دانلود رایگان درایورهایHP G61-435SI

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ HP G61-435SI در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • NVIDIA GeForce G 103M Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.27   انتشار : 8.­15.­11.­8644 A

  اندازه : 176.66 Mb   (INSTALLSHIELD)

  76 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.15   انتشار : 5.­60.­48.­35 Rev.­ C

  اندازه : 20.7 Mb   (MSZIP)

  68 جستجوها
 • Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.26   انتشار : 8.­15.­10.­1883 Rev.­ A

  اندازه : 24.57 Mb   (INSTALLSHIELD)

  68 جستجوها
 • Intel Chipset Installation Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.26   انتشار : 9.­1.­1.­1019 Rev.­ A

  اندازه : 2.32 Mb   (INSTALLSHIELD)

  67 جستجوها
 • Intel PRO/­Wireless درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 13.­1 Rev.­ A

  اندازه : 13.11 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  63 جستجوها
 • HP G61-435SI نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 3.­7.­0.­6908 Rev.­

  اندازه : 77.08 Mb   (INSTALLSHIELD)

  56 جستجوها
 • HP G61-435SI نرمافزار

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.26   انتشار : 7 Rev.­ D

  اندازه : 57.74 Mb   (INSTALLSHIELD)

  52 جستجوها
 • Advanced Format Hard Disk In درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.08   انتشار : 1.­0 Rev.­ A

  اندازه : 22.17 Mb   (MSZIP)

  51 جستجوها
 • Wireless Assistant درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.15   انتشار : 3.­50.­11.­2 Rev.­ A

  اندازه : 3.81 Mb   (INSTALLSHIELD)

  50 جستجوها
 • Atheros Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.23   انتشار : 1.­00

  اندازه : 20.74 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  48 جستجوها
 • HP G61-435SI BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.01.14   انتشار : F.­23 Rev.­ A

  اندازه : 2.07 Mb   (INSTALLSHIELD)

  47 جستجوها
 • Ralink 802.­11 b/­g/­n WiFi Adapter درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.09.27   انتشار : 2.­00

  اندازه : 9.77 Mb   (INSTALLSHIELD)

  46 جستجوها
 • Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.26   انتشار : 8.­15.­10.­1883 Rev.­ A

  اندازه : 25.33 Mb   (INSTALLSHIELD)

  46 جستجوها
 • HP G61-435SI نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.16   انتشار : 7.­0.­43.­12698 Rev.­

  اندازه : 115.45 Mb   (INSTALLSHIELD)

  46 جستجوها
 • HP G61-435SI نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.22   انتشار : 7.­7.­34.­34 Rev.­A

  اندازه : 35.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  45 جستجوها
 • Essential System Updates درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.22   انتشار : 4.­00 Rev.­ A

  اندازه : 7.28 Mb   (INSTALLSHIELD)

  41 جستجوها
 • Quick Launch Buttons درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.26   انتشار : 6.­50.­15.­1 Rev.­ A

  اندازه : 25.42 Mb   (MSZIP)

  38 جستجوها
 • Realtek RTL8102E/­8103E Family NIC درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 7.­3.­522.­2009 Rev.­ A

  اندازه : 10.59 Mb   (INSTALLSHIELD)

  37 جستجوها
 • IDT High-Definition Audio CODEC درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.28   انتشار : 6.­10.­6284.­0 A

  اندازه : 26.96 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • NVIDIA GeForce Video/­Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.27   انتشار : 8.­17.­12.­7600

  اندازه : 299.5 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها
 • HP G61-435SI نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.14   انتشار : 1.­18.­12.­1 Rev.­ A

  اندازه : 11.54 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها
 • Advisor درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.25   انتشار : 3.­3.­12286.­3436 Rev.­ A

  اندازه : 69.95 Mb   (INSTALLSHIELD)

  33 جستجوها
 • Motorola SoftStylus درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.01   انتشار : 2.­2.­119.­2 Rev.­

  اندازه : 42.73 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.26   انتشار : 6.­1.­7600.­30104 Rev.­ A

  اندازه : 7.48 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • HP G61-435SI نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 3.­0.­2201

  اندازه : 120.2 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 13.­2.­4.­12 Rev.­ A

  اندازه : 34.76 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • USB Recovery Flash Disk Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 2.­00 A

  اندازه : 6.46 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها