دانلود رایگان درایورهایPackard Bell IP GX Q

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ Packard Bell IP GX Q در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.03   انتشار : 14.­0.­6

  اندازه : 29.15 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Broadcom Bluetooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.03   انتشار : 6.­2.­1.­800

  اندازه : 57.71 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Intel SATA AHCI درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.03   انتشار : 8.­9.­0.­1023

  اندازه : 27.94 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Broadcom Bluetooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.19   انتشار : 6.­2.­0.­2600

  اندازه : 57.29 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Atheros Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.19   انتشار : 7.­6.­0.­164

  اندازه : 4.97 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • NVIDIA VGA درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.19   انتشار : 179.­24

  اندازه : 73.69 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Conexant Audio درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.19   انتشار : 4.­57.­0.­51

  اندازه : 8.18 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • LAN (Marvell) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.03   انتشار : 11.­10.­5.­3

  اندازه : 1.63 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Conexant Modem درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.19   انتشار : 7.­73.­00.­54

  اندازه : 2.28 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.03   انتشار : 6.­0.­1.­5911

  اندازه : 67.77 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Intel Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.19   انتشار : 12.­0.­0.­73

  اندازه : 70.57 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • Card Reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.19   انتشار : 3.­24

  اندازه : 8.5 Mb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • LAN (Marvell) درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.19   انتشار : 10.­63.­3.­3

  اندازه : 24.57 Mb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • NVIDIA VGA درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.03   انتشار : 8.­16.­11.­8766

  اندازه : 107.84 Mb   (ZIP)

  26 جستجوها
 • UPEK Fingerprint درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.19   انتشار : 5.­8.­2.­4547

  اندازه : 54.36 Mb   (ZIP)

  23 جستجوها
 • Ralink Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.19   انتشار : 2.­00.­08.­0000

  اندازه : 7.28 Mb   (ZIP)

  23 جستجوها
 • Intel SATA AHCI درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.19   انتشار : 8.­0.­0.­1039

  اندازه : 54.4 Mb   (ZIP)

  21 جستجوها
 • Intel Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.03   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 381.12 Mb   (ZIP)

  20 جستجوها
 • Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.03   انتشار : 3.­31.­02

  اندازه : 15.29 Mb   (ZIP)

  20 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.03   انتشار : 9.­1.­1.­1020

  اندازه : 2.35 Mb   (ZIP)

  19 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.19   انتشار : 10.­2.­4.­0

  اندازه : 24.94 Mb   (ZIP)

  19 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.19   انتشار : 8.­7.­0.­1007

  اندازه : 2.08 Mb   (ZIP)

  16 جستجوها
 • Conexant Modem درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.03   انتشار : 7.­80.­4.­55

  اندازه : 2.88 Mb   (ZIP)

  14 جستجوها

فایل های پرطرفدار Packard Bell لپ تاپ ها