دانلود رایگان درایورهایHP Pavilion - 13-b119tu

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ HP Pavilion - 13-b119tu در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.21   انتشار : 1.­10 B

  اندازه : 187.76 Mb   (INSTALLSHIELD)

  148 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.23   انتشار : 12.­8.­9.­1000

  اندازه : 17.17 Mb   (INSTALLSHIELD)

  64 جستجوها
 • Intel Virtual Buttons درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.23   انتشار : 1.­0.­0.­14

  اندازه : 1.37 Mb   (INSTALLSHIELD)

  54 جستجوها
 • Foxit PhantomPDF Express درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.10.02   انتشار : 6.­0.­33.­715 Rev.­A

  اندازه : 271.07 Mb   (INSTALLSHIELD)

  52 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.23   انتشار : 6.­3.­9600.­21247

  اندازه : 12.16 Mb   (INSTALLSHIELD)

  48 جستجوها
 • HP Pavilion - 13-b119tu نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 10.­0.­9.­4928B Rev.­B

  اندازه : 22.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  47 جستجوها
 • HP Pavilion - 13-b119tu نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.28   انتشار : 5.­0.­4.­4218

  اندازه : 145.8 Mb   (INSTALLSHIELD)

  43 جستجوها
 • Intel High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.23   انتشار : 10.­18.­10.­3574

  اندازه : 146.29 Mb   (INSTALLSHIELD)

  41 جستجوها
 • Intel Smart Connect Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.21   انتشار : 1.­10 Rev.­ A

  اندازه : 21.56 Mb   (INSTALLSHIELD)

  40 جستجوها
 • Broadcom 802.­11b/­g/­n WLAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 6.­223.­215.­14 Rev.­C

  اندازه : 36.6 Mb   (INSTALLSHIELD)

  39 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface (MEI) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.23   انتشار : 9.­5.­24.­1790

  اندازه : 40.08 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • Intel 7260/­3160 Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.27   انتشار : 17.­1.­0.­19 Rev.­D

  اندازه : 116.59 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • HP Pavilion - 13-b119tu نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.17   انتشار : 6.­0.­19.­1 Rev.­A

  اندازه : 18.22 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها
 • CoolSense Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.06   انتشار : 2.­20 Rev.­D

  اندازه : 9.36 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها
 • HP Pavilion - 13-b119tu نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 12.­0.­3.­3812B Rev.­C

  اندازه : 526.12 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • Realtek High-Definition (HD) Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.23   انتشار : 6.­0.­1.­7219

  اندازه : 216.01 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • HP Pavilion - 13-b119tu نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 6.­7.­4.­6127B Rev.­D

  اندازه : 54.97 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • Broadcom Bluetooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.10.27   انتشار : 12.­0.­0.­9840 Rev.­A

  اندازه : 22.15 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • HP Pavilion - 13-b119tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.22   انتشار : 7.­7.­34.­34 Rev.­A

  اندازه : 35.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • HP Pavilion - 13-b119tu نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 12.­0.­6.­5104B Rev.­C

  اندازه : 128.69 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • HP Pavilion - 13-b119tu BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2015.01.20   انتشار : F.­26 A

  اندازه : 12.52 Mb   (INSTALLSHIELD)

  26 جستجوها
 • Qualcomm Atheros QCA9000 Series Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.06.18   انتشار : 10.­0.­0.­289 Rev.­A

  اندازه : 37.1 Mb   (INSTALLSHIELD)

  25 جستجوها
 • HP Pavilion - 13-b119tu نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­0.­4.­6303B Rev.­C

  اندازه : 217.87 Mb   (INSTALLSHIELD)

  25 جستجوها
 • Intel Chipset Installation Utility and درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.23   انتشار : 9.­4.­0.­1026

  اندازه : 5.52 Mb   (INSTALLSHIELD)

  24 جستجوها
 • HP Pavilion - 13-b119tu نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.30   انتشار : 8.­0.­7.­4016

  اندازه : 106.77 Mb   (INSTALLSHIELD)

  23 جستجوها
 • HP Pavilion - 13-b119tu نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.07   انتشار : 5.­0.­3.­5715F B

  اندازه : 217.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  22 جستجوها
 • HP Pavilion - 13-b119tu نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.13   انتشار : 8.­01.­27 B

  اندازه : 78.4 Mb   (INSTALLSHIELD)

  21 جستجوها
 • HP Pavilion - 13-b119tu نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­0.­6.­5011 Rev.­F

  اندازه : 146.29 Mb   (INSTALLSHIELD)

  21 جستجوها
 • HP Pavilion - 13-b119tu نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 8.­0.­9.­5009B Rev.­I

  اندازه : 107.18 Mb   (INSTALLSHIELD)

  20 جستجوها
 • PC Hardware Diagnostics UEFI درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­7.­2.­0 Rev.­A

  اندازه : 15.8 Mb   (MSZIP)

  20 جستجوها
 • System Event Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.01.20   انتشار : 1.­20 Rev.­C

  اندازه : 2.81 Mb   (MSZIP)

  20 جستجوها
 • Realtek Local Area Network (LAN) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.23   انتشار : 8.­24.­1218.­2013

  اندازه : 5.99 Mb   (INSTALLSHIELD)

  20 جستجوها
 • Intel Bluetooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.22   انتشار : 17.­0.­1422.­2 Rev.­D

  اندازه : 10.59 Mb   (INSTALLSHIELD)

  20 جستجوها
 • Utility Center درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.22   انتشار : 2.­5.­3

  اندازه : 6.42 Mb   (MSZIP)

  20 جستجوها
 • ENERGY STAR Qualified Power Plan درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.16   انتشار : 1.­0.­9 Rev.­B

  اندازه : 4.03 Mb   (MSZIP)

  19 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها