SONY PCG-GRT795MP درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY PCG-GRT795MP در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : SATA (Intel)
برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]
منتشر شده ها : 2012.11.02
انتشار : 11.­5 - 11.­5.­4.­1001
اندازه : 12.03 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 67
Find

فایل های پرطرفدار SONY PCG-GRT795MP

 • Audio Registry Patch

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 1.07 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  79 جستجوها
 • VAIO Location Utility

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 2.27 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  74 جستجوها
 • VAIO Creation Uninstall Program

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­00.­08220

  اندازه : 3.53 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  68 جستجوها
 • SATA (Intel)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 11.­5 - 11.­5.­4.­1001

  اندازه : 12.03 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  67 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 145.13 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  62 جستجوها
 • Wireless State Device for 64bit

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­6110

  اندازه : 3.25 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  61 جستجوها
 • Bluetooth Uninstaller for Atheros

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­0

  اندازه : 1.39 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  59 جستجوها
 • Intel 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 12.34 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  58 جستجوها
 • Intel HD Graphics 4000

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 153.16 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  56 جستجوها
 • Intel Wireless Bluetooth 4.­0 + High Speed Adapter

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 34.01 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  56 جستجوها
 • VAIO Care

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 160.97 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  55 جستجوها
 • SONY PCG-GRT795MP BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.11.13  

  اندازه : 4.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  54 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها