دانلود رایگان درایورهایHP Pavilion dv5-1201tu

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ HP Pavilion dv5-1201tu در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 4.­1.­4327

  اندازه : 128.43 Mb   (MSZIP)

  91 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.20   انتشار : 7.­20

  اندازه : 18.74 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  80 جستجوها
 • Help and Support درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.03.09   انتشار : 2.­1.­3.­0 Rev.­ A

  اندازه : 10.57 Mb   (MSZIP)

  80 جستجوها
 • Integrated Digital TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.20   انتشار : 1.­0.­0.­46 A

  اندازه : 1.75 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  73 جستجوها
 • MediaSmart SmartMenu Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.26   انتشار : 2.­10 Rev.­ A

  اندازه : 27.65 Mb   (INSTALLSHIELD)

  70 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.22   انتشار : 7.­7.­34.­34 Rev.­A

  اندازه : 35.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  66 جستجوها
 • Advanced Format Hard Disk In درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.08   انتشار : 1.­0

  اندازه : 22.17 Mb   (MSZIP)

  65 جستجوها
 • Advisor درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.25   انتشار : 3.­3.­12286.­3436 Rev.­ A

  اندازه : 69.95 Mb   (INSTALLSHIELD)

  65 جستجوها
 • Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family Graphics (32-bit) درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.11.14   انتشار : 7.­15.­10.­1554 E

  اندازه : 19.94 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  62 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.28   انتشار : 2.­20 B2

  اندازه : 231.55 Mb   (MSZIP)

  61 جستجوها
 • ENE CIR Receiver درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.14   انتشار : 2.­6.­0.­0 B

  اندازه : 1.02 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  58 جستجوها
 • Intel Chipset Installation Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.10   انتشار : 9.­0.­0.­1011 B

  اندازه : 2.04 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  55 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.15   انتشار : 2.­20 B2

  اندازه : 58.47 Mb   (MSZIP)

  54 جستجوها
 • USB Digital/­Analog TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 2.­1 C

  اندازه : 3.61 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  52 جستجوها
 • NVIDIA GeForce 9200M GS/­9600M GT Video/­Graphics درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.14   انتشار : 7.­15.­11.­7904 D

  اندازه : 160.11 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  52 جستجوها
 • Realtek USB 2.­0 Card Reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.14   انتشار : 6.­0.­6000.­20109 Rev.­ B

  اندازه : 9.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  50 جستجوها
 • MediaSmart SmartMenu درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 3.­0 A

  اندازه : 2.23 Mb   (MSZIP)

  50 جستجوها
 • Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 8.­15.­10.­1855 Rev.­

  اندازه : 25.23 Mb   (INSTALLSHIELD)

  49 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.28   انتشار : 2.­20 B2

  اندازه : 47.33 Mb   (MSZIP)

  48 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 3.­0 C

  اندازه : 42.72 Mb   (MSZIP)

  48 جستجوها
 • Support Assistant درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.09   انتشار : 6.­1.­12.­1

  اندازه : 46.6 Mb   (MSZIP)

  47 جستجوها
 • ProtectSmart Hard Drive Protection درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 4.­0.­3.­1 A

  اندازه : 4.63 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  47 جستجوها
 • Intel PRO/­Wireless درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.26   انتشار : 8.­20

  اندازه : 5.58 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  46 جستجوها
 • Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 8.­15.­10.­1855

  اندازه : 26.13 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  46 جستجوها
 • Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 8.­15.­10.­1855 Rev.­

  اندازه : 26.13 Mb   (INSTALLSHIELD)

  46 جستجوها
 • WinFlash BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : F.­21 A

  اندازه : 2.91 Mb   (INSTALLSHIELD)

  46 جستجوها
 • Essential System Updates درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.13   انتشار : 7.­00 Rev.­ A

  اندازه : 26.45 Mb   (INSTALLSHIELD)

  44 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 4.­1 C

  اندازه : 85.74 Mb   (MSZIP)

  43 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 4.­1.­3130

  اندازه : 153.83 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  43 جستجوها
 • LSI High-Definition Audio (HDA) Modem Installer and درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.12.19   انتشار : 2.­1.­91.­0 Rev.­

  اندازه : 4.42 Mb   (INSTALLSHIELD)

  43 جستجوها
 • ProtectSmart Hard Drive Protection درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 4.­0.­3.­1 Rev.­ A

  اندازه : 4.63 Mb   (INSTALLSHIELD)

  43 جستجوها
 • Intel Chipset Installation Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.14   انتشار : 9.­0.­0.­1011 Rev.­ B

  اندازه : 2.04 Mb   (INSTALLSHIELD)

  43 جستجوها
 • Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family Graphics (64-bit) درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.14   انتشار : 7.­15.­10.­1554 A

  اندازه : 18.85 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  42 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 4.­1.­4321 Rev.­

  اندازه : 41.67 Mb   (INSTALLSHIELD)

  42 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.20   انتشار : 7.­20 Rev.­ A

  اندازه : 18.74 Mb   (INSTALLSHIELD)

  42 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.16   انتشار : 1.­18.­8.­1 Rev.­

  اندازه : 11.58 Mb   (INSTALLSHIELD)

  42 جستجوها
 • IDT High-Definition Audio CODEC درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 6.­10.­6225.­0 Rev.­

  اندازه : 26.1 Mb   (INSTALLSHIELD)

  42 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.30   انتشار : 3.­0 D

  اندازه : 348.48 Mb   (MSZIP)

  42 جستجوها
 • Quick Launch Buttons درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.11   انتشار : 6.­50.­4.­2

  اندازه : 23.37 Mb   (MSZIP)

  41 جستجوها
 • Intel PRO/­Wireless درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 13.­0

  اندازه : 12.08 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  40 جستجوها
 • Synaptics PS/­2 Port TouchPad درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.14   انتشار : 11.­1.­18.­0 B

  اندازه : 24.81 Mb   (MSZIP)

  39 جستجوها
 • MediaSmart SmartMenu Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.26   انتشار : 2.­10 A

  اندازه : 27.65 Mb   (MSZIP)

  39 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.28   انتشار : 4.­0.­4021

  اندازه : 429.27 Mb   (MSZIP)

  39 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 4.­1 Rev.­ C

  اندازه : 85.74 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • JMicron Card Reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.14   انتشار : 1.­0.­18.­7 B

  اندازه : 3.55 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  38 جستجوها
 • WinFlash BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : F.­21 Rev.­ A

  اندازه : 2.91 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.29   انتشار : 4.­0.­1.­3749_­64 Rev.­ A

  اندازه : 26.84 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 4.­1.­4322 Rev.­

  اندازه : 152.48 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.12   انتشار : 3.­1 D

  اندازه : 384.04 Mb   (MSZIP)

  38 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.05.29   انتشار : 4.­0.­1.­3749_­32 A

  اندازه : 22.16 Mb   (MSZIP)

  37 جستجوها
 • Validity Fingerprint Sensor درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.19   انتشار : 2.­8.­116 Rev.­ A

  اندازه : 29.34 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 4.­1.­4328 Rev.­

  اندازه : 52.95 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • WinFlash درایور

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2009.02.04   انتشار : 25

  اندازه : 546 Kb   (MSZIP)

  35 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.28   انتشار : 2.­20 Rev.­ B2

  اندازه : 47.34 Mb   (INSTALLSHIELD)

  35 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 3.­0 Rev.­ C

  اندازه : 42.72 Mb   (INSTALLSHIELD)

  35 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : 2.­10 C

  اندازه : 3.15 Mb   (MSZIP)

  35 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 2.­0.­3115

  اندازه : 51.15 Mb   (MSZIP)

  34 جستجوها
 • Essential System Updates درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.17   انتشار : 7.­00 A

  اندازه : 26.45 Mb   (MSZIP)

  34 جستجوها
 • Help and Support درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.09   انتشار : 2.­1.­3.­0

  اندازه : 10.57 Mb   (MSZIP)

  34 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.15   انتشار : 2.­20 Rev.­ B2

  اندازه : 58.47 Mb   (INSTALLSHIELD)

  33 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.19   انتشار : 5.­60.­18.­8

  اندازه : 20.55 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  33 جستجوها
 • WinFlash درایور

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2009.02.04   انتشار : 25 Rev.­

  اندازه : 546 Kb   (INSTALLSHIELD)

  33 جستجوها
 • Active Support Library درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 3.­1.­10.­1

  اندازه : 12.58 Mb   (MSZIP)

  33 جستجوها
 • Realtek PCI-E Fast Ethernet NIC درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.14   انتشار : 6.­208.­729.­2008 B

  اندازه : 5.02 Mb   (MSZIP)

  33 جستجوها
 • Realtek USB 2.­0 Card Reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.14   انتشار : 6.­0.­6000.­20109 B

  اندازه : 9.64 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  33 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.05.29   انتشار : 4.­0.­1.­3749_­32 Rev.­ A

  اندازه : 22.16 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.30   انتشار : 3.­0 E

  اندازه : 58.86 Mb   (MSZIP)

  32 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 4.­1.­4328

  اندازه : 52.95 Mb   (MSZIP)

  32 جستجوها
 • Wireless Assistant درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2009.09.01   انتشار : 3.­50.­10.­1

  اندازه : 4.02 Mb   (MSZIP)

  32 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.28   انتشار : 5.­1.­0 Rev.­ A

  اندازه : 1.87 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • Integrated Hybrid TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.15   انتشار : 1.­3.­0.­69 A

  اندازه : 4.07 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  31 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 3.­0 C

  اندازه : 34.04 Mb   (MSZIP)

  31 جستجوها
 • LSI High-Definition Audio (HDA) Modem Installer and درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.12.19   انتشار : 2.­1.­91.­0

  اندازه : 4.42 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  31 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 3.­0 Rev.­ C

  اندازه : 34.04 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.12   انتشار : 3.­1 Rev.­ D

  اندازه : 384.04 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 4.­1.­4327 Rev.­

  اندازه : 128.43 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family Graphics درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 8.­15.­10.­1855

  اندازه : 25.23 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  29 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 4.­1.­4322

  اندازه : 152.48 Mb   (MSZIP)

  29 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.17   انتشار : 1.­18.­8.­1

  اندازه : 11.58 Mb   (MSZIP)

  29 جستجوها
 • IDT High-Definition Audio CODEC درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.14   انتشار : 6.­10.­6087.­0 C

  اندازه : 24.76 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  29 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 4.­1.­4321

  اندازه : 41.67 Mb   (MSZIP)

  27 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.19   انتشار : 5.­60.­18.­8 Rev.­ B

  اندازه : 20.55 Mb   (INSTALLSHIELD)

  27 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.08.20   انتشار : 6.­0 P

  اندازه : 49.11 Mb   (MSZIP)

  27 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.28   انتشار : 2.­20 B2

  اندازه : 50.43 Mb   (INSTALLSHIELD)

  27 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2009.05.28   انتشار : 5.­1.­0

  اندازه : 1.87 Mb   (MSZIP)

  26 جستجوها
 • High-Definition Audio (HDA) Modem Installer and درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.12   انتشار : 1.­00 A

  اندازه : 12.7 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  26 جستجوها
 • Recovery Manager Installer Patch درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 377 Kb   (MSZIP)

  25 جستجوها
 • Validity Fingerprint Sensor درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.19   انتشار : 2.­8.­116 A

  اندازه : 29.34 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  24 جستجوها
 • IDT High-Definition Audio CODEC درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 6.­10.­6225.­0

  اندازه : 26.1 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  24 جستجوها
 • Intel PRO/­Wireless درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.26   انتشار : 8.­20 Rev.­ B

  اندازه : 5.59 Mb   (INSTALLSHIELD)

  23 جستجوها
 • Intel PRO/­Wireless درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 13.­0 Rev.­ A

  اندازه : 12.08 Mb   (INSTALLSHIELD)

  22 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.27   انتشار : 3.­1.­3003

  اندازه : 35.36 Mb   (MSZIP)

  21 جستجوها
 • Advisor درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.04   انتشار : 3.­1.­9289.­3128

  اندازه : 63.05 Mb   (MSZIP)

  19 جستجوها
 • Advisor درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.25   انتشار : 3.­3.­12286.­3436

  اندازه : 69.95 Mb   (MSZIP)

  17 جستجوها
 • HP Pavilion dv5-1201tu نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.29   انتشار : 4.­0.­1.­3749_­64 A

  اندازه : 26.84 Mb   (MSZIP)

  16 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها