دانلود رایگان درایورهایASUS X66IC

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X66IC در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.52 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 1.­1.­22

  اندازه : 3.94 Mb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 8.­0.­0.­219

  اندازه : 598 Kb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.34 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0052

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 8.­15.­11.­8678

  اندازه : 73.12 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • ASUS X66IC BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.07.22   انتشار : 211

  اندازه : 659 Kb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.08.11   انتشار : 5.­5.­0.­5700

  اندازه : 102.38 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • ASUS X66IC BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.06.21   انتشار : 210

  اندازه : 659 Kb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­0006

  اندازه : 6.12 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Realtek Lan درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­003.­0522.­2009

  اندازه : 5.14 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Realtek Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 5.­732.­0629.­2009

  اندازه : 4.91 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • ASUS X66IC BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.11.13   انتشار : 208

  اندازه : 661 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • A System Restoring Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • ASUS X66IC BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.11.30   انتشار : 209

  اندازه : 660 Kb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 7.09 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.15   انتشار : 1.­0.­2

  اندازه : 1.09 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • AW-NB290 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 5.­30.­21.­0

  اندازه : 3.29 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 408 Kb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • nVidia INF Update درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 15.­46

  اندازه : 47.29 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.05   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­0040

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 8.­15.­11.­8678

  اندازه : 91.1 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Microsoft KB888111 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­0025

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 6.­5853.­77.­012

  اندازه : 1.74 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • nVidia INF Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.06.12   انتشار : 19.­12

  اندازه : 21.14 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 6.59 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.78 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­15.­75

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.15   انتشار : 1.­0.­2

  اندازه : 1.05 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.18   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 372 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 1.­1.­22

  اندازه : 4.61 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Azurewave NE785 Wireless LAN and Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.07   انتشار : 7.­7.­0.­329

  اندازه : 16.62 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­10

  اندازه : 1.16 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 1.­3.­17.­25001

  اندازه : 6.85 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 6.­0.­1.­5936

  اندازه : 47.43 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 5.­10.­0.­5938

  اندازه : 31.08 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 6.­5853.­77.­012

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 1.­0.­3

  اندازه : 1.43 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0013

  اندازه : 8.76 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • ASUS X66IC BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.10.29   انتشار : 207

  اندازه : 635 Kb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • nVidia VGA درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.11.19   انتشار : 6.­14.­11.­8678

  اندازه : 72.82 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 1.­5.­17.­25482

  اندازه : 6.81 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Azurewave NB290 Wireless LAN and Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.11.19   انتشار : 5.­10.­105.­5

  اندازه : 953 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 6.59 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0018

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • AW-NB290 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 5.­30.­21.­0

  اندازه : 3.16 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 6.­2.­1.­500

  اندازه : 48.77 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 8.­0.­0.­219

  اندازه : 647 Kb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 408 Kb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • ASUS X66IC BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.10.09   انتشار : 204

  اندازه : 652 Kb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.26   انتشار : 7.­6.­1.­244

  اندازه : 16.27 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.05.30   انتشار : 1043.­2.­15.­101

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • nVidia INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 15.­46

  اندازه : 50.28 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 3.­0.­11

  اندازه : 1.18 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  29 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها