دانلود رایگان درایورهایHP Pavilion dv6-3190sl

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ HP Pavilion dv6-3190sl در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 4.­0 Rev.­ C

  اندازه : 206.47 Mb   (INSTALLSHIELD)

  59 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.08   انتشار : 4.­0.­28.­0 Rev.­ C

  اندازه : 30.5 Mb   (INSTALLSHIELD)

  54 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 4.­1.­4322 Rev.­

  اندازه : 152.48 Mb   (INSTALLSHIELD)

  47 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­2.­3303 Rev.­

  اندازه : 141.63 Mb   (INSTALLSHIELD)

  46 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 4.­0 Rev.­ C

  اندازه : 85.74 Mb   (INSTALLSHIELD)

  45 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.27   انتشار : 7

  اندازه : 58.51 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  44 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.09   انتشار : 2.­30 Rev.­ A

  اندازه : 3.8 Mb   (INSTALLSHIELD)

  41 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.08   انتشار : 4.­1.­6.­1

  اندازه : 3.9 Mb   (INSTALLSHIELD)

  41 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.30   انتشار : 6.­1.­7600.­30113 Rev.­ A

  اندازه : 8.22 Mb   (INSTALLSHIELD)

  39 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 4.­1.­3130

  اندازه : 153.83 Mb   (INSTALLSHIELD)

  39 جستجوها
 • Ralink/­Motorola Bluetooth Adapter درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.08   انتشار : 3.­0.­42.­298 Rev.­

  اندازه : 48.79 Mb   (MSZIP)

  38 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl سیستمعامل

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.30   انتشار : 2.­3.­0.­0 Rev.­ A

  اندازه : 1.15 Mb   (INSTALLSHIELD)

  35 جستجوها
 • Validity Fingerprint Sensor درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.13   انتشار : 2.­1.­0.­2 Rev.­ B

  اندازه : 24.25 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  35 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.31   انتشار : 2.­0.­3917.­26233 Rev.­ C

  اندازه : 5.8 Mb   (INSTALLSHIELD)

  33 جستجوها
 • Atheros 2011 Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.24   انتشار : 9.­20

  اندازه : 81.98 Mb   (INSTALLSHIELD)

  33 جستجوها
 • Validity Fingerprint Sensor درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.01.06   انتشار : 2.­1.­0.­2

  اندازه : 24.25 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • Netflix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.09   انتشار : 1.­0.­9.­0 Rev.­

  اندازه : 2.5 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 4.­0.­4321 Rev.­

  اندازه : 41.83 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­2.­4513 Rev.­

  اندازه : 135.2 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.09   انتشار : 1.­20 Rev.­ A

  اندازه : 3.03 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.26   انتشار : 3.­2 Rev.­ B

  اندازه : 14.22 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • Essential System Updates درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 6.­00 Rev.­ A

  اندازه : 16.09 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.01   انتشار : 4.­1.­4321 Rev.­

  اندازه : 41.69 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­10.­6292.­0 Rev.­

  اندازه : 26.89 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.20   انتشار : 4.­0.­55.­1

  اندازه : 3.7 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • System Diagnostics UEFI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 3.­7.­0.­0 Rev.­ A

  اندازه : 1.52 Mb   (MSZIP)

  28 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­1.­4521 Rev.­

  اندازه : 55.91 Mb   (INSTALLSHIELD)

  27 جستجوها
 • AMD High-Definition Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 8.­712.­1.­2000 Rev.­ A

  اندازه : 127.77 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  27 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 4.­1 Rev.­ C

  اندازه : 85.74 Mb   (INSTALLSHIELD)

  26 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 4.­0.­4320 Rev.­

  اندازه : 142.04 Mb   (INSTALLSHIELD)

  25 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­1.­3303 Rev.­

  اندازه : 134.76 Mb   (INSTALLSHIELD)

  25 جستجوها
 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.29   انتشار : 15.­1.­6.­64 Rev.­

  اندازه : 42.09 Mb   (INSTALLSHIELD)

  25 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 4.­0.­3130

  اندازه : 126.53 Mb   (INSTALLSHIELD)

  24 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.02.26   انتشار : F.­29

  اندازه : 4.16 Mb   (INSTALLSHIELD)

  24 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.06   انتشار : 4.­1.­0014 C

  اندازه : 4.23 Mb   (INSTALLSHIELD)

  24 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 1.­18.­22.­2 Rev.­

  اندازه : 11.85 Mb   (MSZIP)

  24 جستجوها
 • TouchSmart Paint it! By Corel درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.08   انتشار : 4.­1 Rev.­ C

  اندازه : 62.23 Mb   (INSTALLSHIELD)

  22 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­2.­4701 Rev.­

  اندازه : 55.85 Mb   (INSTALLSHIELD)

  21 جستجوها
 • Ralink 802.­11 b/­g/­n WiFi Adapter درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.10   انتشار : 3.­1.­18.­0

  اندازه : 11.47 Mb   (INSTALLSHIELD)

  20 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.26   انتشار : 4.­0.­30.­0 Rev.­ B

  اندازه : 92.4 Mb   (INSTALLSHIELD)

  18 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : F.­26 Rev.­

  اندازه : 4.13 Mb   (INSTALLSHIELD)

  18 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.08   انتشار : 4.­1.­3898.­23303 Rev.­ C

  اندازه : 28.73 Mb   (INSTALLSHIELD)

  17 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 5.­1.­0.­175 Rev.­ A

  اندازه : 49.69 Mb   (MSZIP)

  17 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-3190sl نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­1.­4604 Rev.­

  اندازه : 43.27 Mb   (INSTALLSHIELD)

  16 جستجوها
 • Realtek Local Area Network (LAN) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­23.­623.­2010

  اندازه : 5.63 Mb   (INSTALLSHIELD)

  16 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.05   انتشار : 5.­60.­350.­11

  اندازه : 20.68 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  15 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها