SONY VGN-Z570N/B درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY VGN-Z570N/B در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Windows Image File Mini-Filter
برای : Windows Vista
منتشر شده ها : 2010.12.03
انتشار : 6.­0.­6000.­16386
اندازه : 503 Kb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 35
Find

فایل های پرطرفدار SONY VGN-Z570N/B

 • Intel Graphics

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.03   انتشار : 6.­14.­10.­4953

  اندازه : 19.76 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  73 جستجوها
 • Ricoh SD Memory Card Reader/­Writer

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­3.­2.­22

  اندازه : 857 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  69 جستجوها
 • CardReader

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­3.­1.­16

  اندازه : 857 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  68 جستجوها
 • SONY VGN-Z570N/B BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : R2171M3

  اندازه : 2.63 Mb  

  68 جستجوها
 • SONY VGN-Z570N/B نرمافزار

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­9.­2.­5578

  اندازه : 29.64 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  67 جستجوها
 • Intel Wireless LAN Update

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 12.­2.­0.­11

  اندازه : 4.52 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  67 جستجوها
 • Intel Wireless Network Adapter Update

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 12.­4.­0.­21

  اندازه : 3.32 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  66 جستجوها
 • Chipset

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­7.­0.­1007

  اندازه : 2.47 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  64 جستجوها
 • SONY VGN-Z570N/B سیستمعامل

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­0.­1

  اندازه : 861 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  64 جستجوها
 • Intel Ethernet

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.04   انتشار : 9.­50.­14.­0

  اندازه : 1.22 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  63 جستجوها
 • Ricoh SD/­MMC Memory Card Reader/­Writer

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.26   انتشار : 6.­3.­1.­16

  اندازه : 868 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  62 جستجوها
 • Ricoh Memory Stick Controller

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­3.­0.­46

  اندازه : 1.33 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  60 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها