دانلود رایگان درایورهایHP Pavilion dv6-6010ec

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ HP Pavilion dv6-6010ec در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • HP Pavilion dv6-6010ec BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.09.27   انتشار : F.­21

  اندازه : 5.85 Mb   (INSTALLSHIELD)

  57 جستجوها
 • Wireless Assistant درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.21   انتشار : 4.­0.­10.­0 Rev.­

  اندازه : 17.7 Mb   (INSTALLSHIELD)

  44 جستجوها
 • On-Screen Display Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.07   انتشار : 1.­30 Rev.­A

  اندازه : 1.46 Mb   (INSTALLSHIELD)

  39 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-6010ec BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.01.28   انتشار : F.­03 Rev.­

  اندازه : 4.07 Mb   (INSTALLSHIELD)

  35 جستجوها
 • On-Screen Display Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.02   انتشار : 1.­10 Rev.­ A

  اندازه : 1.44 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-6010ec نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.13   انتشار : 4.­2.­5122 Rev.­

  اندازه : 59.36 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها
 • Ralink/­Motorola Bluetooth Adapter درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.04   انتشار : 3.­0.­43.­307 Rev.­

  اندازه : 48.68 Mb   (MSZIP)

  34 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-6010ec نرمافزار

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.25   انتشار : 1.­30 Rev.­ A

  اندازه : 3.03 Mb   (INSTALLSHIELD)

  33 جستجوها
 • Atheros 2011 Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.24   انتشار : 9.­20

  اندازه : 81.98 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • Atheros Bluetooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.17   انتشار : 7.­2

  اندازه : 307.38 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • Ralink 802.­11 b/­g/­n WiFi Adapter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.11.04   انتشار : 3.­2.­3.­0

  اندازه : 10.51 Mb   (MSZIP)

  26 جستجوها
 • Netflix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.09   انتشار : 1.­0.­9.­0 Rev.­

  اندازه : 2.5 Mb   (INSTALLSHIELD)

  26 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-6010ec نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.18   انتشار : 3.­5.­0.­4305DE/­3.­5.­14305BE

  اندازه : 154.32 Mb   (INSTALLSHIELD)

  25 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-6010ec درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.27   انتشار : 7

  اندازه : 58.51 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  25 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 6.­10.­6330.­0 Rev.­

  اندازه : 28.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  25 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-6010ec سیستمعامل

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.30   انتشار : 2.­3.­0.­0 Rev.­ A

  اندازه : 1.15 Mb   (INSTALLSHIELD)

  24 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-6010ec نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.07   انتشار : 2.­50 Rev.­ B

  اندازه : 3.78 Mb   (INSTALLSHIELD)

  23 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-6010ec درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.22   انتشار : 4.­1.­13.­1 Rev.­ A

  اندازه : 6.28 Mb   (MSZIP)

  21 جستجوها
 • Recovery Manager Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.22   انتشار : 6.­00 Rev.­ S

  اندازه : 1.31 Mb   (INSTALLSHIELD)

  21 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.20   انتشار : 5.­60.­350.­23

  اندازه : 43.62 Mb   (INSTALLSHIELD)

  20 جستجوها
 • System Diagnostics UEFI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 3.­7.­0.­0 Rev.­ A

  اندازه : 1.52 Mb   (MSZIP)

  20 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-6010ec نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 1.­18.­22.­2 Rev.­

  اندازه : 11.85 Mb   (MSZIP)

  19 جستجوها
 • Realtek Local Area Network (LAN) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 7.­41.­216.­2011 Rev.­

  اندازه : 5.71 Mb   (INSTALLSHIELD)

  16 جستجوها
 • AMD High-Definition Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.07   انتشار : 8.­822.­4.­0 Rev.­

  اندازه : 135.1 Mb   (INSTALLSHIELD)

  15 جستجوها
 • Renesas Electronics USB 3.­0 Host Controller درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.27   انتشار : 2.­0.­32.­0 Rev.­

  اندازه : 7 Mb   (INSTALLSHIELD)

  14 جستجوها
 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 15.­2.­4.­4 Rev.­

  اندازه : 91.55 Mb   (INSTALLSHIELD)

  13 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-6010ec نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.16   انتشار : 5.­3.­1.­7

  اندازه : 50.05 Mb   (INSTALLSHIELD)

  12 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 6.­1.­7600.­80 Rev.­

  اندازه : 10.33 Mb   (INSTALLSHIELD)

  11 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-6010ec سیستمعامل

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.15   انتشار : 4.­1.­0.­0 Rev.­ A

  اندازه : 2.07 Mb   (INSTALLSHIELD)

  10 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها