دانلود رایگان درایورهایHP Pavilion dv6-2155dx

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ HP Pavilion dv6-2155dx در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Intel Graphics Media Accelerator HD درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.04   انتشار : 8.­15.­10.­1968 Rev.­ B

  اندازه : 29.1 Mb   (INSTALLSHIELD)

  178 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 4.­1 C

  اندازه : 85.74 Mb   (MSZIP)

  141 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 4.­1.­4322 Rev.­

  اندازه : 152.48 Mb   (INSTALLSHIELD)

  140 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­2.­3303 Rev.­

  اندازه : 141.63 Mb   (INSTALLSHIELD)

  136 جستجوها
 • USB Recovery Flash Disk Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 2.­00 A

  اندازه : 6.46 Mb   (MSZIP)

  133 جستجوها
 • Intel Turbo Boost Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.20   انتشار : 1.­0.­0.­1030 A

  اندازه : 3.05 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  114 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­2.­4513

  اندازه : 135.2 Mb   (MSZIP)

  104 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­2.­4701 Rev.­

  اندازه : 55.85 Mb   (INSTALLSHIELD)

  104 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.10   انتشار : 3.­4.­12850.­3526 Rev.­ E

  اندازه : 67.95 Mb   (MSZIP)

  97 جستجوها
 • ENE CIR Receiver درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.01   انتشار : 2.­7.­4.­0 A

  اندازه : 1.05 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  93 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.03   انتشار : 1.­18.­16.­1 A

  اندازه : 11.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  92 جستجوها
 • Intel Turbo Boost Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.20   انتشار : 1.­0.­0.­1030 Rev.­ A

  اندازه : 3.05 Mb   (INSTALLSHIELD)

  91 جستجوها
 • Intel Graphics Media Accelerator HD درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.04   انتشار : 8.­15.­10.­1968 B

  اندازه : 29.91 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  82 جستجوها
 • Motorola SoftStylus درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2010.01.01   انتشار : 2.­2.­119.­2

  اندازه : 42.73 Mb   (MSZIP)

  78 جستجوها
 • Quick Launch Buttons درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.09   انتشار : 6.­50.­12.­1 Rev.­ A

  اندازه : 24.56 Mb   (INSTALLSHIELD)

  72 جستجوها
 • Wireless Assistant درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2009.09.01   انتشار : 3.­50.­10.­1

  اندازه : 4.02 Mb   (MSZIP)

  71 جستجوها
 • Realtek PCIe GBE Family Controller درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.04   انتشار : 7.­8.­1023.­2009 Rev.­ A

  اندازه : 5.52 Mb   (INSTALLSHIELD)

  71 جستجوها
 • WinFlash BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.06.11   انتشار : F.­1C A

  اندازه : 3.54 Mb   (INSTALLSHIELD)

  70 جستجوها
 • Quick Launch Buttons درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.09   انتشار : 6.­50.­12.­1

  اندازه : 24.56 Mb   (MSZIP)

  66 جستجوها
 • Essential System Updates درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.30   انتشار : 5.­00 A

  اندازه : 7.91 Mb   (MSZIP)

  66 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.26   انتشار : 7 Rev.­ D

  اندازه : 57.74 Mb   (INSTALLSHIELD)

  66 جستجوها
 • Advanced Format Hard Disk In درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.08   انتشار : 1.­0

  اندازه : 22.17 Mb   (MSZIP)

  65 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 4.­1 Rev.­ C

  اندازه : 85.74 Mb   (INSTALLSHIELD)

  60 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.05   انتشار : 4.­1.­0.­3790 A

  اندازه : 27.88 Mb   (MSZIP)

  58 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.27   انتشار : 5.­60.­350.­6

  اندازه : 20.68 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  57 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.28   انتشار : 4.­0.­4021

  اندازه : 429.27 Mb   (INSTALLSHIELD)

  54 جستجوها
 • Intel Graphics Media Accelerator HD درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.04   انتشار : 8.­15.­10.­1968 B

  اندازه : 29.1 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  54 جستجوها
 • LSI High-Definition Audio (HDA) Modem درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 2.­2.­97.­0

  اندازه : 5.91 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  51 جستجوها
 • Atheros Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.18   انتشار : 1.­00

  اندازه : 20.91 Mb   (INSTALLSHIELD)

  51 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­2.­4513 Rev.­

  اندازه : 135.2 Mb   (INSTALLSHIELD)

  49 جستجوها
 • LSI High-Definition Audio (HDA) Modem درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 2.­2.­97.­0 Rev.­

  اندازه : 5.91 Mb   (INSTALLSHIELD)

  48 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­2.­4701

  اندازه : 55.85 Mb   (MSZIP)

  46 جستجوها
 • Synaptics PS/­2 Port Touchpad درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.04   انتشار : 14.­0.­0.­3 A

  اندازه : 35.61 Mb   (MSZIP)

  46 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.22   انتشار : 7.­7.­34.­34 Rev.­A

  اندازه : 35.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  45 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.04   انتشار : 6.­1.­7600.­30104 Rev.­ A

  اندازه : 7.47 Mb   (INSTALLSHIELD)

  44 جستجوها
 • System Diagnostics UEFI درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2011.02.28   انتشار : 3.­6.­1.­0

  اندازه : 1.46 Mb   (MSZIP)

  43 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­2.­4604

  اندازه : 43.05 Mb   (MSZIP)

  43 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.27   انتشار : 4.­1 C

  اندازه : 153.77 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  43 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.27   انتشار : 5.­60.­350.­6

  اندازه : 20.68 Mb   (INSTALLSHIELD)

  42 جستجوها
 • Validity Fingerprint Sensor درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 2.­1.­0.­2 A

  اندازه : 43.35 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  42 جستجوها
 • JMicron Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 1.­0.­32.­1 Rev.­ A

  اندازه : 1.23 Mb   (INSTALLSHIELD)

  42 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.25   انتشار : 3.­1.­3003

  اندازه : 35.36 Mb   (MSZIP)

  42 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.04   انتشار : 6.­1.­7600.­30104 A

  اندازه : 7.47 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  41 جستجوها
 • JMicron Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.01   انتشار : 1.­0.­32.­1 A

  اندازه : 1.23 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  41 جستجوها
 • System Diagnostics UEFI درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.28   انتشار : 3.­6.­1.­0 Rev.­ A

  اندازه : 1.46 Mb   (INSTALLSHIELD)

  40 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.23   انتشار : 4.­0.­1.­4007 A

  اندازه : 429.25 Mb   (MSZIP)

  40 جستجوها
 • Synaptics PS/­2 Port TouchPad درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.04   انتشار : 14.­0.­0.­3 Rev.­ A

  اندازه : 35.61 Mb   (INSTALLSHIELD)

  40 جستجوها
 • Realtek PCIe GBE Family Controller درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.04   انتشار : 7.­8.­1023.­2009 A

  اندازه : 5.52 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  40 جستجوها
 • IDT High Definition Audio CODEC درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.14   انتشار : 6.­10.­6276.­0 B

  اندازه : 26.94 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  39 جستجوها
 • Validity Fingerprint Sensor درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 2.­1.­0.­2 Rev.­ A

  اندازه : 43.35 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • NVIDIA Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.27   انتشار : 8.­17.­12.­7600

  اندازه : 299.5 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  38 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.11   انتشار : 8.­9.­4.­1004 C

  اندازه : 21.67 Mb   (MSZIP)

  38 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.30   انتشار : 3.­0 E

  اندازه : 58.86 Mb   (MSZIP)

  37 جستجوها
 • Support Assistant درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.01   انتشار : 5.­2.­9.­2

  اندازه : 35.33 Mb   (MSZIP)

  37 جستجوها
 • ENE CIR Receiver درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 2.­7.­4.­0 Rev.­ A

  اندازه : 1.05 Mb   (INSTALLSHIELD)

  37 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­2.­3303

  اندازه : 141.63 Mb   (MSZIP)

  37 جستجوها
 • Intel Graphics Media Accelerator HD درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.04   انتشار : 8.­15.­10.­1968 Rev.­ B

  اندازه : 29.91 Mb   (INSTALLSHIELD)

  35 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.03   انتشار : 1.­18.­16.­1 A

  اندازه : 11.64 Mb   (MSZIP)

  33 جستجوها
 • ProtectSmart Hard Drive Protection درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 4.­0.­3.­1 Rev.­ A

  اندازه : 4.63 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.04   انتشار : 6.­0.­0.­1179 A

  اندازه : 5.37 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  31 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.10   انتشار : 3.­4.­12850.­3526

  اندازه : 67.95 Mb   (MSZIP)

  31 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.09   انتشار : 2.­00 A

  اندازه : 2.94 Mb   (MSZIP)

  31 جستجوها
 • Essential System Updates درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.04.30   انتشار : 5.­00 Rev.­ A

  اندازه : 7.91 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • IDT High Definition Audio CODEC درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.14   انتشار : 6.­10.­6276.­0 B

  اندازه : 26.94 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • Atheros Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.18   انتشار : 1.­00

  اندازه : 20.91 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  29 جستجوها
 • Motorola SoftStylus درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.01   انتشار : 2.­2.­119.­2 Rev.­

  اندازه : 42.73 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 4.­1.­4322

  اندازه : 152.48 Mb   (MSZIP)

  28 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.27   انتشار : 4.­1 Rev.­ C

  اندازه : 153.77 Mb   (INSTALLSHIELD)

  27 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.05   انتشار : 4.­1.­0.­3790 Rev.­ A

  اندازه : 27.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  27 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.26   انتشار : 7

  اندازه : 57.74 Mb   (MSZIP)

  25 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-2155dx نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­2.­4604 Rev.­

  اندازه : 43.05 Mb   (INSTALLSHIELD)

  25 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.04   انتشار : 6.­0.­0.­1179 Rev.­ A

  اندازه : 5.37 Mb   (INSTALLSHIELD)

  22 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها