دانلود رایگان درایورهایHP Pavilion 15-b150st

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ HP Pavilion 15-b150st در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Realtek Local Area Network (LAN) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.30   انتشار : 1.­00

  اندازه : 5.83 Mb   (INSTALLSHIELD)

  94 جستجوها
 • HP Pavilion 15-b150st درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.06   انتشار : 9.­2.­10.­10

  اندازه : 80.55 Mb   (INSTALLSHIELD)

  77 جستجوها
 • Essential System Updates درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.03.18   انتشار : 1.­00

  اندازه : 5.32 Mb   (INSTALLSHIELD)

  60 جستجوها
 • Wireless Button درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.14   انتشار : 1.­0.­6.­1

  اندازه : 2.67 Mb   (INSTALLSHIELD)

  59 جستجوها
 • Utility Center درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.06   انتشار : 2.­3.­4

  اندازه : 4.02 Mb   (INSTALLSHIELD)

  58 جستجوها
 • Qualcomm Atheros QCA9000 Series Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.03   انتشار : 1.­00 Rev.­A

  اندازه : 41.84 Mb   (INSTALLSHIELD)

  54 جستجوها
 • HP Pavilion 15-b150st نرمافزار

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2013.04.30   انتشار : 3.­5.­6.­6119

  اندازه : 158.01 Mb   (INSTALLSHIELD)

  54 جستجوها
 • HP Pavilion 15-b150st نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.27   انتشار : 10.­0.­3.­2608

  اندازه : 32.02 Mb   (INSTALLSHIELD)

  47 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.30   انتشار : 1.­00

  اندازه : 17.28 Mb   (INSTALLSHIELD)

  45 جستجوها
 • Qualcomm Atheros AR9000 Series Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 1.­00

  اندازه : 31.53 Mb   (INSTALLSHIELD)

  44 جستجوها
 • HP Pavilion 15-b150st سیستمعامل

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.19   انتشار : 5.­0.­3.­0

  اندازه : 2.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  41 جستجوها
 • Qualcomm Atheros Bluetooth 4.­0+HS درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.15   انتشار : 1.­00

  اندازه : 182.69 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • Ralink 802.­11 Wireless LAN Adapter درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.29   انتشار : 5.­0.­5.­0

  اندازه : 31.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • AC Power Control Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.05   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 13.12 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • CoolSense Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.03   انتشار : 2.­10.­51

  اندازه : 6.4 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • HP Pavilion 15-b150st نرمافزار

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.31   انتشار : 10.­0.­7.­4702

  اندازه : 137.45 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها
 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.27   انتشار : 16.­6.­1.­3

  اندازه : 135.98 Mb   (INSTALLSHIELD)

  33 جستجوها
 • AMD High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.11   انتشار : 13.­152.­1.­1000

  اندازه : 287.35 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • HP Pavilion 15-b150st درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.21   انتشار : 11.­0.­748.­2

  اندازه : 88.48 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • ProtectSmart Hard Drive Protection درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.07   انتشار : 4.­2.­8.­1

  اندازه : 9.5 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • Mediatek 802.­11 Wireless LAN Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.13   انتشار : 5.­0.­37.­0

  اندازه : 39.74 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • HP Pavilion 15-b150st نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.31   انتشار : 10.­0.­5.­3304

  اندازه : 358.24 Mb   (MSZIP)

  29 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.30   انتشار : 6.­10.­6425.­0

  اندازه : 43.27 Mb   (INSTALLSHIELD)

  26 جستجوها
 • HP Pavilion 15-b150st نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.06.29   انتشار : 2.­5.­3.­6326

  اندازه : 105.67 Mb   (INSTALLSHIELD)

  25 جستجوها
 • HP Pavilion 15-b150st نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.27   انتشار : 8.­0.­3.­2527

  اندازه : 105.05 Mb   (INSTALLSHIELD)

  23 جستجوها
 • Mediatek 802.­11 Wireless LAN Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.19   انتشار : 1.­00

  اندازه : 38.49 Mb   (INSTALLSHIELD)

  23 جستجوها
 • HP Pavilion 15-b150st BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.06.10   انتشار : F.­1D

  اندازه : 7.59 Mb   (INSTALLSHIELD)

  22 جستجوها
 • HP Pavilion 15-b150st نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.26   انتشار : 3.­00 Rev.­A

  اندازه : 7.51 Mb   (INSTALLSHIELD)

  21 جستجوها
 • ENERGY STAR Qualified Power Plan درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.07   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 4.36 Mb   (INSTALLSHIELD)

  21 جستجوها
 • AMD High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.05   انتشار : 1.­00

  اندازه : 212.73 Mb   (INSTALLSHIELD)

  21 جستجوها
 • HP Pavilion 15-b150st نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.31   انتشار : 3.­0.­3.­4503

  اندازه : 112.22 Mb   (MSZIP)

  20 جستجوها
 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.30   انتشار : 16.­2.­10.­12

  اندازه : 125.7 Mb   (INSTALLSHIELD)

  15 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها