دانلود رایگان درایورهایHP Pavilion dv6-2143ca

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ HP Pavilion dv6-2143ca در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • HP Pavilion dv6-2143ca نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 3.­0 Rev.­ C

  اندازه : 42.72 Mb   (INSTALLSHIELD)

  50 جستجوها
 • AMD Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 8.­635.­0.­0 Rev.­ B

  اندازه : 111.26 Mb   (INSTALLSHIELD)

  42 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2143ca نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.14   انتشار : 1.­18.­12.­1 Rev.­ A

  اندازه : 11.54 Mb   (INSTALLSHIELD)

  41 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2143ca نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 3.­0.­2201

  اندازه : 120.2 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • Advisor درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.25   انتشار : 3.­2.­9652.­3188 Rev.­ A

  اندازه : 67.33 Mb   (INSTALLSHIELD)

  37 جستجوها
 • System Diagnostics (UEFI) درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.16   انتشار : 2.­7.­2.­0 Rev.­ A

  اندازه : 1.26 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها
 • AMD USB Filter درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 1.­0.­10.­78 Rev.­ A

  اندازه : 2.27 Mb   (INSTALLSHIELD)

  33 جستجوها
 • USB Recovery Flash Disk Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 2.­00 A

  اندازه : 6.46 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • Quick Launch Buttons درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.09   انتشار : 6.­50.­16.­1 Rev.­ A

  اندازه : 26.05 Mb   (MSZIP)

  32 جستجوها
 • WinFlash BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : F.­13

  اندازه : 3.15 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2143ca نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.22   انتشار : 7.­7.­34.­34 Rev.­A

  اندازه : 35.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2143ca نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.16   انتشار : 7.­0.­43.­12698 Rev.­

  اندازه : 115.45 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2143ca نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.23   انتشار : 4.­0.­1.­3903 Rev.­ A

  اندازه : 45.89 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.13   انتشار : 14.­0.­0.­3 Rev.­ B

  اندازه : 35.61 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2143ca نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.23   انتشار : 4.­0.­1.­2626 C

  اندازه : 119.16 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 7.­3.­522.­2009 Rev.­ A

  اندازه : 5.47 Mb   (INSTALLSHIELD)

  26 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2143ca نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.28   انتشار : 4.­0.­3822 Rev.­

  اندازه : 60.09 Mb   (MSZIP)

  25 جستجوها
 • Essential System Updates درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 6.­00 Rev.­ A

  اندازه : 16.09 Mb   (INSTALLSHIELD)

  25 جستجوها
 • JMicron Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 1.­0.­32.­1 Rev.­ A

  اندازه : 1.23 Mb   (INSTALLSHIELD)

  24 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 6.­1.­7100.­30094 Rev.­ A

  اندازه : 7.47 Mb   (INSTALLSHIELD)

  24 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2143ca نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.23   انتشار : 4.­0.­1.­4007 Rev.­ A

  اندازه : 429.25 Mb   (INSTALLSHIELD)

  23 جستجوها
 • ENE CIR Receiver درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 2.­7.­4.­0 Rev.­ A

  اندازه : 1.05 Mb   (INSTALLSHIELD)

  23 جستجوها
 • MediaSmart SmartMenu درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.01   انتشار : 3.­1 C

  اندازه : 14.44 Mb   (INSTALLSHIELD)

  21 جستجوها
 • Atheros Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.04.27   انتشار : 1.­00

  اندازه : 20.94 Mb   (INSTALLSHIELD)

  20 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2143ca نرمافزار

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.05   انتشار : 4.­1.­0.­3790 Rev.­ A

  اندازه : 27.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  19 جستجوها
 • Validity Fingerprint Sensor درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 2.­1.­0.­2(3.­1.­366) Rev.­ A

  اندازه : 43.35 Mb   (INSTALLSHIELD)

  18 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.15   انتشار : 5.­60.­48.­35 Rev.­ C

  اندازه : 20.7 Mb   (MSZIP)

  17 جستجوها
 • IDT Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.30   انتشار : 6.­10.­6276.­0 B

  اندازه : 26.94 Mb   (INSTALLSHIELD)

  16 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2143ca نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.23   انتشار : 4.­0.­1.­3911 Rev.­ A

  اندازه : 110.7 Mb   (INSTALLSHIELD)

  16 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها