دانلود رایگان درایورهایHP 1000-1319TU

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ HP 1000-1319TU در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Wireless Button درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.14   انتشار : 1.­0.­6.­1

  اندازه : 2.67 Mb   (INSTALLSHIELD)

  97 جستجوها
 • Intel High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.30   انتشار : 9.­17.­10.­2932

  اندازه : 124.22 Mb   (INSTALLSHIELD)

  73 جستجوها
 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.07.31   انتشار : 16.­6.­5.­1

  اندازه : 136.05 Mb   (MSZIP)

  71 جستجوها
 • 3005pr USB 3.­0 Port Replicator درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.15   انتشار : 7.­4.­50520.­0

  اندازه : 35.23 Mb   (INSTALLSHIELD)

  66 جستجوها
 • HP 1000-1319TU نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.27   انتشار : 5.­0.­1.­3202

  اندازه : 138.69 Mb   (INSTALLSHIELD)

  66 جستجوها
 • HP 1000-1319TU نرمافزار

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.31   انتشار : 10.­0.­7.­4702

  اندازه : 137.45 Mb   (INSTALLSHIELD)

  62 جستجوها
 • HP 1000-1319TU درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.10.30   انتشار : 11.­0.­756.­0 Rev.­D

  اندازه : 88.65 Mb   (INSTALLSHIELD)

  61 جستجوها
 • Qualcomm Atheros AR9000 Series Wireless LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.29   انتشار : 1.­00

  اندازه : 33.02 Mb   (INSTALLSHIELD)

  58 جستجوها
 • HP 1000-1319TU نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.26   انتشار : 3.­00 Rev.­A

  اندازه : 7.51 Mb   (INSTALLSHIELD)

  57 جستجوها
 • HP 1000-1319TU سیستمعامل

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.16   انتشار : 5.­2.­1.­0

  اندازه : 3.3 Mb   (INSTALLSHIELD)

  55 جستجوها
 • Realtek High-Definition (HD) Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.22   انتشار : 6.­0.­1.­7071

  اندازه : 217.36 Mb   (MSZIP)

  53 جستجوها
 • HP 1000-1319TU نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 8.­0.­9.­5009B Rev.­I

  اندازه : 107.18 Mb   (INSTALLSHIELD)

  52 جستجوها
 • HP 1000-1319TU BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.07.25   انتشار : F.­46

  اندازه : 7.13 Mb   (INSTALLSHIELD)

  50 جستجوها
 • HP 1000-1319TU نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.27   انتشار : 10.­0.­8.­5511

  اندازه : 141.44 Mb   (INSTALLSHIELD)

  49 جستجوها
 • HP 1000-1319TU نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.31   انتشار : 8.­0.­5.­3416

  اندازه : 105.74 Mb   (MSZIP)

  46 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.22   انتشار : 12.­8.­0.­1016

  اندازه : 19.05 Mb   (MSZIP)

  45 جستجوها
 • HP 1000-1319TU سیستمعامل

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.18   انتشار : 5.­2.­0.­0

  اندازه : 3.29 Mb   (INSTALLSHIELD)

  44 جستجوها
 • HP 1000-1319TU نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­0.­6.­5011 Rev.­F

  اندازه : 146.29 Mb   (INSTALLSHIELD)

  42 جستجوها
 • Qualcomm Atheros QCA9000 Series Bluetooth 4.­0+HS درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.10   انتشار : 1.­00

  اندازه : 7.32 Mb   (MSZIP)

  41 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.10   انتشار : 6.­2.­9200.­29053

  اندازه : 11.06 Mb   (MSZIP)

  40 جستجوها
 • Intel Chipset Installation Utility and درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.22   انتشار : 9.­3.­0.­1025

  اندازه : 4.26 Mb   (INSTALLSHIELD)

  40 جستجوها
 • 2005pr USB 2.­0 Port Replicator درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.06.10   انتشار : 5.­3.­60.­6579 A

  اندازه : 50.89 Mb   (MSZIP)

  39 جستجوها
 • Realtek High-Definition (HD) Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.06.21   انتشار : 6.­0.­1.­6937

  اندازه : 171.76 Mb   (MSZIP)

  38 جستجوها
 • HP 1000-1319TU نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.31   انتشار : 2.­5.­5.­6902

  اندازه : 105.75 Mb   (INSTALLSHIELD)

  37 جستجوها
 • 3005pr USB 3.­0 Port Replicator درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.07.26   انتشار : 7.­3.­49122.­0

  اندازه : 35.08 Mb   (INSTALLSHIELD)

  37 جستجوها
 • Essential System Updates درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.03.18   انتشار : 1.­00

  اندازه : 5.32 Mb   (INSTALLSHIELD)

  37 جستجوها
 • Microsoft Windows 8 Recovery Environment (RE) Recovery Manager Installer درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.04   انتشار : 6.­00

  اندازه : 384 Kb   (MSZIP)

  36 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface (MEI) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.22   انتشار : 9.­5.­14.­1724

  اندازه : 52.58 Mb   (MSZIP)

  36 جستجوها
 • Realtek Local Area Network (LAN) درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.10   انتشار : 8.­10.­1226.­2012

  اندازه : 5.89 Mb   (MSZIP)

  35 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.22   انتشار : 6.­2.­9200.­29070

  اندازه : 10.61 Mb   (MSZIP)

  35 جستجوها
 • Intel Chipset Installation Utility and درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.22   انتشار : 9.­4.­0.­1026

  اندازه : 5.52 Mb   (MSZIP)

  35 جستجوها
 • HP 1000-1319TU نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 10.­0.­9.­4928B Rev.­B

  اندازه : 22.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها
 • Ralink 802.­11 Wireless LAN Adapter درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.29   انتشار : 5.­0.­5.­0

  اندازه : 31.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 11.­6.­0.­1030

  اندازه : 8.13 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • Qualcomm Atheros Bluetooth 4.­0+HS درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.20   انتشار : 1.­00

  اندازه : 182.93 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • Intel High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.22   انتشار : 10.­18.­10.­3304

  اندازه : 157.79 Mb   (MSZIP)

  30 جستجوها
 • Qualcomm Atheros QCA9000 Series Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.17   انتشار : 1.­00

  اندازه : 37.02 Mb   (MSZIP)

  30 جستجوها
 • ENERGY STAR Qualified Power Plan درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.07   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 4.36 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • Mediatek 802.­11 Wireless LAN Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.13   انتشار : 5.­0.­37.­0

  اندازه : 39.74 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.22   انتشار : 17.­0.­13.­1

  اندازه : 147.96 Mb   (MSZIP)

  27 جستجوها
 • PC Hardware Diagnostics UEFI درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­7.­2.­0 Rev.­A

  اندازه : 15.8 Mb   (MSZIP)

  25 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface (MEI) درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.07   انتشار : 8.­1.­0.­1263

  اندازه : 48.06 Mb   (INSTALLSHIELD)

  25 جستجوها
 • Realtek Local Area Network (LAN) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.22   انتشار : 8.­20.­815.­2013

  اندازه : 5.98 Mb   (MSZIP)

  24 جستجوها
 • Mediatek 802.­11 Wireless LAN Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.19   انتشار : 1.­00

  اندازه : 38.49 Mb   (INSTALLSHIELD)

  23 جستجوها
 • AMD High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.30   انتشار : 8.­982.­10.­6000

  اندازه : 420.03 Mb   (INSTALLSHIELD)

  22 جستجوها
 • Utility Center درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.11   انتشار : 2.­2.­6

  اندازه : 4.01 Mb   (INSTALLSHIELD)

  22 جستجوها
 • UEFI Support Environment درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.05   انتشار : 5.­3.­2.­0

  اندازه : 6.73 Mb   (INSTALLSHIELD)

  20 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها