دانلود رایگان درایورهایSONY VGN-CR309E/L

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ SONY VGN-CR309E/L در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Notebook Utilities درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 36.92 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  61 جستجوها
 • PxEngine درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­16.­17.­0

  اندازه : 2.52 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  49 جستجوها
 • Synaptics Pointing Device درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 11.­2.­1.­0

  اندازه : 12.59 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  45 جستجوها
 • SONY VGN-CR309E/L نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­0.­0.­0811

  اندازه : 25.89 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  42 جستجوها
 • SONY VGN-CR309E/L نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­2

  اندازه : 4.85 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  41 جستجوها
 • SONY VGN-CR309E/L درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­1.­6087

  اندازه : 1.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  39 جستجوها
 • Texas Instruments PCIxx12 Integrated FlashMedia Controller درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0.­0.­19

  اندازه : 1.18 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  39 جستجوها
 • SONY VGN-CR309E/L نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0.­0.­07010

  اندازه : 20.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  36 جستجوها
 • VAIO Care Troubleshooter Update درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 2.28 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  36 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­7.­0.­1007

  اندازه : 2.16 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  35 جستجوها
 • Texas Instruments PCIxx12 Integrated FlashMedia Controller درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0.­0.­19

  اندازه : 966 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  34 جستجوها
 • Conexant Modem درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­71.­0.­0

  اندازه : 2.68 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  33 جستجوها
 • Realtek RT8101E Family PCI-E Fast Ethernet Network Card درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­195.­625.­2007

  اندازه : 4.36 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  32 جستجوها
 • VAIO Data Restore Tool درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­01.­06290

  اندازه : 5.15 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  31 جستجوها
 • Synaptics PS/­2 Port TouchPad درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 9.­1.­13.­0

  اندازه : 5.61 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  30 جستجوها
 • Optiarc DVD RW AD-7560A ATA Device Update درایور

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : DS06

  اندازه : 2.81 Mb  

  30 جستجوها
 • Wireless Switch Setting Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 3.­6.­00.­18210

  اندازه : 4.38 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  28 جستجوها
 • Shared Library درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­1.­00.­09190

  اندازه : 2.89 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  27 جستجوها
 • Conexant HDAUDIO SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­62.­0.­50

  اندازه : 2.54 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  27 جستجوها
 • UPEK FingerPrint Sensor درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­9.­2.­118

  اندازه : 864 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  26 جستجوها
 • VAIO Event Service درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­0.­0.­07130

  اندازه : 5.93 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  26 جستجوها
 • SONY VGN-CR309E/L نرمافزار

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­9.­2.­5578

  اندازه : 29.64 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  26 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­0.­1.­5391

  اندازه : 16.89 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  25 جستجوها
 • SONY VGN-CR309E/L درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­1.­1

  اندازه : 849 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  25 جستجوها
 • SONY VGN-CR309E/L BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : R2101Q0

  اندازه : 1.23 Mb  

  25 جستجوها
 • Optical Disc Drive Update درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­4.­51.­500

  اندازه : 2.4 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  25 جستجوها
 • VAIO Original Function Settings Update درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.06   انتشار : 2.­0.­2.­02240

  اندازه : 22.42 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  25 جستجوها
 • Shared Library درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­4.­0.­05200

  اندازه : 1.81 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  24 جستجوها
 • Intel PRO/­Wireless Network Connection درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 11.­1.­1.­16

  اندازه : 5.16 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  24 جستجوها
 • SONY VGN-CR309E/L نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­1.­0.­13200

  اندازه : 24.61 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  24 جستجوها
 • Microsoft Update KB943302 درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0

  اندازه : 3.4 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  24 جستجوها
 • VAIO Location Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­00.­06060

  اندازه : 1.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  24 جستجوها
 • Intel SATA Non-RAID درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­0.­1039

  اندازه : 1.64 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  23 جستجوها
 • SONY VGN-CR309E/L نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.19   انتشار : 6.­3.­0.­09020

  اندازه : 46.91 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  22 جستجوها
 • SONY VGN-CR309E/L نرمافزار

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 2.18 Mb   (INSTALLSHIELD)

  22 جستجوها
 • SONY VGN-CR309E/L نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0.­21.­173

  اندازه : 29.34 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  22 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­0.­1.­5657

  اندازه : 85.95 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  22 جستجوها
 • VAIO Location Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­00.­06060

  اندازه : 7.21 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  22 جستجوها
 • SONY VGN-CR309E/L نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 3.­5.­0.­07240

  اندازه : 21.43 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  21 جستجوها
 • Mobile Intel Express Chipset Family Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­14.­10.­1295

  اندازه : 14.68 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  21 جستجوها
 • Setting Utility Series درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.18   انتشار : 5.­0.­0.­07280

  اندازه : 5.83 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  21 جستجوها
 • SONY VGN-CR309E/L درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­1.­2

  اندازه : 1.54 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  20 جستجوها
 • Visual Communication Camera VGP-VCC6 درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­1006.­209.­0

  اندازه : 1.74 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  18 جستجوها
 • Processor Patch درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 451 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  18 جستجوها
 • VAIO Launcher Update درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­01.­11270

  اندازه : 6.04 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  18 جستجوها
 • Memory Stick Registry Patch درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 445 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  17 جستجوها
 • SONY VGN-CR309E/L نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 3.­0.­0.­07150

  اندازه : 6.56 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  17 جستجوها
 • USB Registry Patch درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 463 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  17 جستجوها
 • OCA Marker Update درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 870 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  17 جستجوها
 • Intel Wireless Network Adapter Update درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 12.­4.­0.­21

  اندازه : 3.32 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  17 جستجوها
 • Registry Update for CD/­DVD Drives درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 857 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  17 جستجوها
 • SONY VGN-CR309E/L نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 9.­00.­0903

  اندازه : 37.29 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  16 جستجوها
 • VAIO Control Center درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­1.­00.­09190

  اندازه : 3.08 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  16 جستجوها
 • SONY VGN-CR309E/L سیستمعامل

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­1.­6087

  اندازه : 861 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  14 جستجوها
 • SONY VGN-CR309E/L نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­0.­0.­07130

  اندازه : 3.66 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  14 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­2.­0.­1014

  اندازه : 2.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  12 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها