دانلود رایگان درایورهایSONY VGN-FW398Y/B

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ SONY VGN-FW398Y/B در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • SONY VGN-FW398Y/B نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­2

  اندازه : 4.85 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  123 جستجوها
 • Ricoh SD Memory Card Reader/­Writer درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­3.­2.­23

  اندازه : 1021 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  115 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B نرمافزار

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0.­21.­173

  اندازه : 29.33 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  109 جستجوها
 • VAIO Original Function Settings Update درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.06   انتشار : 2.­0.­2.­02240

  اندازه : 22.42 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  108 جستجوها
 • Intel Wireless Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.23   انتشار : 13.­1.­1.­1

  اندازه : 7.47 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  108 جستجوها
 • Intel (Non-Raid) SATA درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­6.­0.­1007

  اندازه : 1.01 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  108 جستجوها
 • Conexant Modem درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.07   انتشار : 7.­62.­0.­50

  اندازه : 2.53 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  99 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.06   انتشار : 5.­4.­1.­04200

  اندازه : 19.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  95 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 9.­00.­0903

  اندازه : 37.29 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  94 جستجوها
 • VAIO Event Service درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­0.­0.­07130

  اندازه : 5.93 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  92 جستجوها
 • Marvell Ethernet درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 10.­66.­4.­3.­0907280

  اندازه : 1.17 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  91 جستجوها
 • Intel SATA Non-RAID درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­6.­0.­1007

  اندازه : 1.2 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  90 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­1.­0.­13200

  اندازه : 24.61 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  88 جستجوها
 • VAIO Location Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­00.­06060

  اندازه : 1.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  84 جستجوها
 • VAIO Power Management Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 3.­2.­1.­12240

  اندازه : 5.58 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  74 جستجوها
 • VAIO Event Service Update for Bluetooth Mouse درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­2.­1.­12090

  اندازه : 6.18 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  73 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B سیستمعامل

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­1.­6087

  اندازه : 1.02 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  72 جستجوها
 • Ricoh SD Memory Card Reader Writer درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­3.­2.­23

  اندازه : 1021 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  70 جستجوها
 • Conexant Modem درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­62.­0.­50

  اندازه : 3.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  70 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­1.­1

  اندازه : 1006 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  69 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­0.­0.­07130

  اندازه : 3.66 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  68 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­1.­1.­06090

  اندازه : 9.95 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  67 جستجوها
 • Intel Wireless LAN Update درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 6.18 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  66 جستجوها
 • Ricoh MS Memory Card Reader/­Writer درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­3.­0.­56

  اندازه : 1.08 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  65 جستجوها
 • Intel Wireless LAN Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 6.88 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  64 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­7.­0.­1007

  اندازه : 2.16 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  63 جستجوها
 • Intel WiFi Link 5100 AGN Update درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 12.­4.­3.­9

  اندازه : 33.68 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  59 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­0.­1.­5886

  اندازه : 98.49 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  59 جستجوها
 • Intel SATA Registry Patch درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 080619a

  اندازه : 604 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  57 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0.­21.­173

  اندازه : 29.34 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  56 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­1.­6087

  اندازه : 1.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  55 جستجوها
 • PxEngine درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­16.­17.­0

  اندازه : 2.52 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  54 جستجوها
 • Registry Update for CD/­DVD Drives درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 857 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  54 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : R2060Y0

  اندازه : 1.74 Mb  

  53 جستجوها
 • Ricoh MS Memory Card Reader/­Writer درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­3.­0.­56

  اندازه : 1.08 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  52 جستجوها
 • Setting Utility Series Update درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­0.­1.­10300

  اندازه : 3.83 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  51 جستجوها
 • Ricoh Memory Card Reader/­Writer درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.07   انتشار : 6.­3.­0.­56

  اندازه : 942 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  51 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.19   انتشار : 6.­3.­0.­09020

  اندازه : 46.91 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  49 جستجوها
 • Ricoh SD CPRM Memory Card Reader Writer درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 0.­0.­1.­0

  اندازه : 484 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  49 جستجوها
 • ATI Mobility Radeon HD Graphics Update درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­583.­2.­2000

  اندازه : 108.99 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  48 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.08   انتشار : 6.­1.­1.­10250

  اندازه : 37.13 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  47 جستجوها
 • Intel Wireless درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 12.­4.­1.­11

  اندازه : 3.14 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  47 جستجوها
 • VAIO Data Restore Tool درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­01.­06290

  اندازه : 5.15 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  46 جستجوها
 • VAIO Care Troubleshooter Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0

  اندازه : 6.2 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  46 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­7.­0.­1007

  اندازه : 2.16 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  46 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 3.­0.­0.­07150

  اندازه : 6.56 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  46 جستجوها
 • Realtek ATI HDMI Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­0.­1.­5880

  اندازه : 9.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  44 جستجوها
 • Intel Wireless درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.23   انتشار : 13.­1.­1.­1

  اندازه : 6.62 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  44 جستجوها
 • Realtek High Definition HDMI Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­0.­1.­5897

  اندازه : 9.36 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  44 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B نرمافزار

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­1.­1.­03150

  اندازه : 4.31 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  44 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­1.­1

  اندازه : 849 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  44 جستجوها
 • Marvell Yukon 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 10.­53.­2.­3

  اندازه : 1.21 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  44 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0.­0.­07010

  اندازه : 20.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  43 جستجوها
 • Intel WiFi Link 5100 Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.08   انتشار : 13.­5.­0.­6

  اندازه : 9.68 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  43 جستجوها
 • Intel Wireless Network Adapter Update درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 12.­4.­0.­21

  اندازه : 3.98 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  42 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 5.­5.­2.­11070

  اندازه : 24.49 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  42 جستجوها
 • Realtek HDMI High Definition Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­0.­1.­5897

  اندازه : 9.36 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  42 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­03

  اندازه : 2.69 Mb  

  41 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­0.­1.­5653

  اندازه : 85.97 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  41 جستجوها
 • Wireless Component Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 1.­0.­0.­12220

  اندازه : 3.69 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  40 جستجوها
 • Shared Library درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­4.­0.­05200

  اندازه : 1.81 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  40 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­1.­2

  اندازه : 1.54 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  39 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B نرمافزار

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 2.18 Mb   (INSTALLSHIELD)

  39 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­03

  اندازه : 2.69 Mb  

  39 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­635.­0.­0

  اندازه : 111.43 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  38 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B نرمافزار

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0.­00.­18080

  اندازه : 2.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  37 جستجوها
 • VAIO Event Service Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­0.­2.­03030

  اندازه : 2.88 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  37 جستجوها
 • USB Registry Patch درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 463 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  37 جستجوها
 • Setting Utility Series درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.18   انتشار : 5.­0.­0.­07280

  اندازه : 5.83 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  36 جستجوها
 • Alps Pointing Device درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­7.­0.­92

  اندازه : 3.52 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  36 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.06   انتشار : 6.­0.­1.­5886

  اندازه : 98.49 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  36 جستجوها
 • Conexant HDAUDIO SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­62.­0.­0

  اندازه : 3.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  35 جستجوها
 • Intel WiFi Link 5100 AGN Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 12.­1.­0.­14

  اندازه : 30.72 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  35 جستجوها
 • Realtek ATI HDMI Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­0.­1.­5880

  اندازه : 9.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  35 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­7.­0.­1007

  اندازه : 2.16 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  34 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 3.­5.­0.­07240

  اندازه : 21.43 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  33 جستجوها
 • Ricoh SD Memory Card Reader/­Writer درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­3.­2.­22

  اندازه : 857 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  32 جستجوها
 • Alps Pointing Device درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­100.­501.­5

  اندازه : 3.52 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  29 جستجوها
 • Alps Bluetooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 58.21 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  29 جستجوها
 • Marvell Ethernet درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 10.­66.­4.­3.­0907280

  اندازه : 1.38 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  29 جستجوها
 • VAIO Care Troubleshooter Update درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 2.28 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  28 جستجوها
 • Intel SATA Registry Patch درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 080619a

  اندازه : 422 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  28 جستجوها
 • Intel Wireless درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 12.­4.­1.­11

  اندازه : 2.56 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  27 جستجوها
 • Alps Pointing Device درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­0.­501.­11

  اندازه : 2.92 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  27 جستجوها
 • VAIO Location Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­00.­06060

  اندازه : 1.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  26 جستجوها
 • VAIO Location Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­00.­06060

  اندازه : 7.21 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  25 جستجوها
 • Intel SATA Registry Patch درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 080619a

  اندازه : 604 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  22 جستجوها
 • SONY VGN-FW398Y/B نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­0.­0.­0811

  اندازه : 25.89 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  21 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها