دانلود رایگان درایورهایHP Pavilion g6-1070ej

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ HP Pavilion g6-1070ej در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Ralink/­Motorola Bluetooth Adapter درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.04   انتشار : 3.­0.­43.­307 Rev.­

  اندازه : 48.68 Mb   (MSZIP)

  176 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 10.­5.­0.­1026

  اندازه : 11.4 Mb   (INSTALLSHIELD)

  140 جستجوها
 • AMD High-Definition Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 8.­882.­2.­0 Rev.­

  اندازه : 338.95 Mb   (INSTALLSHIELD)

  127 جستجوها
 • HP Pavilion g6-1070ej درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.17   انتشار : 4.­0.­108.­1

  اندازه : 3.89 Mb   (INSTALLSHIELD)

  125 جستجوها
 • Intel Turbo Boost Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 1.­2.­0.­1002 Rev.­

  اندازه : 1.45 Mb   (INSTALLSHIELD)

  100 جستجوها
 • UEFI Support Environment درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.16   انتشار : 5.­3.­1.­0

  اندازه : 6.72 Mb   (INSTALLSHIELD)

  98 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 6.­10.­6365.­0 Rev.­

  اندازه : 35.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  98 جستجوها
 • Broadcom 2070 Bluetooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.28   انتشار : 7 Rev.­ F

  اندازه : 63.17 Mb   (INSTALLSHIELD)

  98 جستجوها
 • HP Pavilion g6-1070ej سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2013.09.01   انتشار : 0006HPM1

  اندازه : 29.42 Mb   (INSTALLSHIELD)

  97 جستجوها
 • HP Pavilion g6-1070ej نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.16   انتشار : 3.­0.­13.­0

  اندازه : 133.33 Mb   (INSTALLSHIELD)

  87 جستجوها
 • Wireless Assistant درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.21   انتشار : 4.­0.­10.­0 Rev.­

  اندازه : 17.7 Mb   (INSTALLSHIELD)

  84 جستجوها
 • Intel High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 8.­15.­10.­2476 Rev.­

  اندازه : 67.61 Mb   (INSTALLSHIELD)

  81 جستجوها
 • On-Screen Display Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.02   انتشار : 1.­10 Rev.­ A

  اندازه : 1.44 Mb   (INSTALLSHIELD)

  76 جستجوها
 • Intel Chipset Installation Utility and درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 9.­2.­0.­1015 Rev.­

  اندازه : 2.38 Mb   (INSTALLSHIELD)

  72 جستجوها
 • HP Pavilion g6-1070ej درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.09   انتشار : 4.­5.­10.­1

  اندازه : 6.29 Mb   (INSTALLSHIELD)

  69 جستجوها
 • AMD High-Definition Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.27   انتشار : 8.­810.­4.­5000 Rev.­

  اندازه : 295.32 Mb   (INSTALLSHIELD)

  69 جستجوها
 • Recovery Manager Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.22   انتشار : 6.­00 Rev.­ S

  اندازه : 1.31 Mb   (INSTALLSHIELD)

  65 جستجوها
 • HP Pavilion g6-1070ej سیستمعامل

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.30   انتشار : 2.­3.­0.­0 Rev.­ A

  اندازه : 1.15 Mb   (INSTALLSHIELD)

  64 جستجوها
 • HP Pavilion g6-1070ej نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 1.­18.­22.­2 Rev.­

  اندازه : 11.85 Mb   (MSZIP)

  64 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface (MEI) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 6.­0.­0.­1179 Rev.­

  اندازه : 9.57 Mb   (INSTALLSHIELD)

  63 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.20   انتشار : 5.­60.­350.­23

  اندازه : 43.62 Mb   (INSTALLSHIELD)

  59 جستجوها
 • Intel Wireless درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.14   انتشار : 14.­2 Rev.­ A

  اندازه : 26.2 Mb   (INSTALLSHIELD)

  52 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface (MEI) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 7.­0.­0.­1144 Rev.­

  اندازه : 4.21 Mb   (INSTALLSHIELD)

  50 جستجوها
 • HP Pavilion g6-1070ej سیستمعامل

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.18   انتشار : 5.­2.­0.­0

  اندازه : 3.29 Mb   (INSTALLSHIELD)

  48 جستجوها
 • On-Screen Display Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.07   انتشار : 1.­30 Rev.­A

  اندازه : 1.46 Mb   (INSTALLSHIELD)

  46 جستجوها
 • Essential System Updates درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 8.­00 Rev.­ A

  اندازه : 29.61 Mb   (MSZIP)

  44 جستجوها
 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.15   انتشار : 15.­3.­11.­0 Rev.­

  اندازه : 105.77 Mb   (INSTALLSHIELD)

  43 جستجوها
 • Advanced Format Hard Disk In درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.08   انتشار : 1.­0 Rev.­ A

  اندازه : 22.17 Mb   (MSZIP)

  42 جستجوها
 • Realtek Local Area Network (LAN) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 7.­48.­823.­2011 Rev.­

  اندازه : 5.78 Mb   (INSTALLSHIELD)

  41 جستجوها
 • HP Pavilion g6-1070ej نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.20   انتشار : 1.­40

  اندازه : 6.14 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 6.­1.­7601.­85 Rev.­

  اندازه : 11 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • HP Pavilion g6-1070ej نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.23   انتشار : 2.­70

  اندازه : 3.84 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • HP Pavilion g6-1070ej BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.02.28   انتشار : F.­66

  اندازه : 11.3 Mb   (INSTALLSHIELD)

  37 جستجوها
 • System Diagnostics UEFI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 3.­7.­0.­0 Rev.­ A

  اندازه : 1.52 Mb   (MSZIP)

  36 جستجوها
 • Intel High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.03.18   انتشار : 8.­15.­10.­2559

  اندازه : 86.11 Mb   (INSTALLSHIELD)

  35 جستجوها
 • Intel Wireless ,­ Intel PROSet,­ and Intel My WiFi درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.23   انتشار : 15.­1.­0.­18

  اندازه : 158.89 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • Conexant USB Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.09   انتشار : 1.­29.­10.­0

  اندازه : 2.99 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 6.­10.­6324.­0 Rev.­

  اندازه : 33.67 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • HP Pavilion g6-1070ej نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.30   انتشار : 3.­5.­3.­5120(DE)

  اندازه : 157.99 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • Ralink 802.­11 b/­g/­n WiFi Adapter درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.04.13   انتشار : 3.­2.­12.­0

  اندازه : 22.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  26 جستجوها
 • Atheros 2011 Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.24   انتشار : 9.­20

  اندازه : 81.98 Mb   (INSTALLSHIELD)

  24 جستجوها
 • Intel Wireless درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.26   انتشار : 15.­3.­50.­2

  اندازه : 157.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  21 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها