دانلود رایگان درایورهایHP Compaq Presario CQ60-228US

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ HP Compaq Presario CQ60-228US در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Support Assistant درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.23   انتشار : 6.­0.­5.­4

  اندازه : 46.22 Mb   (MSZIP)

  107 جستجوها
 • Conexant HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.20   انتشار : 7.­70.­0.­0 A

  اندازه : 11.41 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  96 جستجوها
 • Synaptics PS/­2 Port Touchpad درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.28   انتشار : 13.­2.­2.­0 A

  اندازه : 27.6 Mb   (MSZIP)

  87 جستجوها
 • Active Support Library درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 3.­1.­10.­1

  اندازه : 12.58 Mb   (MSZIP)

  75 جستجوها
 • Essential System Updates درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.19   انتشار : 6.­00 A

  اندازه : 25.44 Mb   (MSZIP)

  72 جستجوها
 • Intel PRO/­Wireless درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.26   انتشار : 8.­20

  اندازه : 5.58 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  62 جستجوها
 • NVIDIA nForce Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 15.­46 A

  اندازه : 63.21 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  62 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.19   انتشار : 5.­60.­18.­8

  اندازه : 20.55 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  61 جستجوها
 • Advisor درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 3.­1.­9289.­3128

  اندازه : 30.94 Mb   (MSZIP)

  55 جستجوها
 • Conexant High-Definition SmartAudio 221 درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.24   انتشار : 4.­58.­0.­0 A

  اندازه : 11.83 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  55 جستجوها
 • HP Compaq Presario CQ60-228US درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.08.20   انتشار : 6.­0 P

  اندازه : 49.11 Mb   (MSZIP)

  53 جستجوها
 • Realtek USB 2.­0 Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.28   انتشار : 6.­1.­7100.­30093 A

  اندازه : 7.44 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  52 جستجوها
 • HP Compaq Presario CQ60-228US سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2008.11.14   انتشار : 1.­01 A

  اندازه : 537 Kb   (MSZIP)

  52 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 8.­15.­11.­8644 A

  اندازه : 176.72 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  49 جستجوها
 • DVD Play درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.12.01   انتشار : 3.­7.­5723

  اندازه : 88.69 Mb   (MSZIP)

  49 جستجوها
 • HP Compaq Presario CQ60-228US نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 3.­7.­0.­6908

  اندازه : 77.08 Mb   (MSZIP)

  46 جستجوها
 • Advisor درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.25   انتشار : 3.­3.­12286.­3436

  اندازه : 69.95 Mb   (MSZIP)

  46 جستجوها
 • USB Recovery Flash Disk Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.15   انتشار : 1.­00 A

  اندازه : 6.66 Mb   (MSZIP)

  44 جستجوها
 • Wireless Assistant درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2009.09.01   انتشار : 3.­50.­10.­1

  اندازه : 4.02 Mb   (MSZIP)

  41 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 5.­60.­18.­8

  اندازه : 20.55 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  41 جستجوها
 • HP Compaq Presario CQ60-228US درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2009.05.28   انتشار : 5.­1.­0

  اندازه : 1.87 Mb   (MSZIP)

  41 جستجوها
 • HP Compaq Presario CQ60-228US نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.17   انتشار : 1.­18.­9.­1

  اندازه : 11.58 Mb   (MSZIP)

  40 جستجوها
 • NVIDIA GeForce 8200M G Graphics درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.08   انتشار : 7.­15.­11.­7614 A

  اندازه : 142.4 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  39 جستجوها
 • Quick Launch Buttons درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.18   انتشار : 6.­50.­9.­1

  اندازه : 24.29 Mb   (MSZIP)

  39 جستجوها
 • NVIDIA nForce Chipset درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.20   انتشار : 17.­07 A

  اندازه : 23.03 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  39 جستجوها
 • Realtek RTL8101E Family PCI-E Fast Ethernet NIC درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.04   انتشار : 7.­3.­522.­2009 A

  اندازه : 5.45 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  38 جستجوها
 • Help and Support درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.09   انتشار : 2.­1.­3.­0

  اندازه : 10.57 Mb   (MSZIP)

  38 جستجوها
 • HP Compaq Presario CQ60-228US نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.07   انتشار : 2.­0.­2519

  اندازه : 46.06 Mb   (MSZIP)

  37 جستجوها
 • WinFlash BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.08.27   انتشار : F.­54 A

  اندازه : 3.83 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها
 • HP Compaq Presario CQ60-228US نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 2.­0.­3115

  اندازه : 51.15 Mb   (MSZIP)

  34 جستجوها
 • Realtek USB 2.­0 Card Reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.12   انتشار : 6.­0.­6000.­20133 A

  اندازه : 9.91 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  33 جستجوها
 • Recovery Manager Installer Patch درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 377 Kb   (MSZIP)

  33 جستجوها
 • NVIDIA nForce Chipset درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 15.­46 A

  اندازه : 59.44 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  31 جستجوها
 • HP Compaq Presario CQ60-228US سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2009.04.15   انتشار : SC05

  اندازه : 1.91 Mb   (MSZIP)

  30 جستجوها
 • HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.28   انتشار : 7.­80.­4.­50 A

  اندازه : 18.06 Mb   (MSZIP)

  30 جستجوها
 • HP Compaq Presario CQ60-228US درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.15   انتشار : 7

  اندازه : 57.74 Mb   (MSZIP)

  23 جستجوها
 • Atheros Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 3.­00 A

  اندازه : 18.94 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  23 جستجوها
 • Conexant High-Definition SmartAudio 221 درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 4.­98.­4.­60 A

  اندازه : 11.89 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  19 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها