دانلود رایگان درایورهایHP 15-r006nx

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ HP 15-r006nx در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Intel High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.21   انتشار : 10.­18.­10.­3431

  اندازه : 144.05 Mb   (INSTALLSHIELD)

  185 جستجوها
 • HP 15-r006nx درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.10.30   انتشار : 11.­0.­756.­0 Rev.­D

  اندازه : 88.65 Mb   (INSTALLSHIELD)

  171 جستجوها
 • MediaTek(Ralink) 802.­11 Wireless LAN (WLAN) Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.17   انتشار : 5.­0.­45.­0

  اندازه : 30.53 Mb   (INSTALLSHIELD)

  154 جستجوها
 • MediaTek (Ralink) Wireless LAN (WLAN) Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.04   انتشار : 5.­0.­50.­0 Rev.­B

  اندازه : 33.04 Mb   (INSTALLSHIELD)

  154 جستجوها
 • HP 15-r006nx BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2015.01.05   انتشار : F.­36 Rev.­A

  اندازه : 20.66 Mb   (INSTALLSHIELD)

  151 جستجوها
 • HP 15-r006nx نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.04   انتشار : 8.­01.­11

  اندازه : 88.33 Mb   (INSTALLSHIELD)

  126 جستجوها
 • HP 15-r006nx نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.28   انتشار : 10.­0.­6.­3912

  اندازه : 358.5 Mb   (INSTALLSHIELD)

  118 جستجوها
 • HP 15-r006nx نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.13   انتشار : 2.­5.­6.­7225 Rev.­

  اندازه : 108.11 Mb   (INSTALLSHIELD)

  111 جستجوها
 • HP 15-r006nx نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­0.­4.­6303B Rev.­C

  اندازه : 217.87 Mb   (INSTALLSHIELD)

  102 جستجوها
 • Qualcomm Atheros QCA9000 Series Bluetooth 4.­0+HS درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.10   انتشار : 1.­00

  اندازه : 7.32 Mb   (MSZIP)

  92 جستجوها
 • Mediatek 802.­11 Wireless LAN Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.03.18   انتشار : 5.­0.­37.­0

  اندازه : 31.96 Mb   (INSTALLSHIELD)

  89 جستجوها
 • HP 15-r006nx نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 8.­0.­9.­5009B Rev.­I

  اندازه : 107.18 Mb   (INSTALLSHIELD)

  77 جستجوها
 • Utility Center درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.16   انتشار : 2.­4.­4

  اندازه : 6.41 Mb   (INSTALLSHIELD)

  74 جستجوها
 • HP 15-r006nx نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.22   انتشار : 7.­7.­34.­34 Rev.­A

  اندازه : 35.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  70 جستجوها
 • HP 15-r006nx نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.31   انتشار : 10.­0.­5.­3606

  اندازه : 48.2 Mb   (INSTALLSHIELD)

  67 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.14   انتشار : 6.­30.­223.­227 C

  اندازه : 36.27 Mb   (INSTALLSHIELD)

  67 جستجوها
 • System Event Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.04.13   انتشار : 1.­30 Rev.­A

  اندازه : 3.04 Mb   (MSZIP)

  66 جستجوها
 • Realtek Local Area Network (LAN) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.21   انتشار : 8.­24.­1218.­2013

  اندازه : 18.08 Mb   (INSTALLSHIELD)

  63 جستجوها
 • Realtek Local Area Network (LAN) درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.21   انتشار : 1.­20 Rev.­A

  اندازه : 18.19 Mb   (INSTALLSHIELD)

  63 جستجوها
 • HP 15-r006nx نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 12.­0.­6.­5104B Rev.­C

  اندازه : 128.69 Mb   (INSTALLSHIELD)

  63 جستجوها
 • ENERGY STAR Qualified Power Plan درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.16   انتشار : 1.­0.­9 Rev.­B

  اندازه : 4.03 Mb   (MSZIP)

  60 جستجوها
 • System Event Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.01.20   انتشار : 1.­20 Rev.­C

  اندازه : 2.81 Mb   (MSZIP)

  59 جستجوها
 • Intel Sideband Fabric Device درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.12   انتشار : 1.­70.­305.­16316

  اندازه : 1.41 Mb   (INSTALLSHIELD)

  58 جستجوها
 • NVIDIA High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.03.21   انتشار : 9.­18.­13.­3244

  اندازه : 350.4 Mb   (INSTALLSHIELD)

  57 جستجوها
 • HP 15-r006nx نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.13   انتشار : 5.­0.­3.­3907

  اندازه : 145.8 Mb   (MSZIP)

  56 جستجوها
 • HP 15-r006nx نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.28   انتشار : 12.­0.­1.­3110 A

  اندازه : 526.03 Mb   (INSTALLSHIELD)

  55 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.12   انتشار : 1.­00

  اندازه : 10.69 Mb   (INSTALLSHIELD)

  54 جستجوها
 • HP 15-r006nx نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.07   انتشار : 5.­0.­3.­5715F B

  اندازه : 217.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  54 جستجوها
 • HP 15-r006nx نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.13   انتشار : 8.­00.­57

  اندازه : 90.65 Mb   (INSTALLSHIELD)

  53 جستجوها
 • 3005pr USB 3.­0 Port Replicator درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.19   انتشار : 7.­6.­56275.­0 Rev.­A

  اندازه : 50.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  51 جستجوها
 • HP 15-r006nx نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.13   انتشار : 8.­01.­27 B

  اندازه : 78.4 Mb   (INSTALLSHIELD)

  51 جستجوها
 • HP 15-r006nx نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 12.­0.­3.­3812B Rev.­C

  اندازه : 526.12 Mb   (INSTALLSHIELD)

  51 جستجوها
 • HP 15-r006nx نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.30   انتشار : 8.­0.­7.­4016

  اندازه : 106.77 Mb   (INSTALLSHIELD)

  50 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface (MEI) درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.21   انتشار : 9.­5.­24.­1790

  اندازه : 5.12 Mb   (INSTALLSHIELD)

  50 جستجوها
 • Realtek High-Definition (HD) Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.21   انتشار : 6.­0.­1.­7156

  اندازه : 195.87 Mb   (INSTALLSHIELD)

  50 جستجوها
 • HP 15-r006nx نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 10.­0.­9.­4928B Rev.­B

  اندازه : 22.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  48 جستجوها
 • Intel Chipset Installation Utility and درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.21   انتشار : 9.­4.­0.­1027

  اندازه : 5.51 Mb   (INSTALLSHIELD)

  47 جستجوها
 • HP 15-r006nx نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­0.­6.­5011 Rev.­F

  اندازه : 146.29 Mb   (INSTALLSHIELD)

  45 جستجوها
 • AC Power Control Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.16   انتشار : 1.­00 Rev.­B

  اندازه : 14.41 Mb   (MSZIP)

  42 جستجوها
 • 3005pr USB 3.­0 Port Replicator درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.06.19   انتشار : 7.­6.­55763.­0 A

  اندازه : 50.61 Mb   (INSTALLSHIELD)

  42 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها