دانلود رایگان درایورهایHP 15-r198nr

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ HP 15-r198nr در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • HP 15-r198nr نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.30   انتشار : 8.­0.­7.­4016

  اندازه : 106.77 Mb   (INSTALLSHIELD)

  111 جستجوها
 • Qualcomm Atheros QCA9000 Series Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.06.18   انتشار : 10.­0.­0.­289 Rev.­A

  اندازه : 37.1 Mb   (INSTALLSHIELD)

  103 جستجوها
 • Realtek RTL8723BE Bluetooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 1.­0.­0.­24 Rev.­A

  اندازه : 56.38 Mb   (MSZIP)

  60 جستجوها
 • HP 15-r198nr نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­0.­4.­6303B Rev.­C

  اندازه : 217.87 Mb   (INSTALLSHIELD)

  58 جستجوها
 • HP 15-r198nr نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­0.­6.­5011 Rev.­F

  اندازه : 146.29 Mb   (INSTALLSHIELD)

  55 جستجوها
 • Realtek RTL8188EE 802.­11b/­g/­n Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.27   انتشار : 2010.­3.­610.­2013 A

  اندازه : 26.69 Mb   (INSTALLSHIELD)

  51 جستجوها
 • Intel Sideband Fabric Device درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.12   انتشار : 1.­70.­305.­16316

  اندازه : 1.41 Mb   (INSTALLSHIELD)

  51 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface (MEI) درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.21   انتشار : 9.­5.­24.­1790

  اندازه : 5.12 Mb   (INSTALLSHIELD)

  51 جستجوها
 • HP 15-r198nr نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 12.­0.­6.­5104B Rev.­C

  اندازه : 128.69 Mb   (INSTALLSHIELD)

  50 جستجوها
 • HP 15-r198nr نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.22   انتشار : 7.­7.­34.­34 Rev.­A

  اندازه : 35.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  48 جستجوها
 • HP 15-r198nr سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2014.12.12   انتشار : SU208FB HH02 A

  اندازه : 1.96 Mb   (INSTALLSHIELD)

  48 جستجوها
 • Broadcom 802.­11b/­g/­n WLAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 6.­223.­215.­14 Rev.­C

  اندازه : 36.6 Mb   (INSTALLSHIELD)

  45 جستجوها
 • Foxit PhantomPDF Express درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.10.02   انتشار : 6.­0.­33.­715 Rev.­A

  اندازه : 271.07 Mb   (INSTALLSHIELD)

  44 جستجوها
 • HP 15-r198nr درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.28   انتشار : 6.­5.­1.­5200 A

  اندازه : 238.34 Mb   (INSTALLSHIELD)

  44 جستجوها
 • System Event Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.01.20   انتشار : 1.­20 Rev.­C

  اندازه : 2.81 Mb   (MSZIP)

  43 جستجوها
 • HP 15-r198nr نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 12.­0.­3.­3812B Rev.­C

  اندازه : 526.12 Mb   (INSTALLSHIELD)

  43 جستجوها
 • HP 15-r198nr نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.07   انتشار : 5.­0.­3.­5715F B

  اندازه : 217.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  41 جستجوها
 • Broadcom Bluetooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.10.27   انتشار : 12.­0.­0.­9840 Rev.­A

  اندازه : 22.15 Mb   (INSTALLSHIELD)

  40 جستجوها
 • HP 15-r198nr نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 10.­0.­9.­4928B Rev.­B

  اندازه : 22.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  39 جستجوها
 • System Event Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.04.13   انتشار : 1.­30 Rev.­A

  اندازه : 3.04 Mb   (MSZIP)

  37 جستجوها
 • 3005pr USB 3.­0 Port Replicator درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.19   انتشار : 7.­6.­56275.­0 Rev.­A

  اندازه : 50.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها
 • HP 15-r198nr نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.28   انتشار : 5.­0.­4.­4218

  اندازه : 145.8 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها
 • Utility Center درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.22   انتشار : 2.­5.­3

  اندازه : 6.42 Mb   (MSZIP)

  33 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.28   انتشار : 6.­223.­215.­3 A

  اندازه : 68.99 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • Realtek Local Area Network (LAN) درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.21   انتشار : 1.­20 Rev.­A

  اندازه : 18.19 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • Broadcom 802.­11b/­g/­n Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.28   انتشار : 6.­223.­215.­14 A

  اندازه : 36.25 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • HP 15-r198nr نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.13   انتشار : 8.­01.­27 B

  اندازه : 78.4 Mb   (INSTALLSHIELD)

  27 جستجوها
 • HP 15-r198nr BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2015.01.05   انتشار : F.­36 Rev.­A

  اندازه : 20.66 Mb   (INSTALLSHIELD)

  19 جستجوها
 • HP 15-r198nr نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 8.­0.­9.­5009B Rev.­I

  اندازه : 107.18 Mb   (INSTALLSHIELD)

  18 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها