SONY SVE1411E1RB درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY SVE1411E1RB در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : 8UPG_­VU_­ME (Intel)
برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]
منتشر شده ها : 2012.11.23
اندازه : 47.12 Mb (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 115
Find

فایل های پرطرفدار SONY SVE1411E1RB

 • 8UPG_­VU_­ME (Intel)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.23  

  اندازه : 47.12 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  115 جستجوها
 • VAIO Transfer Support

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­8.­0 - 1.­8.­0.­08212

  اندازه : 24.84 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  104 جستجوها
 • Intel® HD Graphics 4000

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 153.18 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  100 جستجوها
 • CyberLink PowerDVD for Win8Upg

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : BD9.­0 - v5601

  اندازه : 127.22 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  97 جستجوها
 • PlayMemories Home Plug-in update

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.01   انتشار : 2.­0.­01.­03310

  اندازه : 22.89 Mb   (LZX)

  91 جستجوها
 • Remote Keyboard installer

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 1.­2.­0.­09270

  اندازه : 12.78 Mb   (LZX)

  87 جستجوها
 • Wireless LAN (Atheros)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 10.­0 - 10.­0.­0.­75

  اندازه : 34.44 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  85 جستجوها
 • Wireless LAN (Intel)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 15.­5 - 15.­5.­0.­43.­0831

  اندازه : 66.91 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  85 جستجوها
 • SATA (Intel)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 11.­5 - 11.­5.­4.­1001

  اندازه : 12.03 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  81 جستجوها
 • Shared Library

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 4.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  80 جستجوها
 • Intel Chipset

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 3.84 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  79 جستجوها
 • Chipset (Intel)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 9.­3 - 9.­3.­0.­1021.­0831

  اندازه : 2.48 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  72 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها