SONY SVE14A1S6EP درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY SVE14A1S6EP در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : VAIO Transfer Support
برای : Windows 7, Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2012.06.28
انتشار : 1.­1.­2.­06030
اندازه : 24.02 Mb (LZX)
جستجو ها : 56
Find

فایل های پرطرفدار SONY SVE14A1S6EP

 • Wi-FI Direct Support

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.01   انتشار : 1.­0.­0.­09140

  اندازه : 1004 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  107 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 48.96 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  90 جستجوها
 • VAIO Control Center_­Updater

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 6.­0 - 6.­0.­1.­08290

  اندازه : 64.46 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  76 جستجوها
 • Pointing (Synaptics)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.18   انتشار : 16.­2.­16.­2

  اندازه : 116.71 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  76 جستجوها
 • PlayMemories Home/­PMB VAIO Edition Plug-in Upgrade Program

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.02   انتشار : 3.­9.­57

  اندازه : 506.67 Mb   (LZX)

  76 جستجوها
 • Wireless Display (Intel)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 3.­5 - 3.­5.­34.­0.­0926

  اندازه : 229.4 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  74 جستجوها
 • Hotkey Utilities

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 113.22 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  73 جستجوها
 • Atheros AR3012 Bluetooth® Adapter

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.17   انتشار : 7.­4.­0.­125

  اندازه : 113.59 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  67 جستجوها
 • 8UPG_­VU_­ME (Intel)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.23  

  اندازه : 47.12 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  61 جستجوها
 • Realtek PCIE CardReader

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 6.­1.­7601.­91

  اندازه : 11.86 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  59 جستجوها
 • Intel® HD Graphics

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.15   انتشار : 8.­15.­10.­2618

  اندازه : 155.42 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  56 جستجوها
 • VAIO Transfer Support

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.28   انتشار : 1.­1.­2.­06030

  اندازه : 24.02 Mb   (LZX)

  56 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها