دانلود رایگان درایورهایHP Pavilion g6-1218ev

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ HP Pavilion g6-1218ev در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 16.­2.­10.­12

  اندازه : 125.7 Mb   (INSTALLSHIELD)

  108 جستجوها
 • HP Pavilion g6-1218ev سیستمعامل

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.05   انتشار : 4.­3.­3.­0

  اندازه : 2.25 Mb   (MSZIP)

  48 جستجوها
 • Atheros Bluetooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.26   انتشار : 7.­4.­0.­110

  اندازه : 279.13 Mb   (INSTALLSHIELD)

  47 جستجوها
 • HP Pavilion g6-1218ev نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.14   انتشار : 3.­5.­4.­5527

  اندازه : 157.95 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • HP Pavilion g6-1218ev درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.09   انتشار : 4.­5.­10.­1

  اندازه : 6.29 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • CyberLink PowerDVD 10 (2D/­3D) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13   انتشار : 10.­0.­5.­3817

  اندازه : 138.18 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • Qualcomm Atheros AR9000 Series Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 1.­00

  اندازه : 31.53 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • AMD High-Definition Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.18   انتشار : 8.­900.­7.­1000 Rev.­

  اندازه : 174.98 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • HP Pavilion g6-1218ev نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.23   انتشار : 2.­70

  اندازه : 3.84 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.18   انتشار : 6.­10.­6341.­0 Rev.­

  اندازه : 35.91 Mb   (INSTALLSHIELD)

  26 جستجوها
 • HP Pavilion g6-1218ev درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.20   انتشار : 6.­5

  اندازه : 183.97 Mb   (INSTALLSHIELD)

  25 جستجوها
 • Realtek Local Area Network (LAN) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 7.­34.­1130.­2010 Rev.­

  اندازه : 5.72 Mb   (INSTALLSHIELD)

  24 جستجوها
 • Conexant USB Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.09   انتشار : 1.­29.­10.­0

  اندازه : 2.99 Mb   (INSTALLSHIELD)

  24 جستجوها
 • HP Pavilion g6-1218ev درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.27   انتشار : 12.­0.­0.­2100

  اندازه : 165.73 Mb   (INSTALLSHIELD)

  24 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 6.­2.­9200.­28127

  اندازه : 11.08 Mb   (INSTALLSHIELD)

  23 جستجوها
 • Ralink 802.­11 b/­g/­n WiFi Adapter درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.06   انتشار : 3.­2.­13.­0

  اندازه : 22.39 Mb   (INSTALLSHIELD)

  22 جستجوها
 • Realtek Local Area Network (LAN) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.18   انتشار : 7.­40.­126.­2011 Rev.­

  اندازه : 5.72 Mb   (INSTALLSHIELD)

  21 جستجوها
 • Ralink 802.­11 Wireless LAN Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.30   انتشار : 5.­0.­2.­0

  اندازه : 26.04 Mb   (INSTALLSHIELD)

  20 جستجوها
 • Realtek RTL8188CE 802.­11b/­g/­n Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.17   انتشار : 1005.­33.­313.­2012

  اندازه : 19.49 Mb   (INSTALLSHIELD)

  19 جستجوها
 • Launch Box درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.30   انتشار : 1.­10

  اندازه : 4.77 Mb   (INSTALLSHIELD)

  19 جستجوها
 • Realtek Motorola BC8 Bluetooth 3.­0+HS درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.14   انتشار : 3.­0.­82.­298 Rev.­

  اندازه : 49.39 Mb   (INSTALLSHIELD)

  18 جستجوها
 • HP Pavilion g6-1218ev BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.06.11   انتشار : F.­6A

  اندازه : 7.09 Mb   (INSTALLSHIELD)

  18 جستجوها
 • Connection Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.04   انتشار : 4.­1.­23.­1 Rev.­ A

  اندازه : 22.74 Mb   (INSTALLSHIELD)

  18 جستجوها
 • On-Screen Display Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.07   انتشار : 1.­30 Rev.­A

  اندازه : 1.46 Mb   (INSTALLSHIELD)

  18 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.27   انتشار : 5.­100.­82.­82

  اندازه : 43.26 Mb   (INSTALLSHIELD)

  17 جستجوها
 • Qualcomm Atheros Bluetooth 4.­0+HS درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 1.­00

  اندازه : 181.59 Mb   (INSTALLSHIELD)

  17 جستجوها
 • Qualcomm Atheros Bluetooth 4.­0+HS درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.31   انتشار : 1.­00

  اندازه : 180.53 Mb   (INSTALLSHIELD)

  17 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.18   انتشار : 6.­1.­7601.­83

  اندازه : 10.99 Mb   (INSTALLSHIELD)

  15 جستجوها
 • Essential System Updates درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.04   انتشار : 5.­00

  اندازه : 30.94 Mb   (INSTALLSHIELD)

  15 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 6.­10.­6425.­0

  اندازه : 43.27 Mb   (INSTALLSHIELD)

  15 جستجوها
 • AMD High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 8.­982.­10.­5000

  اندازه : 208.85 Mb   (INSTALLSHIELD)

  15 جستجوها
 • HP Pavilion g6-1218ev نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.20   انتشار : 1.­40

  اندازه : 6.14 Mb   (INSTALLSHIELD)

  14 جستجوها
 • Atheros 2011 Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.14   انتشار : 9.­2.­0.­444

  اندازه : 72.79 Mb   (INSTALLSHIELD)

  12 جستجوها
 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.12   انتشار : 15.­3.­11.­0 Rev.­

  اندازه : 105.77 Mb   (INSTALLSHIELD)

  11 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.18   انتشار : 6.­30.­59.­49

  اندازه : 24.5 Mb   (INSTALLSHIELD)

  9 جستجوها
 • Realtek RTL8188CE 802.­11b/­g/­n Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 1005.­22.­615.­2011

  اندازه : 23.05 Mb   (INSTALLSHIELD)

  9 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها