SONY VGNSR599GBB درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY VGNSR599GBB در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Notebook Utilities
برای : Windows XP
منتشر شده ها : 2010.12.03
انتشار : 1.­0
اندازه : 40.61 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 22
Find

فایل های پرطرفدار SONY VGNSR599GBB

 • Intel WiFi Link 5100 AGN

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 12.­4.­1.­11

  اندازه : 3.18 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  96 جستجوها
 • UPEK TouchStrip FingerPrint Sensor

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­9.­2.­136

  اندازه : 864 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  68 جستجوها
 • Broadcom Bluetooth

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­5.­0.­7400

  اندازه : 56.21 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  55 جستجوها
 • Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­15.­10.­1855

  اندازه : 26.77 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  55 جستجوها
 • Intel Chipset

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 9.­1.­1.­1015

  اندازه : 2.65 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  47 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­0.­1.­5886

  اندازه : 98.49 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  42 جستجوها
 • VAIO Transfer Support Update

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­2.­06030

  اندازه : 11.81 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  39 جستجوها
 • SONY VGNSR599GBB نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 5.­5.­2.­11070

  اندازه : 24.49 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  38 جستجوها
 • VAIO Care Troubleshooter Update

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0

  اندازه : 6.2 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  38 جستجوها
 • SONY VGNSR599GBB سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­Vb

  اندازه : 1.37 Mb  

  37 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­10.­0.­5886

  اندازه : 27.37 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  35 جستجوها
 • SONY VGNSR599GBB نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.06   انتشار : 5.­4.­1.­04200

  اندازه : 19.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  32 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها