دانلود رایگان درایورهایGigabyte M912X

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ Gigabyte M912X در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Bluetooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 0.­7.­0204.­2008

  اندازه : 97 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Intel 945GSE VGA درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.14   انتشار : 8.­15.­10.­1930

  اندازه : 22.66 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Gigabyte M912X نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.07.30   انتشار : 11.­1d3

  اندازه : 97.79 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Intel 945 GSE Chipset درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 6.­0.­6001.­18000

  اندازه : 2.14 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Update Camera F/­W درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 0905

  اندازه : 294 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ACPI درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.08.21   انتشار : 1.­0

  اندازه : 209 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Intel 945GSE VGA درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 7,­14,­10.­1461

  اندازه : 16.63 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • TouchScreen درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.03   انتشار : 2.­0.­2.­128

  اندازه : 608 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Gigabyte M912X BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.06.24   انتشار : R02

  اندازه : 2.38 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Digital TV Tuner Module درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.11   انتشار : 1.­0.­0.­63

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Realtek CardReader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 6.­0.­6000.­61

  اندازه : 4.37 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Gigabyte M912X نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.07.30   انتشار : 11.­1d3

  اندازه : 101.25 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Intel 945GSE VGA درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 6.­14.­10.­4885

  اندازه : 17.03 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 5.­10.­0.­5628

  اندازه : 24.47 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Atheros WLAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.18   انتشار : 7.­6.­1.­244

  اندازه : 16.28 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • WLAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.03.24   انتشار : 7.­6.­1.­244

  اندازه : 26.24 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Realtek CardReader درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 6.­0.­6000.­20097

  اندازه : 6.88 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Synaptics Touch Pad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.14   انتشار : 13.­2.­3.­C

  اندازه : 25.98 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Gigabyte M912X درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.18   انتشار : 2.­1.­0.­263

  اندازه : 1.7 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 10.­2.­3

  اندازه : 17.15 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.14   انتشار : R233

  اندازه : 59.38 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 6.­0.­1.­5628

  اندازه : 21.69 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.03.18   انتشار : 6.­206.­0502.­2008

  اندازه : 4.74 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.18   انتشار : 5.­602.­619.­2003

  اندازه : 4.52 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Bluetooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.06   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.62 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • ACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.14   انتشار : 2.­0

  اندازه : 304 Kb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • On Screen Display Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 2.­0

  اندازه : 27.51 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • M912 Smart Manager درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.10.26   انتشار : 1.­09.­0121

  اندازه : 30.17 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Keyboard Layout Change Tool درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 1.­0

  اندازه : 28.39 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • Digital TV Tuner Module درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 2.­0.­1.­0

  اندازه : 218 Kb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • Intel 945 GSE Chipset درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 6.­0.­6001.­18000

  اندازه : 2.14 Mb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • Bluetooth درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 57.04 Mb   (ZIP)

  24 جستجوها
 • Digital TV Tuner Module درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 2.­0.­1.­0

  اندازه : 484 Kb   (ZIP)

  23 جستجوها

فایل های پرطرفدار Gigabyte لپ تاپ ها