Lenovo R52 (type 1860) درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Lenovo R52 (type 1860) در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : (English) Rescue and Recovery 4.­21
برای : Windows 2000, Windows XP
منتشر شده ها : 2008.07.23
انتشار : 4.­21.­0016
اندازه : 195.99 Mb (MSZIP)
جستجو ها : 46
Find

فایل های پرطرفدار Lenovo R52 (type 1860)

 • (Hungarian) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.32 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  1031 جستجوها
 • (Chinese - Simplified) Rescue and Recovery 4.­21

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.13   انتشار : 4.­21.­0015

  اندازه : 348.21 Mb   (MSZIP)

  1018 جستجوها
 • (Italian) Rescue and Recovery 4.­23

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.04   انتشار : 4.­23

  اندازه : 338.38 Mb   (INSTALLSHIELD)

  1016 جستجوها
 • (Japanese) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.31 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  1000 جستجوها
 • Rescue and Recovery Critical Patch

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.05   انتشار : 1.­00.­0005

  اندازه : 13.63 Mb   (INSTALLSHIELD)

  728 جستجوها
 • (Czech) Rescue and Recovery 4.­3

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 4.­30.­0027

  اندازه : 289.36 Mb   (MSZIP)

  705 جستجوها
 • (Japanese) Rescue and Recovery 4.­23

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.04   انتشار : 4.­23

  اندازه : 350.17 Mb   (INSTALLSHIELD)

  680 جستجوها
 • Windows Vista Update Module KB970694 (WW)

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.11   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.58 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  159 جستجوها
 • (Norwegian) Rescue and Recovery 4.­3

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 4.­30.­0027

  اندازه : 289.29 Mb   (MSZIP)

  147 جستجوها
 • Video

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.04.26   انتشار : 8.­343-070209a-043671C

  اندازه : 66.15 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  144 جستجوها
 • Maintenance Patch

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.09.11   انتشار : 3.­01.­0042

  اندازه : 53.67 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  141 جستجوها
 • Maintenance Patch

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.02   انتشار : 7.­00.­0035.­00

  اندازه : 15.58 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  123 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo لپ تاپ ها