HP Compaq Presario C779TU درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ HP Compaq Presario C779TU در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Mobile Intel 965 Express Chipset Family Video/­Graphics
برای : Windows Vista 64-bit
منتشر شده ها : 2007.11.26
انتشار : 7.­14.­10.­1318 A
اندازه : 11.36 Mb (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 19
Find

فایل های پرطرفدار HP Compaq Presario C779TU

 • ALPS Touchpad Pointing Device

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.03.10   انتشار : 7.­200.­202.­25 A

  اندازه : 8.02 Mb   (MSZIP)

  70 جستجوها
 • HP Compaq Presario C779TU نرمافزار

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.12.10   انتشار : 1.­10.­19.­1 A

  اندازه : 7.16 Mb   (MSZIP)

  48 جستجوها
 • Atheros Wireless LAN

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.20   انتشار : 2.­00 B

  اندازه : 20.64 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  40 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.12.05   انتشار : 7.­8.­0.­1012 C

  اندازه : 20.53 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  39 جستجوها
 • WinFlash

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.04.09   انتشار : F.­35

  اندازه : 2.05 Mb   (INSTALLSHIELD)

  37 جستجوها
 • Essential System Updates

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.10.31   انتشار : 2.­00

  اندازه : 14.75 Mb   (MSZIP)

  36 جستجوها
 • USB Mass Storage Device

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.11.26   انتشار : 6.­0.­6000.­2001 A

  اندازه : 5.91 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  36 جستجوها
 • HP Compaq Presario C779TU نرمافزار

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.12.21   انتشار : 1.­00 C

  اندازه : 462 Kb   (MSZIP)

  34 جستجوها
 • Intel Chipset Installation Utility

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 8.­3.­1.­1009

  اندازه : 1.81 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  32 جستجوها
 • NIS 2008 Modem Compatibility Update

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.12.19   انتشار : 1.­00 A

  اندازه : 433 Kb   (MSZIP)

  31 جستجوها
 • WinFlash

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.09.30   انتشار : F.­34

  اندازه : 2.02 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • QuickPlay Web Update

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.01.30   انتشار : 3.­63 A

  اندازه : 177.68 Mb   (MSZIP)

  29 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها