دانلود رایگان درایورهایSONY VGN-CS310J/Q

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ SONY VGN-CS310J/Q در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • SONY VGN-CS310J/Q درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­1.­2

  اندازه : 1.54 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  109 جستجوها
 • SONY VGN-CS310J/Q نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­0.­0.­0811

  اندازه : 25.89 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  107 جستجوها
 • Setting Utility Series Update درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­0.­1.­10300

  اندازه : 3.83 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  88 جستجوها
 • Intel SATA Registry Patch درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 080619a

  اندازه : 604 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  77 جستجوها
 • Notebook Utilities درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 36.86 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  61 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­15.­10.­1855

  اندازه : 26.25 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  61 جستجوها
 • SONY VGN-CS310J/Q نرمافزار

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 2.18 Mb   (INSTALLSHIELD)

  57 جستجوها
 • Intel Wireless درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 12.­4.­1.­11

  اندازه : 2.56 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  55 جستجوها
 • Notebook Control Device درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­0.­0.­2

  اندازه : 903 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  53 جستجوها
 • Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­15.­10.­1872

  اندازه : 26.17 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  50 جستجوها
 • Synaptics PS/­2 Port TouchPad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 12.­1.­4.­0

  اندازه : 6.49 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  49 جستجوها
 • Shared Library for Microsoft Windows XP Operating System درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­10.­00.­01250

  اندازه : 1.89 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  48 جستجوها
 • Conexant Modem درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­74.­0.­0

  اندازه : 2.69 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  44 جستجوها
 • Marvell Atheros Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­6.­1.­122.­0907280

  اندازه : 1.19 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  44 جستجوها
 • Ricoh Memory Stick Media درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.14   انتشار : 6.­3.­0.­54

  اندازه : 1.33 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  44 جستجوها
 • Alps Bluetooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 58.21 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  41 جستجوها
 • SONY VGN-CS310J/Q نرمافزار

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0.­00.­18080

  اندازه : 2.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  41 جستجوها
 • Ricoh Memory Stick Host Controller درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­3.­0.­56

  اندازه : 1.08 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  38 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­7.­0.­1007

  اندازه : 2.16 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  37 جستجوها
 • Intel Wireless درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 12.­4.­1.­11

  اندازه : 3.14 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  37 جستجوها
 • Marvell Ethernet درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 10.­66.­4.­3.­0907280

  اندازه : 1.17 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  37 جستجوها
 • Shared Library درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­3.­0.­11240

  اندازه : 2.46 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  36 جستجوها
 • Intel SATA Non-RAID درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­0.­1039

  اندازه : 1.64 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  36 جستجوها
 • SONY VGN-CS310J/Q سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­7b

  اندازه : 1.4 Mb  

  35 جستجوها
 • Shared Library درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­4.­0.­05200

  اندازه : 1.81 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  33 جستجوها
 • SD Card درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­3.­2.­23

  اندازه : 1.01 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  32 جستجوها
 • Marvell Atheros AR928X Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­6.­0.­164

  اندازه : 1.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  32 جستجوها
 • VAIO Location Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­00.­06060

  اندازه : 1.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  32 جستجوها
 • Intel SATA Non-RAID درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­0.­1039

  اندازه : 1.18 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  32 جستجوها
 • SONY VGN-CS310J/Q نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 3.­0.­0.­07150

  اندازه : 6.56 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  32 جستجوها
 • Ricoh SD Memory Card درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.01.26   انتشار : 6.­3.­2.­24

  اندازه : 857 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  32 جستجوها
 • Intel SATA Non-RAID درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­0.­1039

  اندازه : 1.19 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  31 جستجوها
 • Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family Graphics درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­15.­10.­1511

  اندازه : 16.49 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  31 جستجوها
 • VAIO Event Service درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­0.­0.­07130

  اندازه : 5.93 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  31 جستجوها
 • Setting Utility Series درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.18   انتشار : 5.­0.­0.­07280

  اندازه : 5.83 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  30 جستجوها
 • SmartWi Connection Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­7.­4.­20090305.­1964

  اندازه : 15.54 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  30 جستجوها
 • PxEngine درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­16.­17.­0

  اندازه : 2.52 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  30 جستجوها
 • SONY VGN-CS310J/Q BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : R2060Q2

  اندازه : 2.71 Mb  

  29 جستجوها
 • SONY VGN-CS310J/Q درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­0.­1

  اندازه : 1007 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  29 جستجوها
 • VAIO Care Troubleshooter Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0

  اندازه : 6.2 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  29 جستجوها
 • Marvell Atheros Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­6.­1.­122.­0907280

  اندازه : 1.36 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  28 جستجوها
 • Broadcom Bluetooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­5.­0.­3200

  اندازه : 65.33 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  28 جستجوها
 • Marvell Ethernet درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 10.­66.­4.­3.­0907280

  اندازه : 1.38 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  28 جستجوها
 • SONY VGN-CS310J/Q نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­1.­0.­13200

  اندازه : 24.61 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  28 جستجوها
 • SONY VGN-CS310J/Q نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 9.­00.­0903

  اندازه : 37.29 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  28 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­15.­10.­1855

  اندازه : 27.35 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  27 جستجوها
 • SD Card درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­3.­2.­23

  اندازه : 868 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  27 جستجوها
 • VAIO Original Function Settings Update درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.06   انتشار : 2.­0.­2.­02240

  اندازه : 22.42 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  27 جستجوها
 • SONY VGN-CS310J/Q نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0.­21.­173

  اندازه : 29.34 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  27 جستجوها
 • SONY VGN-CS310J/Q نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.19   انتشار : 6.­3.­0.­09020

  اندازه : 46.91 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  27 جستجوها
 • Marvell Atheros AR928X Wireless Network Adapter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­6.­0.­260

  اندازه : 3.17 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  26 جستجوها
 • SONY VGN-CS310J/Q نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.06   انتشار : 5.­4.­1.­04200

  اندازه : 19.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  26 جستجوها
 • SONY VGN-CS310J/Q نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­2

  اندازه : 4.85 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  26 جستجوها
 • Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family Update درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­15.­10.­1872

  اندازه : 25.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  26 جستجوها
 • Intel SATA درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­0.­1039

  اندازه : 219 Kb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  26 جستجوها
 • Memory Stick درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­3.­0.­56

  اندازه : 953 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  26 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­7.­0.­1007

  اندازه : 2.16 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  26 جستجوها
 • Broadcom Bluetooth Device درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­2.­0.­4600

  اندازه : 30.15 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  25 جستجوها
 • SONY VGN-CS310J/Q سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2011.01.14   انتشار : 1.­22

  اندازه : 1.48 Mb  

  25 جستجوها
 • SONY VGN-CS310J/Q نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­0.­0.­07130

  اندازه : 3.66 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  25 جستجوها
 • SONY VGN-CS310J/Q نرمافزار

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0.­21.­173

  اندازه : 29.33 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  25 جستجوها
 • Ricoh SD Memory Card Reader Writer درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : C177F6DC

  اندازه : 1.05 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  24 جستجوها
 • Conexant Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­74.­0.­0

  اندازه : 2.26 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  24 جستجوها
 • Marvell Ethernet درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 10.­62.­1.­3

  اندازه : 1.04 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  24 جستجوها
 • SONY VGN-CS310J/Q درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­1.­6087

  اندازه : 1.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  24 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­7.­0.­1007

  اندازه : 2.16 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  24 جستجوها
 • Visual Communication Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­103.­215.­0

  اندازه : 7.88 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  23 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­0.­1.­5657

  اندازه : 85.95 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  23 جستجوها
 • Notebook Utilities درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 29.32 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  23 جستجوها
 • VAIO Data Restore Tool درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­01.­06290

  اندازه : 5.15 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  23 جستجوها
 • Marvell Yukon Ethernet درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 10.­55.­3.­3

  اندازه : 1.22 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  23 جستجوها
 • VAIO Care Troubleshooter Update درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 2.28 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  23 جستجوها
 • SONY VGN-CS310J/Q نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 5.­5.­2.­11070

  اندازه : 24.49 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  22 جستجوها
 • SONY VGN-CS310J/Q نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 3.­5.­0.­07240

  اندازه : 21.43 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  22 جستجوها
 • Synaptics Pointing Device درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 12.­1.­4.­0

  اندازه : 13.62 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  22 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­7.­0.­1007

  اندازه : 2.47 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  22 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­10.­0.­5717

  اندازه : 26 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  22 جستجوها
 • Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family Video درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­14.­10.­4977

  اندازه : 20.54 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  21 جستجوها
 • SmartWi Connection Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­8.­4.­20090902.­2130

  اندازه : 16.96 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  21 جستجوها
 • Wireless Component Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 1.­0.­0.­12220

  اندازه : 3.69 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  20 جستجوها
 • SONY VGN-CS310J/Q نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­1.­1.­06090

  اندازه : 9.95 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  20 جستجوها
 • SONY VGN-CS310J/Q نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.08   انتشار : 6.­1.­1.­10250

  اندازه : 37.13 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  19 جستجوها
 • Memory Stick درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­3.­0.­56

  اندازه : 1.09 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  19 جستجوها
 • SONY VGN-CS310J/Q درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­1.­1

  اندازه : 849 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  19 جستجوها
 • SONY VGN-CS310J/Q نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0.­0.­07010

  اندازه : 20.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  17 جستجوها
 • Intel SATA Registry Patch درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 080619a

  اندازه : 604 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  16 جستجوها
 • Synaptics PS/­2 Port TouchPad درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 12.­1.­4.­0

  اندازه : 13.62 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  16 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها