دانلود رایگان درایورهایSONY VGN-FW170J

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ SONY VGN-FW170J در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Intel Graphics Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­15.­10.­1511

  اندازه : 17.15 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  90 جستجوها
 • SONY VGN-FW170J نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­1.­0.­13200

  اندازه : 24.61 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  76 جستجوها
 • SONY VGN-FW170J نرمافزار

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­1.­1.­03150

  اندازه : 4.31 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  76 جستجوها
 • Shared Library درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­0.­00.­16220

  اندازه : 2.33 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  71 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­7.­0.­1007

  اندازه : 2.16 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  68 جستجوها
 • SmartWi Connection Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­4.­0.­20080627.­1647

  اندازه : 11.04 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  65 جستجوها
 • VAIO Care Troubleshooter Update درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 2.28 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  62 جستجوها
 • SONY VGN-FW170J درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­1.­1

  اندازه : 849 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  60 جستجوها
 • SONY VGN-FW170J نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.19   انتشار : 6.­3.­0.­09020

  اندازه : 46.91 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  59 جستجوها
 • Intel WiFi Link 5100 AGN Update درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 12.­4.­3.­9

  اندازه : 33.68 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  59 جستجوها
 • PxEngine درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­16.­17.­0

  اندازه : 2.52 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  57 جستجوها
 • ""No Disk"" Error Patch درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 433 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  56 جستجوها
 • SONY VGN-FW170J نرمافزار

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­9.­2.­5578

  اندازه : 29.64 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  53 جستجوها
 • Ricoh SD/­MMC Memory Card Device درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­3.­1.­16

  اندازه : 659 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  51 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­7.­0.­1007

  اندازه : 2.16 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  46 جستجوها
 • SONY VGN-FW170J BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : R0270Y0

  اندازه : 1.73 Mb  

  42 جستجوها
 • Ricoh Memory Stick Device درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­3.­0.­0

  اندازه : 745 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  42 جستجوها
 • SONY VGN-FW170J سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­7f

  اندازه : 2.43 Mb  

  41 جستجوها
 • Intel Wireless LAN Update درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 6.18 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  41 جستجوها
 • Realtek ATI HDMI Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­0.­1.­5880

  اندازه : 9.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  40 جستجوها
 • Intel WiFi Link 5100 AGN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.11.16   انتشار : 12.­4.­3.­9

  اندازه : 29.51 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  38 جستجوها
 • SONY VGN-FW170J نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 9.­00.­0903

  اندازه : 37.29 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  38 جستجوها
 • SONY VGN-FW170J درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­1.­2

  اندازه : 1.54 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  38 جستجوها
 • SONY VGN-FW170J نرمافزار

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 3.­0

  اندازه : 40.87 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  37 جستجوها
 • Notebook Utilities درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 26.02 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  37 جستجوها
 • SONY VGN-FW170J نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0.­21.­173

  اندازه : 29.34 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  35 جستجوها
 • Intel (Non-Raid) SATA درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­6.­0.­1007

  اندازه : 1.01 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  35 جستجوها
 • Conexant HDAUDIO SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­62.­0.­0

  اندازه : 3.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  35 جستجوها
 • SONY VGN-FW170J نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­0.­0.­07130

  اندازه : 3.66 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  34 جستجوها
 • Intel Wireless LAN Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 6.88 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  34 جستجوها
 • SONY VGN-FW170J نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 3.­5.­0.­07240

  اندازه : 21.43 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  34 جستجوها
 • Intel Wireless Network Adapter Update درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 12.­4.­0.­21

  اندازه : 3.32 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  33 جستجوها
 • VAIO Location Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­00.­06060

  اندازه : 7.21 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  33 جستجوها
 • VAIO Data Restore Tool درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­01.­06290

  اندازه : 5.15 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  32 جستجوها
 • Realtek ATI HDMI Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­0.­1.­5602

  اندازه : 12.64 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  32 جستجوها
 • Alps Pointing Device درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­0.­501.­11

  اندازه : 2.92 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  32 جستجوها
 • Conexant Modem درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.07   انتشار : 7.­62.­0.­50

  اندازه : 2.53 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  31 جستجوها
 • Shared Library درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­4.­0.­05200

  اندازه : 1.81 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  31 جستجوها
 • Registry Update for CD/­DVD Drives درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 857 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  31 جستجوها
 • VAIO Event Service درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­0.­0.­07130

  اندازه : 5.93 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  30 جستجوها
 • SONY VGN-FW170J نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 3.­0.­0.­07150

  اندازه : 6.56 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  30 جستجوها
 • Alps Pointing Device درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­0.­501.­10

  اندازه : 2.93 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  30 جستجوها
 • SONY VGN-FW170J نرمافزار

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 2.18 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • USB Registry Patch درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 463 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  30 جستجوها
 • VAIO Recovery Center Program Update درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­3.­5.­200806300

  اندازه : 3.46 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  30 جستجوها
 • Conexant HDAUDIO SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­62.­00.­50

  اندازه : 2.54 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  29 جستجوها
 • VAIO Original Function Settings Update درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.06   انتشار : 2.­0.­2.­02240

  اندازه : 22.42 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  29 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­0.­1.­5610

  اندازه : 85.17 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  28 جستجوها
 • Intel Wireless درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.23   انتشار : 13.­1.­1.­1

  اندازه : 6.62 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  28 جستجوها
 • Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet Controller درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 10.­53.­2.­3

  اندازه : 856 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  28 جستجوها
 • SONY VGN-FW170J نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0.­0.­07010

  اندازه : 20.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  27 جستجوها
 • Intel PRO/­Wireless Network Connection درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 12.­0.­0.­73

  اندازه : 29.86 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  27 جستجوها
 • Marvell Yukon 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 10.­53.­2.­3

  اندازه : 1.21 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  27 جستجوها
 • SONY VGN-FW170J نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­2

  اندازه : 4.85 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  26 جستجوها
 • VAIO Location Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­00.­06060

  اندازه : 1.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  26 جستجوها
 • Setting Utility Series درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.18   انتشار : 5.­0.­0.­07280

  اندازه : 5.83 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  25 جستجوها
 • SONY VGN-FW170J سیستمعامل

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­0.­1

  اندازه : 853 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  24 جستجوها
 • Intel ICH9M-E/­M SATA AHCI درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­0.­1039

  اندازه : 1020 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  24 جستجوها
 • SONY VGN-FW170J نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­0.­0.­0811

  اندازه : 25.89 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  24 جستجوها
 • Intel Wireless Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.23   انتشار : 13.­1.­1.­1

  اندازه : 7.47 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  23 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­7.­0.­1007

  اندازه : 2.16 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  23 جستجوها
 • Intel SATA Non-RAID درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­0.­1039

  اندازه : 1.18 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  19 جستجوها
 • Setting Utility Series Update درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­0.­1.­10300

  اندازه : 3.83 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  18 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.06   انتشار : 6.­0.­1.­5886

  اندازه : 98.49 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  16 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها