دانلود رایگان درایورهایHP ENVY 15-j100ex

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ HP ENVY 15-j100ex در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Intel 7260/­3160 Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.18   انتشار : 1.­00

  اندازه : 210.2 Mb   (MSZIP)

  88 جستجوها
 • Intel Bluetooth 4.­0 درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.18   انتشار : 1.­00

  اندازه : 60.76 Mb   (MSZIP)

  67 جستجوها
 • Intel Rapid Start Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.30   انتشار : 3.­0.­0.­1051

  اندازه : 2.21 Mb   (INSTALLSHIELD)

  63 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.30   انتشار : 6.­2.­9200.­21239

  اندازه : 10.71 Mb   (INSTALLSHIELD)

  59 جستجوها
 • Intel Chipset Installation Utility and درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.10   انتشار : 9.­4.­0.­1026

  اندازه : 5.52 Mb   (INSTALLSHIELD)

  57 جستجوها
 • Validity Fingerprint Sensor درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.10   انتشار : 4.­5.­228.­0

  اندازه : 26.1 Mb   (INSTALLSHIELD)

  57 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface (MEI) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.30   انتشار : 9.­5.­10.­1658

  اندازه : 41.94 Mb   (INSTALLSHIELD)

  54 جستجوها
 • MediaTek (Ralink) Wireless LAN (WLAN) Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.04   انتشار : 5.­0.­50.­0 Rev.­B

  اندازه : 33.04 Mb   (INSTALLSHIELD)

  52 جستجوها
 • Broadcom Bluetooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.10.27   انتشار : 12.­0.­0.­9840 Rev.­A

  اندازه : 22.15 Mb   (INSTALLSHIELD)

  50 جستجوها
 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.30   انتشار : 17.­0.­8.­0

  اندازه : 147.79 Mb   (INSTALLSHIELD)

  50 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.30   انتشار : 6.­10.­6491.­0

  اندازه : 43.95 Mb   (INSTALLSHIELD)

  50 جستجوها
 • HP ENVY 15-j100ex نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 8.­0.­9.­5009B Rev.­I

  اندازه : 107.18 Mb   (INSTALLSHIELD)

  49 جستجوها
 • Qualcomm Atheros QCA9000 Series Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.17   انتشار : 1.­00

  اندازه : 37.02 Mb   (MSZIP)

  47 جستجوها
 • HP ENVY 15-j100ex نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.30   انتشار : 8.­0.­7.­4016

  اندازه : 106.77 Mb   (INSTALLSHIELD)

  45 جستجوها
 • HP ENVY 15-j100ex نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.17   انتشار : 6.­0.­19.­1 Rev.­A

  اندازه : 18.22 Mb   (INSTALLSHIELD)

  44 جستجوها
 • HP ENVY 15-j100ex BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.06.13   انتشار : F.­63

  اندازه : 11.71 Mb   (INSTALLSHIELD)

  42 جستجوها
 • Validity Fingerprint Sensor درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.30   انتشار : 4.­5.­228.­0

  اندازه : 26.1 Mb   (INSTALLSHIELD)

  39 جستجوها
 • Realtek RTL8188EE 802.­11b/­g/­n Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.19   انتشار : 2012.­7.­1231.­2013

  اندازه : 32.04 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • Intel Smart Connect Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.07   انتشار : 1.­0.­8.­0

  اندازه : 32.89 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.30   انتشار : 6.­10.­6491.­0

  اندازه : 43.99 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • Intel 7260/­3160 Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.27   انتشار : 17.­1.­0.­19 Rev.­D

  اندازه : 116.59 Mb   (INSTALLSHIELD)

  35 جستجوها
 • CoolSense Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.07.25   انتشار : 2.­10.­62

  اندازه : 9.36 Mb   (INSTALLSHIELD)

  35 جستجوها
 • HP ENVY 15-j100ex نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 10.­0.­9.­4928B Rev.­B

  اندازه : 22.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  35 جستجوها
 • HP ENVY 15-j100ex نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.31   انتشار : 3.­0.­3.­4503

  اندازه : 112.22 Mb   (MSZIP)

  35 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.10   انتشار : 6.­2.­9200.­21239

  اندازه : 10.71 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها
 • Intel High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.30   انتشار : 10.­18.­10.­3304

  اندازه : 157.82 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها
 • Utility Center درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.22   انتشار : 2.­5.­3

  اندازه : 6.42 Mb   (MSZIP)

  33 جستجوها
 • PC Hardware Diagnostics UEFI درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­7.­2.­0 Rev.­A

  اندازه : 15.8 Mb   (MSZIP)

  33 جستجوها
 • System Event Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.01.20   انتشار : 1.­20 Rev.­C

  اندازه : 2.81 Mb   (MSZIP)

  33 جستجوها
 • Qualcomm Atheros QCA9000 Series Bluetooth 4.­0+HS درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.10   انتشار : 1.­00

  اندازه : 7.32 Mb   (MSZIP)

  33 جستجوها
 • HP ENVY 15-j100ex نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­0.­6.­5011 Rev.­F

  اندازه : 146.29 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • Realtek RTL8188EE 802.­11b/­g/­n Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.08   انتشار : 2012.­6.­1218.­2013

  اندازه : 32.02 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • Intel High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.07   انتشار : 10.­18.­10.­3304

  اندازه : 157.82 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • HP ENVY 15-j100ex نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 12.­0.­6.­5104B Rev.­C

  اندازه : 128.69 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.30   انتشار : 12.­8.­2.­1000

  اندازه : 17.27 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • Mediatek 802.­11 Wireless LAN Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.19   انتشار : 1.­00

  اندازه : 38.49 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • Intel Bluetooth 4.­0 درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.18   انتشار : 3.­1 D

  اندازه : 62.38 Mb   (MSZIP)

  31 جستجوها
 • HP ENVY 15-j100ex نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 12.­0.­3.­3812B Rev.­C

  اندازه : 526.12 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • HP ENVY 15-j100ex نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.13   انتشار : 5.­0.­3.­3907

  اندازه : 145.8 Mb   (MSZIP)

  31 جستجوها
 • HP ENVY 15-j100ex نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.13   انتشار : 8.­00.­57

  اندازه : 90.65 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • Connection Manager درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.18   انتشار : 4.­5.­29.­1

  اندازه : 35.29 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • HP ENVY 15-j100ex درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.10.30   انتشار : 11.­0.­756.­0 Rev.­D

  اندازه : 88.65 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • NVIDIA High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.07   انتشار : 9.­18.­13.­3233

  اندازه : 350.83 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • HP ENVY 15-j100ex نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­0.­4.­6303B Rev.­C

  اندازه : 217.87 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • HP ENVY 15-j100ex نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.13   انتشار : 2.­5.­6.­7225 Rev.­

  اندازه : 108.11 Mb   (INSTALLSHIELD)

  27 جستجوها
 • Realtek Local Area Network (LAN) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.10   انتشار : 7.­77.­1126.­2013

  اندازه : 6.07 Mb   (INSTALLSHIELD)

  27 جستجوها
 • Intel USB 3.­0 Host Controller درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.10   انتشار : 2.­5.­1.­28

  اندازه : 5.46 Mb   (INSTALLSHIELD)

  27 جستجوها
 • NVIDIA High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.10   انتشار : 9.­18.­13.­2680

  اندازه : 323.99 Mb   (INSTALLSHIELD)

  26 جستجوها
 • Intel Smart Connect Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.10   انتشار : 1.­0.­8.­0

  اندازه : 32.69 Mb   (INSTALLSHIELD)

  26 جستجوها
 • HP ENVY 15-j100ex نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.28   انتشار : 12.­0.­1.­3110 A

  اندازه : 526.03 Mb   (INSTALLSHIELD)

  26 جستجوها
 • MediaTek(Ralink) 802.­11 Wireless LAN (WLAN) Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.17   انتشار : 5.­0.­45.­0

  اندازه : 30.53 Mb   (INSTALLSHIELD)

  25 جستجوها
 • Microsoft Windows 8 Recovery Environment (RE) Recovery Manager Installer درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.04   انتشار : 6.­00

  اندازه : 384 Kb   (MSZIP)

  25 جستجوها
 • Launch Box درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.15   انتشار : 1.­10

  اندازه : 4.77 Mb   (INSTALLSHIELD)

  25 جستجوها
 • UEFI Support Environment درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.26   انتشار : 5.­3.­3.­0

  اندازه : 6.73 Mb   (MSZIP)

  25 جستجوها
 • HP ENVY 15-j100ex درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.25   انتشار : 12.­0.­0.­9800 Rev.­A

  اندازه : 21.97 Mb   (INSTALLSHIELD)

  25 جستجوها
 • System Event Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.04.13   انتشار : 1.­30 Rev.­A

  اندازه : 3.04 Mb   (MSZIP)

  25 جستجوها
 • HP ENVY 15-j100ex نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.13   انتشار : 8.­01.­27 B

  اندازه : 78.4 Mb   (INSTALLSHIELD)

  24 جستجوها
 • ENERGY STAR Qualified Power Plan درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.16   انتشار : 1.­0.­9 Rev.­B

  اندازه : 4.03 Mb   (MSZIP)

  24 جستجوها
 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.10   انتشار : 17.­0.­8.­0

  اندازه : 147.79 Mb   (INSTALLSHIELD)

  24 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.10   انتشار : 6.­10.­6491.­0

  اندازه : 43.94 Mb   (INSTALLSHIELD)

  24 جستجوها
 • HP ENVY 15-j100ex نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.31   انتشار : 10.­0.­5.­3304

  اندازه : 358.24 Mb   (MSZIP)

  24 جستجوها
 • HP ENVY 15-j100ex نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.04   انتشار : 8.­01.­11

  اندازه : 88.33 Mb   (INSTALLSHIELD)

  24 جستجوها
 • HP ENVY 15-j100ex BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.11.28   انتشار : F.­65 A

  اندازه : 11.74 Mb   (INSTALLSHIELD)

  23 جستجوها
 • Intel Wireless درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.03.06   انتشار : 16.­6

  اندازه : 211.82 Mb   (INSTALLSHIELD)

  22 جستجوها
 • HP ENVY 15-j100ex نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.31   انتشار : 10.­0.­5.­3606

  اندازه : 48.2 Mb   (INSTALLSHIELD)

  22 جستجوها
 • Intel Chipset Installation Utility and درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.30   انتشار : 9.­4.­0.­1026

  اندازه : 9.94 Mb   (INSTALLSHIELD)

  22 جستجوها
 • Intel High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.10   انتشار : 10.­18.­10.­3304

  اندازه : 157.82 Mb   (INSTALLSHIELD)

  22 جستجوها
 • Ralink 802.­11 b/­g/­n Wireless LAN Adapter درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.23   انتشار : 5.­0.­37.­0

  اندازه : 36.02 Mb   (INSTALLSHIELD)

  21 جستجوها
 • HP ENVY 15-j100ex نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.22   انتشار : 7.­7.­34.­34 Rev.­A

  اندازه : 35.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  20 جستجوها
 • MediaTek (Ralink) 802.­11 b/­g/­n Wireless LAN Adapter درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.02.04   انتشار : 5.­0.­53.­0 Rev.­D

  اندازه : 37.57 Mb   (INSTALLSHIELD)

  20 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.10   انتشار : 12.­8.­2.­1000

  اندازه : 17.27 Mb   (INSTALLSHIELD)

  20 جستجوها
 • Mediatek 802.­11 Wireless LAN Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.03.18   انتشار : 5.­0.­37.­0

  اندازه : 31.96 Mb   (INSTALLSHIELD)

  19 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface (MEI) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.10   انتشار : 9.­5.­10.­1658

  اندازه : 41.94 Mb   (INSTALLSHIELD)

  19 جستجوها
 • Intel 7260/­3160 Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.23   انتشار : 16.­10.­0.­5

  اندازه : 113.74 Mb   (INSTALLSHIELD)

  18 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.14   انتشار : 6.­30.­223.­227 C

  اندازه : 36.27 Mb   (INSTALLSHIELD)

  18 جستجوها
 • HP ENVY 15-j100ex نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.07   انتشار : 5.­0.­3.­5715F B

  اندازه : 217.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  18 جستجوها
 • HP ENVY 15-j100ex نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.28   انتشار : 10.­0.­6.­3912

  اندازه : 358.5 Mb   (INSTALLSHIELD)

  17 جستجوها
 • Realtek Local Area Network (LAN) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.30   انتشار : 8.­19.­726.­2013

  اندازه : 5.98 Mb   (INSTALLSHIELD)

  15 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها