دانلود رایگان درایورهایINTEL S96S

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ INTEL S96S در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • WLAN درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.05.21   انتشار : 11.­1.­0.­86

  اندازه : 213.58 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Bluetooth درایور

  برای : Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.05.18   انتشار : 4.­0.­920.­0

  اندازه : 27.08 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • TPM 1.­2 درایور

  برای : Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.05.23   انتشار : 1.­80.­2.­0

  اندازه : 25.35 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • INTEL S96S BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2007.09.27   انتشار : v0205

  اندازه : 494 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.05.21   انتشار : 5.­663.­1212.­2006

  اندازه : 4.82 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Display درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.07.26   انتشار : 7.­15.­11.­117

  اندازه : 123.83 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.05.18   انتشار : 6.­12.­7.­0

  اندازه : 5.19 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Power4 Gear utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.07.27   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 6.01 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Bluetooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.07.09   انتشار : 5.­0.­3308.­0

  اندازه : 54.5 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.06.12   انتشار : 6.­14.­11.­119

  اندازه : 188.58 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.05.18   انتشار : 5.­10.­0.­5382

  اندازه : 25.34 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Card Reader درایور

  برای : Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.07.26   انتشار : 1.­0

  اندازه : 2.33 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.05.18   انتشار : 6.­0.­1.­5383

  اندازه : 15.17 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.07.26   انتشار : 1043.­2.­31.­78

  اندازه : 4.87 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • TPM 1.­2 درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.05.23   انتشار : 1.­80.­4.­0

  اندازه : 92.85 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Generic ChkMail درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.05.30   انتشار : 2.­0.­0.­9

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • ITE* Remote Controller درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.05.31   انتشار : 3.­5.­0.­0

  اندازه : 3.37 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.05.23   انتشار : 9.­1.­5.­0

  اندازه : 11.53 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.10.26  

  اندازه : 4.63 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • ATK0100 ACPI درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.05.29   انتشار : 1043.­2.­15.­65

  اندازه : 2.75 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Card Reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.07.27   انتشار : 6.­0.­1

  اندازه : 1.87 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • INTEL S96S نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.05.18   انتشار : V8.­2.­0.­1014

  اندازه : 1.88 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.05.23   انتشار : 8.­3.­5.­0

  اندازه : 5.82 Mb   (ZIP)

  29 جستجوها

فایل های پرطرفدار INTEL لپ تاپ ها