دانلود رایگان درایورهایDell XPS M1530

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ Dell XPS M1530 در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Chipset درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.18   انتشار : 8.­2.­0.­1014,­ A00

  اندازه : 2 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  628 جستجوها
 • Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.18   انتشار : A1337A0/­A0462,­ A1337A0

  اندازه : 3.71 Mb   (PE)

  230 جستجوها
 • Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.04.23   انتشار : (1.­0.­048/­1.­48),­ A04

  اندازه : 2.62 Mb   (PE)

  216 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.13   انتشار : 6.­0.­1.­3100&­FW216,­ A00

  اندازه : 44.01 Mb   (PE)

  194 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.31   انتشار : 11.­1.­1.­3 (TIC146561),­ A05

  اندازه : 38.42 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  173 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.07   انتشار : 7.­14.­10.­1283,­ A00

  اندازه : 15.28 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  156 جستجوها
 • TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.12   انتشار : 1.­0.­3.­35,­ A01 (V32)

  اندازه : 780 Kb   (PE)

  155 جستجوها
 • SATA درایور

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2009.05.05   انتشار : 2TF00_­03,­ A00

  اندازه : 1.13 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  155 جستجوها
 • Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.02.26   انتشار : a00

  اندازه : 11.67 Mb   (PE)

  143 جستجوها
 • TouchPad Application درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.07   انتشار : 5.­6.­2.­3705,­ A01

  اندازه : 7.14 Mb   (PE)

  141 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.26   انتشار : 2.­0.­15.­52,­ A03

  اندازه : 1.62 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  139 جستجوها
 • Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.04   انتشار : 03172008,­ A01

  اندازه : 156 Kb   (PE)

  135 جستجوها
 • TouchPad درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.03   انتشار : 7.­1007.­115.­102,­ A02

  اندازه : 9.59 Mb   (PE)

  115 جستجوها
 • Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.19   انتشار : 2.­1.­3.­2,­ A06

  اندازه : 16.04 Mb   (PE)

  111 جستجوها
 • CardReader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.17   انتشار : 3.­54.­06,­ A01

  اندازه : 3.58 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  108 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.12   انتشار : 2.­09.­01.­44 Build#023,­ A01

  اندازه : 24.95 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • Dell XPS M1530 BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.09.14   انتشار : A12

  اندازه : 1.04 Mb  

  103 جستجوها
 • Application درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.10.20   انتشار : 1.­0,­ A05

  اندازه : 29.3 Mb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • Utility درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.10   انتشار : 2.­06.­03.­052,­ A05

  اندازه : 24.75 Mb   (PE)

  98 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.01.04   انتشار : 2.­06.­02.­27 Build#060,­ A04

  اندازه : 23.47 Mb   (PE)

  95 جستجوها
 • TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 1.­3.­0.­30,­ A04

  اندازه : 4.77 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 1.­3.­0.­30,­ A04

  اندازه : 4.77 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • WebCam درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.01.04   انتشار : R2RC1,­ A04

  اندازه : 6.11 Mb   (PE)

  88 جستجوها
 • Dell XPS M1530 سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2009.09.16   انتشار : 6D17,­ A01

  اندازه : 1.71 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • SATA درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.02   انتشار : 4SDM1 or 5SDM1 ,­ A00

  اندازه : 4.45 Mb   (PE)

  83 جستجوها
 • Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.18   انتشار : A1337A0/­A0462,­ A1337A0

  اندازه : 3.38 Mb  

  81 جستجوها
 • Utility نرمافزار

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.01.18   انتشار : 5.­0.­6,­ A01

  اندازه : 8.61 Mb   (PE)

  81 جستجوها
 • Dell XPS M1530 سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2008.08.20   انتشار : DJ06,­ A02

  اندازه : 1.59 Mb   (PE)

  81 جستجوها
 • Application درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.02.19   انتشار : DSC 2 Patch 2 Build 8044,­ A06

  اندازه : 30.07 Mb   (DEFLATE)

  80 جستجوها
 • Utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.08   انتشار : 8.­2.­20,­ A09

  اندازه : 5.69 Mb   (PE)

  79 جستجوها
 • Diagnostics Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Linux, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.26   انتشار : A1358A2/­A0478,­ A1358A2

  اندازه : 3.96 Mb   (PE)

  78 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.05.22   انتشار : 4.­170.­25.­17 /­ 4.­170.­25.­12,­ A17

  اندازه : 53.78 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  77 جستجوها
 • Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.05   انتشار : 1.­5.­3,­ A10

  اندازه : 227 b   (ZIP)

  74 جستجوها
 • SATA درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.04.02   انتشار : 7.­5.­0.­1017,­ A00

  اندازه : 327 Kb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  74 جستجوها
 • Turbo Memory درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.01.04   انتشار : 1.­1.­0.­1010,­ A00

  اندازه : 21.35 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  73 جستجوها
 • TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.04   انتشار : 1.­0.­3.­28,­ A06 (v32)

  اندازه : 782 Kb   (PE)

  71 جستجوها
 • Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.10.03   انتشار : 1.­0,­ A01

  اندازه : 206 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Application درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.08.28   انتشار : 10.­1

  اندازه : 13.52 Mb   (PE)

  70 جستجوها
 • SATA درایور

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2009.05.05   انتشار : 2TF00_­03,­ A00

  اندازه : 923 Kb   (PE)

  69 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.10.23   انتشار : 7.­15.­11.­7644,­ A03

  اندازه : 67.96 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  69 جستجوها
 • Application درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.04   انتشار : PRC2.­0,­ A04

  اندازه : 140.46 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  68 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.10   انتشار : 2.­09.­01.­14 Build#021,­ A01

  اندازه : 24.82 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.12   انتشار : 2.­09.­01.­14 Build#023,­ A03

  اندازه : 24.95 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.10.05   انتشار : 8.­2.­20,­ A09

  اندازه : 5.03 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • CinemaNow,­ Inc.­ Media Manager درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.16   انتشار : 1.­6.­0.­21,­ A02

  اندازه : 21.56 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.11   انتشار : NW2.­5.­46,­ A01

  اندازه : 5.81 Mb   (PE)

  63 جستجوها
 • Application درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.10.22   انتشار : 5.­6.­2.­3705,­ A00

  اندازه : 6.69 Mb   (PE)

  63 جستجوها
 • CardReader درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.04.02   انتشار : 3.­51.­01,­ A00

  اندازه : 2.69 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  62 جستجوها
 • Utility نرمافزار

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.04.17   انتشار : 5.­3.­3,­ A28

  اندازه : 10.43 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • SATA درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.10.22   انتشار : 7.­8.­1012,­ A01

  اندازه : 20.15 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  60 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.10.23   انتشار : 7.­15.­11.­7644,­ A03

  اندازه : 52.79 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  59 جستجوها
 • Fingerprint درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.10.22   انتشار : 1.­9.­2.­74,­ A02

  اندازه : 6.32 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  59 جستجوها
 • Utility درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.26   انتشار : 2.­06.­03.­052,­ A07

  اندازه : 23.47 Mb   (PE)

  59 جستجوها
 • Utility نرمافزار

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.12   انتشار : 5.­2.­3,­ A03

  اندازه : 13.27 Mb   (PE)

  58 جستجوها
 • Application درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : DSC 2.­2 64-Bit Emulation Mode - build # 2.­5.­08318 w/­ PCD 4780.­13

  اندازه : 32.14 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.23   انتشار : 6.­10.­0.­5866,­ A03

  اندازه : 8.6 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  58 جستجوها
 • Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista

  منتشر شده ها : 2011.02.04   انتشار : 3.­3-2.­2.­8335 (with PCC4780),­ A11

  اندازه : 32.15 Mb   (PE)

  58 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.06   انتشار : 10.­22.­6.­3,­ A01

  اندازه : 21.05 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  57 جستجوها
 • Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.02   انتشار : 1.­0.­0.­55,­ A00

  اندازه : 446 Kb   (PE)

  56 جستجوها
 • TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.24   انتشار : 1.­3.­x.­58,­ A06

  اندازه : 5.76 Mb   (PE)

  53 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.13   انتشار : 2.­09.­01.­45 Build#023,­ A01

  اندازه : 24.95 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.14   انتشار : 1.­2.­0.­9,­ A06

  اندازه : 15.34 Mb   (PE)

  51 جستجوها
 • TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.24   انتشار : 1.­3.­x.­58,­ A06

  اندازه : 5.76 Mb   (PE)

  49 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.03.26   انتشار : 2.­06.­03.­27 Build#048,­ A05

  اندازه : 24.34 Mb   (PE)

  46 جستجوها
 • Application درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.28   انتشار : Roxio Creator DE 9.­0 Patch

  اندازه : 37.22 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.01.04   انتشار : 1.­3.­098.­8,­ A02

  اندازه : 21.06 Mb   (PE)

  44 جستجوها
 • Utility درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.22   انتشار : 2.­06.­03.­052,­ A07

  اندازه : 24.74 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Diagnostics Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Linux, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.26   انتشار : A1358A2/­A0478,­ A1358A2

  اندازه : 4.02 Mb  

  35 جستجوها
 • Modem Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.11.12   انتشار : DLD1.­21,­ A00

  اندازه : 4 Mb   (PE)

  32 جستجوها

فایل های پرطرفدار Dell لپ تاپ ها