دانلود رایگان درایورهایHP ENVY 15-j058ca

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ HP ENVY 15-j058ca در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • System Event Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.01.20   انتشار : 1.­20 Rev.­C

  اندازه : 2.81 Mb   (MSZIP)

  132 جستجوها
 • Intel Wireless درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.30   انتشار : 15.­2.­0.­19

  اندازه : 171.2 Mb   (MSZIP)

  107 جستجوها
 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.29   انتشار : 16.­5.­3.­3

  اندازه : 136.3 Mb   (INSTALLSHIELD)

  107 جستجوها
 • Mediatek 802.­11 Wireless LAN Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.03.18   انتشار : 5.­0.­37.­0

  اندازه : 31.96 Mb   (INSTALLSHIELD)

  100 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.06.30   انتشار : 6.­2.­9200.­21220

  اندازه : 11.26 Mb   (INSTALLSHIELD)

  95 جستجوها
 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.10   انتشار : 16.­5.­3.­3

  اندازه : 136.3 Mb   (INSTALLSHIELD)

  92 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.28   انتشار : 6.­2.­9200.­21220

  اندازه : 11.25 Mb   (INSTALLSHIELD)

  87 جستجوها
 • Ralink 802.­11 b/­g/­n Wireless LAN Adapter درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.23   انتشار : 5.­0.­37.­0

  اندازه : 36.02 Mb   (INSTALLSHIELD)

  86 جستجوها
 • Intel USB 3.­0 Host Controller درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.11   انتشار : 2.­5.­0.­19

  اندازه : 10.7 Mb   (INSTALLSHIELD)

  86 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.25   انتشار : 12.­0.­0.­9800 Rev.­A

  اندازه : 21.97 Mb   (INSTALLSHIELD)

  82 جستجوها
 • Realtek RTL8188EE 802.­11b/­g/­n Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.17   انتشار : 2010.­3.­610.­2013

  اندازه : 26.69 Mb   (INSTALLSHIELD)

  79 جستجوها
 • 3001pr USB3 Port Replicator درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.19   انتشار : 7.­6.­56275.­0 A

  اندازه : 50.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  74 جستجوها
 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.30   انتشار : 17.­0.­8.­0

  اندازه : 147.79 Mb   (INSTALLSHIELD)

  66 جستجوها
 • Validity Fingerprint Sensor درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.04   انتشار : 4.­5.­122.­0

  اندازه : 25.83 Mb   (INSTALLSHIELD)

  66 جستجوها
 • 3001pr USB3 Port Replicator درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.06.19   انتشار : 7.­6.­55673.­0 A

  اندازه : 50.61 Mb   (INSTALLSHIELD)

  59 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.06.06   انتشار : 6.­0.­10.­1 A

  اندازه : 18.03 Mb   (INSTALLSHIELD)

  53 جستجوها
 • Intel Smart Connect Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.30   انتشار : 1.­0.­8.­0

  اندازه : 32.89 Mb   (INSTALLSHIELD)

  48 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.17   انتشار : 6.­0.­19.­1 Rev.­A

  اندازه : 18.22 Mb   (INSTALLSHIELD)

  48 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.31   انتشار : 3.­0.­3.­4503

  اندازه : 112.22 Mb   (MSZIP)

  48 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.04   انتشار : 6.­5.­1.­4100

  اندازه : 237.98 Mb   (INSTALLSHIELD)

  48 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.22   انتشار : 7.­7.­34.­34 Rev.­A

  اندازه : 35.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  47 جستجوها
 • Ralink 802.­11 b/­g/­n WiFi Adapter درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.14   انتشار : 5.­0.­25.­0

  اندازه : 34.32 Mb   (INSTALLSHIELD)

  47 جستجوها
 • Mediatek 802.­11 Wireless LAN Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.19   انتشار : 1.­00

  اندازه : 38.49 Mb   (INSTALLSHIELD)

  46 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.19   انتشار : 6.­2.­9200.­29053

  اندازه : 11.06 Mb   (INSTALLSHIELD)

  46 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface (MEI) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.24   انتشار : 8.­1.­10.­1275

  اندازه : 35.41 Mb   (INSTALLSHIELD)

  45 جستجوها
 • Qualcomm Atheros AR9000 Series Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.14   انتشار : 10.­0.­0.­227

  اندازه : 110.06 Mb   (INSTALLSHIELD)

  45 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.05   انتشار : 6.­0.­100.­272

  اندازه : 66.44 Mb   (INSTALLSHIELD)

  44 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.31   انتشار : 10.­0.­5.­3304

  اندازه : 358.24 Mb   (MSZIP)

  44 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.07   انتشار : 5.­0.­3.­5715F B

  اندازه : 217.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  43 جستجوها
 • Intel High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.15   انتشار : 9.­18.­10.­3071

  اندازه : 148.91 Mb   (INSTALLSHIELD)

  43 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­0.­6.­5011 Rev.­F

  اندازه : 146.29 Mb   (INSTALLSHIELD)

  43 جستجوها
 • Intel Chipset Installation Utility and درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.30   انتشار : 9.­4.­0.­1026

  اندازه : 9.94 Mb   (INSTALLSHIELD)

  43 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.27   انتشار : 10.­0.­8.­5511

  اندازه : 141.44 Mb   (INSTALLSHIELD)

  42 جستجوها
 • Intel Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.18   انتشار : 15.­10

  اندازه : 243.83 Mb   (MSZIP)

  42 جستجوها
 • 3005pr USB 3.­0 Port Replicator درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.06.19   انتشار : 7.­6.­55763.­0 A

  اندازه : 50.61 Mb   (INSTALLSHIELD)

  41 جستجوها
 • Launch Box درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.15   انتشار : 1.­10

  اندازه : 4.77 Mb   (INSTALLSHIELD)

  41 جستجوها
 • Qualcomm Atheros QCA9000 Series Bluetooth 4.­0+HS درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.01   انتشار : 1.­00

  اندازه : 6.57 Mb   (INSTALLSHIELD)

  41 جستجوها
 • Qualcomm Atheros Bluetooth 4.­0+HS درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.20   انتشار : 1.­00

  اندازه : 182.93 Mb   (INSTALLSHIELD)

  41 جستجوها
 • Realtek Local Area Network (LAN) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.30   انتشار : 8.­19.­726.­2013

  اندازه : 5.98 Mb   (INSTALLSHIELD)

  40 جستجوها
 • 3005pr USB 3.­0 Port Replicator درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.19   انتشار : 7.­6.­56275.­0 Rev.­A

  اندازه : 50.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  40 جستجوها
 • Wireless Button درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.14   انتشار : 1.­0.­6.­1

  اندازه : 2.67 Mb   (INSTALLSHIELD)

  40 جستجوها
 • Intel Bluetooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.09   انتشار : 3.­0.­24.­40063 Rev.­

  اندازه : 60.89 Mb   (INSTALLSHIELD)

  39 جستجوها
 • Universal Port Replicator درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.06.19   انتشار : 7.­6.­55673.­0 A

  اندازه : 50.61 Mb   (INSTALLSHIELD)

  39 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface (MEI) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.24   انتشار : 9.­0.­0.­1287

  اندازه : 35.37 Mb   (INSTALLSHIELD)

  39 جستجوها
 • Intel High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.21   انتشار : 9.­18.­10.­3186

  اندازه : 147.48 Mb   (INSTALLSHIELD)

  39 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.14   انتشار : 11.­0.­755.­0

  اندازه : 88.65 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • Validity Fingerprint Sensor درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.30   انتشار : 4.­5.­228.­0

  اندازه : 26.1 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • UEFI Support Environment درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.26   انتشار : 5.­3.­3.­0

  اندازه : 6.73 Mb   (MSZIP)

  37 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.06.13   انتشار : F.­63

  اندازه : 11.71 Mb   (INSTALLSHIELD)

  37 جستجوها
 • ENERGY STAR Qualified Power Plan درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.16   انتشار : 1.­0.­9 Rev.­B

  اندازه : 4.03 Mb   (MSZIP)

  36 جستجوها
 • Realtek RTL8188EE 802.­11b/­g/­n Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.08   انتشار : 2012.­6.­1218.­2013

  اندازه : 32.02 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • System Event Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.04.13   انتشار : 1.­30 Rev.­A

  اندازه : 3.04 Mb   (MSZIP)

  36 جستجوها
 • PC Hardware Diagnostics UEFI درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­7.­2.­0 Rev.­A

  اندازه : 15.8 Mb   (MSZIP)

  36 جستجوها
 • MediaTek (Ralink) 802.­11 b/­g/­n Wireless LAN Adapter درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.02.04   انتشار : 5.­0.­53.­0 Rev.­D

  اندازه : 37.57 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.31   انتشار : 10.­0.­5.­3606

  اندازه : 48.2 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca سیستمعامل

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.18   انتشار : 5.­2.­0.­0

  اندازه : 3.29 Mb   (INSTALLSHIELD)

  35 جستجوها
 • AC Power Control Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.16   انتشار : 1.­00 Rev.­B

  اندازه : 14.41 Mb   (MSZIP)

  35 جستجوها
 • Intel Chipset Installation Utility and درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.17   انتشار : 9.­4.­0.­1017

  اندازه : 5.24 Mb   (INSTALLSHIELD)

  35 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 12.­0.­3.­3812B Rev.­C

  اندازه : 526.12 Mb   (INSTALLSHIELD)

  35 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­0.­4.­6303B Rev.­C

  اندازه : 217.87 Mb   (INSTALLSHIELD)

  35 جستجوها
 • Intel Rapid Start Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.30   انتشار : 3.­0.­0.­1051

  اندازه : 2.21 Mb   (INSTALLSHIELD)

  35 جستجوها
 • Realtek RTL8188EE 802.­11b/­g/­n Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.19   انتشار : 2012.­7.­1231.­2013

  اندازه : 32.04 Mb   (INSTALLSHIELD)

  35 جستجوها
 • Intel 7260/­3160 Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.27   انتشار : 17.­1.­0.­19 Rev.­D

  اندازه : 116.59 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.13   انتشار : 5.­0.­3.­3907

  اندازه : 145.8 Mb   (MSZIP)

  34 جستجوها
 • Intel Chipset Installation Utility and درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.15   انتشار : 9.­4.­0.­1017

  اندازه : 5.25 Mb   (INSTALLSHIELD)

  33 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.06.13   انتشار : 6.­10.­6457.­0

  اندازه : 43.65 Mb   (INSTALLSHIELD)

  33 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.13   انتشار : 2.­5.­6.­7225 Rev.­

  اندازه : 108.11 Mb   (INSTALLSHIELD)

  33 جستجوها
 • MediaTek(Ralink) 802.­11 Wireless LAN (WLAN) Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.17   انتشار : 5.­0.­45.­0

  اندازه : 30.53 Mb   (INSTALLSHIELD)

  33 جستجوها
 • Validity Fingerprint Sensor درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.19   انتشار : 4.­5.­122.­0

  اندازه : 25.84 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface (MEI) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.15   انتشار : 8.­1.­10.­1275

  اندازه : 39.92 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • NVIDIA High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.30   انتشار : 9.­18.­13.­2680

  اندازه : 323.99 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.04   انتشار : 6.­30.­223.­99

  اندازه : 34.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.11.28   انتشار : F.­65 A

  اندازه : 11.74 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • Intel USB 3.­0 Host Controller درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.23   انتشار : 1.­0.­8.­251

  اندازه : 10.68 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • Intel Smart Connect Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.15   انتشار : 1.­0.­8.­0

  اندازه : 33.79 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.14   انتشار : 6.­30.­223.­227 C

  اندازه : 36.27 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.06.19   انتشار : 6.­30.­223.­75

  اندازه : 32.59 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.27   انتشار : 12.­0.­7.­1002

  اندازه : 16.62 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • Intel High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.08   انتشار : 10.­18.­10.­3304

  اندازه : 157.77 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • NVIDIA High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.15   انتشار : 9.­18.­13.­1141

  اندازه : 318.75 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.10.27   انتشار : 12.­0.­0.­9050 Rev.­J

  اندازه : 21.15 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • PC Hardware Diagnostics UEFI درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.12.17   انتشار : 5.­7.­0.­0 Rev.­A

  اندازه : 15.76 Mb   (MSZIP)

  30 جستجوها
 • Intel Bluetooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.30   انتشار : 2.­6.­23.­40059

  اندازه : 98.14 Mb   (MSZIP)

  29 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.29   انتشار : 8.­01.­11 A

  اندازه : 88.33 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.30   انتشار : 6.­10.­6491.­0

  اندازه : 43.99 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.30   انتشار : 6.­10.­6491.­0

  اندازه : 43.95 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • Intel 7260/­3160 Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.18   انتشار : 1.­00

  اندازه : 210.2 Mb   (MSZIP)

  29 جستجوها
 • Intel Wireless درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.28   انتشار : 15.­10.­0.­11

  اندازه : 209.43 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 8.­0.­9.­5009B Rev.­I

  اندازه : 107.18 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • Intel 7260/­3160 Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.16   انتشار : 17.­0.­5.­8

  اندازه : 195.79 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.25   انتشار : 4.­2.­19.­0

  اندازه : 205.14 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 10.­0.­9.­4928B Rev.­B

  اندازه : 22.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.17   انتشار : 9.­2.­10.­24

  اندازه : 85 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • Intel 7260/­3160 Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.23   انتشار : 17.­0.­5.­8 Rev.­D

  اندازه : 195.79 Mb   (INSTALLSHIELD)

  27 جستجوها
 • Qualcomm Atheros AR9000 Series Wireless LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.29   انتشار : 1.­00

  اندازه : 33.02 Mb   (INSTALLSHIELD)

  27 جستجوها
 • HP ENVY 15-j058ca نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.28   انتشار : 12.­0.­1.­3110 A

  اندازه : 526.03 Mb   (INSTALLSHIELD)

  27 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها