دانلود رایگان درایورهایHP Compaq Presario CQ40-112TU

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ HP Compaq Presario CQ40-112TU در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Intel Chipset Installation Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.10   انتشار : 9.­0.­0.­1011 B

  اندازه : 2.02 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  118 جستجوها
 • JMB38X Card Reader Host Controller درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.01   انتشار : 1.­0.­32.­1 A

  اندازه : 1.22 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  107 جستجوها
 • HP Compaq Presario CQ40-112TU درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.05.26   انتشار : 6.­0 M

  اندازه : 49.14 Mb   (MSZIP)

  106 جستجوها
 • High-Definition Audio (HDA) Modem Installer and درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.25   انتشار : 1.­00 A

  اندازه : 12.71 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  105 جستجوها
 • Essential System Updates درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.19   انتشار : 6.­00 A

  اندازه : 25.44 Mb   (MSZIP)

  89 جستجوها
 • Mobile Intel 45 Express Chipset Family Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.11.14   انتشار : 7.­15.­10.­1554 C

  اندازه : 19.93 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  86 جستجوها
 • Support Assistant درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.09   انتشار : 6.­1.­12.­1

  اندازه : 46.6 Mb   (MSZIP)

  84 جستجوها
 • HP Compaq Presario CQ40-112TU نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 2.­0.­3115

  اندازه : 51.15 Mb   (MSZIP)

  82 جستجوها
 • ALPS Pointing Device (2-Way) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 7.­202.­1702.­408 Rev.­ B

  اندازه : 8.93 Mb   (INSTALLSHIELD)

  78 جستجوها
 • HP Compaq Presario CQ40-112TU درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2009.05.28   انتشار : 5.­1.­0

  اندازه : 1.87 Mb   (MSZIP)

  71 جستجوها
 • Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family Graphics (64-bit) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 8.­15.­10.­1883 Rev.­ B

  اندازه : 25.32 Mb   (INSTALLSHIELD)

  70 جستجوها
 • QuickPlay Web Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.30   انتشار : 3.­7.­6310

  اندازه : 148.31 Mb   (MSZIP)

  69 جستجوها
 • JMB38X Card Reader Host Controller درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.19   انتشار : 1.­0.­17.­7 Rev.­ C

  اندازه : 1.16 Mb   (INSTALLSHIELD)

  66 جستجوها
 • ALPS Pointing Device (2- and 4-Way) درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.19   انتشار : 7.­202.­1702.­403 C

  اندازه : 8.02 Mb   (MSZIP)

  62 جستجوها
 • Essential System Updates درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.29   انتشار : 5.­00 A

  اندازه : 24.26 Mb   (INSTALLSHIELD)

  59 جستجوها
 • WinFlash BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.03.09   انتشار : F.­30 Rev.­

  اندازه : 3.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  58 جستجوها
 • ALPS Pointing Device (2- and 4-Way) درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.19   انتشار : 7.­202.­1702.­403 Rev.­ C

  اندازه : 8.02 Mb   (INSTALLSHIELD)

  57 جستجوها
 • Intel PRO/­Wireless درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 13.­0

  اندازه : 12.08 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  54 جستجوها
 • Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family Graphics درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.19   انتشار : 7.­15.­10.­1554 D

  اندازه : 19.1 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  53 جستجوها
 • TV Tuner درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 1.­0.­0.­4 A

  اندازه : 6.74 Mb   (MSZIP)

  51 جستجوها
 • TV Tuner درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 1.­0.­0.­4 Rev.­ A

  اندازه : 6.75 Mb   (INSTALLSHIELD)

  51 جستجوها
 • IDT High-Definition Audio CODEC درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 6.­10.­6225.­0 A

  اندازه : 26.07 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  50 جستجوها
 • Intel Chipset Installation Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 9.­1.­1.­1015 Rev.­ A

  اندازه : 2.23 Mb   (INSTALLSHIELD)

  49 جستجوها
 • Advisor درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.04   انتشار : 3.­1.­9289.­3128

  اندازه : 63.05 Mb   (MSZIP)

  49 جستجوها
 • Realtek PCIe FE Family Controller درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.01   انتشار : 7.­3.­522.­2009 A

  اندازه : 5.39 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  48 جستجوها
 • Quick Launch Buttons درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.09   انتشار : 6.­50.­12.­1

  اندازه : 24.56 Mb   (MSZIP)

  48 جستجوها
 • Intel PRO/­Wireless درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.10   انتشار : 8.­20 Rev.­ C

  اندازه : 5.92 Mb   (INSTALLSHIELD)

  48 جستجوها
 • Recovery Partition Remover درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.04   انتشار : 1.­00 A

  اندازه : 581 Kb   (MSZIP)

  48 جستجوها
 • JMB38X MS SD SD/­MMC xD Card Reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.19   انتشار : 1.­0.­17.­7 C

  اندازه : 1.16 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  47 جستجوها
 • IDT High-Definition Audio CODEC درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.14   انتشار : 6.­10.­6087.­0 C

  اندازه : 24.75 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  47 جستجوها
 • Connection Manager 3.­0 APN Patch درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.27   انتشار : 15.­0.­0.­498

  اندازه : 1.8 Mb   (MSZIP)

  46 جستجوها
 • NVIDIA GeForce Graphics درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.27   انتشار : 7.­15.­11.­7939 D

  اندازه : 162.26 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  46 جستجوها
 • HP Compaq Presario CQ40-112TU BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.05.31   انتشار : F.­66 A

  اندازه : 5.49 Mb   (INSTALLSHIELD)

  46 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.27   انتشار : 5.­60.­350.­6

  اندازه : 20.68 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  45 جستجوها
 • Advisor درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.27   انتشار : 2.­4.­6651.­2902 A

  اندازه : 20.39 Mb   (MSZIP)

  43 جستجوها
 • Realtek PCIe FE Family Controller درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 7.­3.­522.­2009 Rev.­ A

  اندازه : 5.39 Mb   (INSTALLSHIELD)

  42 جستجوها
 • Nvidia GeForce G 105M/­103M Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 8.­15.­11.­8644 A

  اندازه : 176.63 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  42 جستجوها
 • NVIDIA GeForce Graphics درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.27   انتشار : 7.­15.­11.­7939 D

  اندازه : 162.26 Mb   (INSTALLSHIELD)

  41 جستجوها
 • Intel PRO/­Wireless درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.10   انتشار : 8.­20

  اندازه : 5.92 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  40 جستجوها
 • WinFlash BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.03.09   انتشار : F.­30

  اندازه : 3.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  40 جستجوها
 • Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.11.14   انتشار : 7.­15.­10.­1554 Rev.­ C

  اندازه : 19.93 Mb   (INSTALLSHIELD)

  39 جستجوها
 • Recovery Manager Installer Patch درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 377 Kb   (MSZIP)

  38 جستجوها
 • Advisor درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.25   انتشار : 3.­2.­9652.­3188 Rev.­ A

  اندازه : 67.33 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.10   انتشار : 1.­00 A

  اندازه : 634 Kb   (MSZIP)

  38 جستجوها
 • Active Support Library درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.08   انتشار : 3.­1.­6.­1 A

  اندازه : 12.65 Mb   (MSZIP)

  37 جستجوها
 • IDT High-Definition Audio CODEC درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 6.­10.­6225.­0 Rev.­ A

  اندازه : 26.07 Mb   (INSTALLSHIELD)

  37 جستجوها
 • Realtek RTL8102E/­8111C Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.19   انتشار : 6.­207.­0606.­2008 B

  اندازه : 5.26 Mb   (MSZIP)

  37 جستجوها
 • Wireless Assistant درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2009.09.01   انتشار : 3.­50.­10.­1

  اندازه : 4.02 Mb   (MSZIP)

  36 جستجوها
 • Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family Graphics (64-bit) درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.19   انتشار : 7.­15.­10.­1554 Rev.­ D

  اندازه : 19.1 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • Access Control List Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 1.­00 B

  اندازه : 321 Kb   (MSZIP)

  36 جستجوها
 • HP Compaq Presario CQ40-112TU نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.26   انتشار : 1.­18.­15.­1 Rev.­ A

  اندازه : 11.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  35 جستجوها
 • Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 8.­15.­10.­1883 Rev.­ B

  اندازه : 24.56 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.03   انتشار : 5.­60.­48.­31

  اندازه : 20.67 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  34 جستجوها
 • Advisor درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.25   انتشار : 3.­2.­9652.­3188

  اندازه : 67.33 Mb   (MSZIP)

  33 جستجوها
 • Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 8.­15.­10.­1883 B

  اندازه : 24.55 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  32 جستجوها
 • HP Compaq Presario CQ40-112TU درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.28   انتشار : 5.­1.­0 Rev.­ A

  اندازه : 1.87 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • Advisor درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.27   انتشار : 2.­4.­6651.­2902 Rev.­ A

  اندازه : 20.39 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • HP Compaq Presario CQ40-112TU نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 3.­7.­0.­6908

  اندازه : 77.08 Mb   (MSZIP)

  31 جستجوها
 • Connection Manager 3.­0 APN Patch درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.27   انتشار : 15.­0.­0.­498

  اندازه : 1.8 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • Help and Support درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.06   انتشار : 2.­1.­2.­0 A

  اندازه : 10.57 Mb   (MSZIP)

  31 جستجوها
 • Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family Graphics (64-bit) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 8.­15.­10.­1883 B

  اندازه : 25.32 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  30 جستجوها
 • HP Compaq Presario CQ40-112TU نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 3.­7.­0.­6908 Rev.­

  اندازه : 77.08 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • Intel Chipset Installation Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.01   انتشار : 9.­1.­1.­1015 A

  اندازه : 2.23 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  28 جستجوها
 • HP Compaq Presario CQ40-112TU نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.26   انتشار : 1.­18.­15.­1 A

  اندازه : 11.64 Mb   (MSZIP)

  28 جستجوها
 • Intel PRO/­Wireless درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 13.­0 Rev.­ A

  اندازه : 12.08 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.27   انتشار : 5.­60.­350.­6

  اندازه : 20.68 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • ALPS Pointing Device (2-Way) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 7.­202.­1702.­408 B

  اندازه : 8.93 Mb   (MSZIP)

  27 جستجوها
 • Active Support Library درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 3.­1.­10.­1

  اندازه : 12.58 Mb   (MSZIP)

  27 جستجوها
 • Quick Launch Buttons درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.09   انتشار : 6.­50.­12.­1 Rev.­ A

  اندازه : 24.56 Mb   (INSTALLSHIELD)

  24 جستجوها
 • JMB38X Card Reader Host Controller درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 1.­0.­32.­1 Rev.­ A

  اندازه : 1.22 Mb   (INSTALLSHIELD)

  23 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها