دانلود رایگان درایورهایHP ENVY 15-k020us

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ HP ENVY 15-k020us در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Windows 8.­1 Recovery Manager Installer درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.21   انتشار : 3.­00

  اندازه : 863 Kb   (INSTALLSHIELD)

  127 جستجوها
 • HP ENVY 15-k020us نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.22   انتشار : 7.­7.­34.­34 Rev.­A

  اندازه : 35.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  114 جستجوها
 • HP ENVY 15-k020us درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.09   انتشار : 6.­5 Rev.­Q

  اندازه : 238.34 Mb   (INSTALLSHIELD)

  91 جستجوها
 • HP ENVY 15-k020us نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 8.­0.­9.­5009B Rev.­I

  اندازه : 107.18 Mb   (INSTALLSHIELD)

  86 جستجوها
 • System Event Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.04.13   انتشار : 1.­30 Rev.­A

  اندازه : 3.04 Mb   (MSZIP)

  86 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.14   انتشار : 6.­30.­223.­227 C

  اندازه : 36.27 Mb   (INSTALLSHIELD)

  79 جستجوها
 • HP ENVY 15-k020us نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­0.­6.­5011 Rev.­F

  اندازه : 146.29 Mb   (INSTALLSHIELD)

  76 جستجوها
 • HP ENVY 15-k020us نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.28   انتشار : 10.­0.­6.­3912

  اندازه : 358.5 Mb   (INSTALLSHIELD)

  76 جستجوها
 • HP ENVY 15-k020us نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 12.­0.­3.­3812B Rev.­C

  اندازه : 526.12 Mb   (INSTALLSHIELD)

  76 جستجوها
 • System Event Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.01.20   انتشار : 1.­20 Rev.­C

  اندازه : 2.81 Mb   (MSZIP)

  74 جستجوها
 • ENERGY STAR Qualified Power Plan درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.16   انتشار : 1.­0.­9 Rev.­B

  اندازه : 4.03 Mb   (MSZIP)

  72 جستجوها
 • HP ENVY 15-k020us نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.13   انتشار : 8.­01.­27 B

  اندازه : 78.4 Mb   (INSTALLSHIELD)

  72 جستجوها
 • Utility Center درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.22   انتشار : 2.­5.­3

  اندازه : 6.42 Mb   (MSZIP)

  71 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.21   انتشار : 1.­20 Rev.­A

  اندازه : 10.23 Mb   (MSZIP)

  62 جستجوها
 • Realtek RTL8723BE Bluetooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.02   انتشار : 1.­0.­0.­7 Rev.­

  اندازه : 60.02 Mb   (INSTALLSHIELD)

  57 جستجوها
 • HP ENVY 15-k020us نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.17   انتشار : 6.­0.­19.­1 Rev.­A

  اندازه : 18.22 Mb   (INSTALLSHIELD)

  56 جستجوها
 • HP ENVY 15-k020us نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.07   انتشار : 5.­0.­3.­5715F B

  اندازه : 217.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  53 جستجوها
 • HP ENVY 15-k020us نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.28   انتشار : 5.­0.­4.­4218

  اندازه : 145.8 Mb   (INSTALLSHIELD)

  51 جستجوها
 • AC Power Control Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.16   انتشار : 1.­00 Rev.­B

  اندازه : 14.41 Mb   (MSZIP)

  45 جستجوها
 • CoolSense Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.20   انتشار : 2.­20.­31

  اندازه : 9.37 Mb   (INSTALLSHIELD)

  42 جستجوها
 • HP ENVY 15-k020us سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2014.08.25   انتشار : GU90N U901 A

  اندازه : 2.14 Mb   (MSZIP)

  41 جستجوها
 • Broadcom Bluetooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.22   انتشار : 12.­0.­0.­9840 A

  اندازه : 22.15 Mb   (INSTALLSHIELD)

  40 جستجوها
 • HP ENVY 15-k020us نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­0.­4.­6303B Rev.­C

  اندازه : 217.87 Mb   (INSTALLSHIELD)

  39 جستجوها
 • HP ENVY 15-k020us نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.28   انتشار : 12.­0.­1.­3110 A

  اندازه : 526.03 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • HP ENVY 15-k020us درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.25   انتشار : 12.­0.­0.­9800 Rev.­A

  اندازه : 21.97 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • HP ENVY 15-k020us نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 10.­0.­9.­4928B Rev.­B

  اندازه : 22.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • HP ENVY 15-k020us نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 12.­0.­6.­5104B Rev.­C

  اندازه : 128.69 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • HP ENVY 15-k020us نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.04   انتشار : 8.­01.­11

  اندازه : 88.33 Mb   (INSTALLSHIELD)

  33 جستجوها
 • Intel 7260/­3160 Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.27   انتشار : 17.­1.­0.­19 Rev.­D

  اندازه : 116.59 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • HP ENVY 15-k020us نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.30   انتشار : 8.­0.­7.­4016

  اندازه : 106.77 Mb   (INSTALLSHIELD)

  24 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها