Lenovo R52 (type 1860) درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Lenovo R52 (type 1860) در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : (English) Rescue and Recovery 4.­21
برای : Windows 2000, Windows XP
منتشر شده ها : 2008.07.23
انتشار : 4.­21.­0016
اندازه : 195.99 Mb (MSZIP)
جستجو ها : 31
Find

فایل های پرطرفدار Lenovo R52 (type 1860)

 • (Hungarian) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.32 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  1009 جستجوها
 • (Chinese - Simplified) Rescue and Recovery 4.­21

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.13   انتشار : 4.­21.­0015

  اندازه : 348.21 Mb   (MSZIP)

  995 جستجوها
 • (Italian) Rescue and Recovery 4.­23

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.04   انتشار : 4.­23

  اندازه : 338.38 Mb   (INSTALLSHIELD)

  995 جستجوها
 • (Japanese) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.31 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  982 جستجوها
 • Rescue and Recovery Critical Patch

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.05   انتشار : 1.­00.­0005

  اندازه : 13.63 Mb   (INSTALLSHIELD)

  713 جستجوها
 • (Czech) Rescue and Recovery 4.­3

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 4.­30.­0027

  اندازه : 289.36 Mb   (MSZIP)

  687 جستجوها
 • (Japanese) Rescue and Recovery 4.­23

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.04   انتشار : 4.­23

  اندازه : 350.17 Mb   (INSTALLSHIELD)

  640 جستجوها
 • Windows Vista Update Module KB970694 (WW)

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.11   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.58 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  157 جستجوها
 • (Norwegian) Rescue and Recovery 4.­3

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 4.­30.­0027

  اندازه : 289.29 Mb   (MSZIP)

  146 جستجوها
 • Video

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.04.26   انتشار : 8.­343-070209a-043671C

  اندازه : 66.15 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  140 جستجوها
 • Maintenance Patch

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.09.11   انتشار : 3.­01.­0042

  اندازه : 53.67 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  139 جستجوها
 • Maintenance Patch

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.02   انتشار : 7.­00.­0035.­00

  اندازه : 15.58 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  122 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo لپ تاپ ها