SONY SVT13116FXS درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY SVT13116FXS در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Intel Management Engine Interface
برای : Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2012.09.12
انتشار : 8.­0.­0.­1262
اندازه : 46.13 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 48
Find

فایل های پرطرفدار SONY SVT13116FXS

 • VAIO Care and VAIO Update Uninstaller

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 1.­0

  اندازه : 61.51 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  66 جستجوها
 • Realtek Memory Card Reader Writer

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.27   انتشار : 6.­1.­8400.­28121.­0829

  اندازه : 9.63 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  60 جستجوها
 • Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 9.­2.­0.­489

  اندازه : 17.14 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  59 جستجوها
 • Intel Graphics Update

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.03   انتشار : 9.­17.­10.­2849

  اندازه : 117.55 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  58 جستجوها
 • SONY SVT13116FXS نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 4.­5.­1.­1424000

  اندازه : 18.47 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  56 جستجوها
 • VAIO Control Center Update

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.12   انتشار : 6.­0.­5.­10150

  اندازه : 64.46 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  55 جستجوها
 • Synaptics Pointing Device Update

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.27   انتشار : 16.­2.­16.­2

  اندازه : 116.91 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  54 جستجوها
 • Intel Mobile Express Chipset SATA RAID /­ SATA AHCI Controller

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 11.­0.­0.­1032

  اندازه : 12.09 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  49 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 8.­0.­0.­1262

  اندازه : 46.13 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  48 جستجوها
 • SONY SVT13116FXS نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 7.­3.­1.­05290

  اندازه : 106.9 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  46 جستجوها
 • Intel USB 3.­0 eXtensible Host Controller Update

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.14   انتشار : 1.­0.­6.­245

  اندازه : 5.91 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  44 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 6.­0.­1.­6570

  اندازه : 141.56 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  42 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها