دانلود رایگان درایورهایSONY VPCCA2S1E/P

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ SONY VPCCA2S1E/P در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • VAIO Creation Uninstall Program درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­00.­08220

  اندازه : 3.53 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  178 جستجوها
 • VAIO Transfer Support درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­8.­0 - 1.­8.­0.­08212

  اندازه : 24.84 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  172 جستجوها
 • VAIO Control Center_­Updater درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 6.­0 - 6.­0.­1.­08290

  اندازه : 64.46 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  149 جستجوها
 • Hotkey Utilities درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 113.22 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  120 جستجوها
 • Audio Registry Patch درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 1007 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  108 جستجوها
 • SATA (Intel) ZPODD Disable Registry Patch درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­0828

  اندازه : 1.39 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  108 جستجوها
 • VAIO Data Restore Tool Win8_­Updater درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­10.­1 - 1.­10.­1.­08030

  اندازه : 13.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  103 جستجوها
 • 8UPG_­VU_­ME (Intel) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.23  

  اندازه : 47.12 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  102 جستجوها
 • Intel 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 12.34 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  98 جستجوها
 • Intel Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 69.11 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  92 جستجوها
 • PlayMemories Home Plug-in update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.01   انتشار : 2.­0.­01.­03310

  اندازه : 22.89 Mb   (LZX)

  87 جستجوها
 • Wi-FI Direct Support درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.01   انتشار : 1.­0.­0.­09140

  اندازه : 1004 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  84 جستجوها
 • VAIO Movie Creator Template Data درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 4.­0 - 4.­0.­00.­08170

  اندازه : 834.88 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  82 جستجوها
 • VAIO Smart Network درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.29   انتشار : 3.­11.­1.­15220

  اندازه : 50.76 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  81 جستجوها
 • Intel Bluetooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.17   انتشار : 2.­0.­15.­30131

  اندازه : 45.18 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  80 جستجوها
 • Intel® USB 3.­0 eXtensible Host Controller درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 1.­0.­3.­214

  اندازه : 6.12 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  79 جستجوها
 • Wireless State Device درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 2.95 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  79 جستجوها
 • Memory Card Reader Writer (Realtek) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 3 6.­1 - 6.­1.­8400.­28121

  اندازه : 9.63 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  78 جستجوها
 • VAIO Care درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 160.97 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  76 جستجوها
 • 8UPG_­Pointing (Synaptics) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 16.­2 - 16.­2.­10.­5

  اندازه : 26.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  76 جستجوها
 • VAIO Gate درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 22.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  74 جستجوها
 • CyberLink PowerDVD for Win8Upg درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : SD9.­0 - v5601

  اندازه : 127.22 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  73 جستجوها
 • AMD Radeon HD 7550M/­7650M Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 8.­932.­5.­7000

  اندازه : 205.89 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  71 جستجوها
 • CyberLink PowerDVD for Win8Upg درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : BD3D9.­0 - v5601

  اندازه : 127.22 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  70 جستجوها
 • Intel® Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 8.­0.­0.­1262

  اندازه : 40.75 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  70 جستجوها
 • Shared Library درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.18   انتشار : 5.­10.­0.­12150

  اندازه : 3.89 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  69 جستجوها
 • Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.17   انتشار : 9.­2.­0.­489

  اندازه : 17.14 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  69 جستجوها
 • Qualcomm Atheros AR3012 Bluetooth Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 186.87 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  67 جستجوها
 • SONY VPCCA2S1E/P BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.11.13  

  اندازه : 4.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  66 جستجوها
 • Audio Registry Patch درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 1 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  65 جستجوها
 • Intel Wireless Bluetooth 4.­0 + High Speed Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 34.01 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  63 جستجوها
 • Audio Registry Patch درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 1.07 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  63 جستجوها
 • SONY VPCCA2S1E/P BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : (ZRT1_­ZST1) - R0190E5.­0907

  اندازه : 3.82 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  62 جستجوها
 • Intel® Wireless Display درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.17   انتشار : 3.­0.­12.­0

  اندازه : 133.97 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  62 جستجوها
 • Atheros Bluetooth Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 181.25 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  61 جستجوها
 • Synaptics PS/­2 Port ClickPad درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 120.78 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  60 جستجوها
 • USB3.­0 Uninstaller for Intel درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­1

  اندازه : 1.39 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  60 جستجوها
 • Wireless LAN (Intel) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 15.­5 - 15.­5.­0.­43.­0831

  اندازه : 66.91 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  60 جستجوها
 • Media Gallery Uninstaller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­08030

  اندازه : 4.24 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  59 جستجوها
 • Ricoh PCIe SD Host Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 1.38 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  58 جستجوها
 • W8Upg_­Vaio_­Gate_­Update درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 2.­4 - 2.­4.­3.­xxxx

  اندازه : 35.01 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  58 جستجوها
 • SATA (Intel) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 11.­5 - 11.­5.­4.­1001

  اندازه : 12.03 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  58 جستجوها
 • VAIO Update درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 45.2 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  57 جستجوها
 • Intel® HD Graphics 4000 درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 153.18 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  57 جستجوها
 • Battery Check_­Updater درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 5.­0 - 5.­0.­1.­08210

  اندازه : 9.27 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  56 جستجوها
 • VAIO Hardware Diagnostics Win8_­Updater درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 4.­6.­1 - 4.­6.­1.­08030

  اندازه : 19.09 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  56 جستجوها
 • VAIO Gate درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.01   انتشار : 2.­4.­2.­02200

  اندازه : 34.37 Mb   (LZX)

  56 جستجوها
 • Bluetooth (Intel) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 2.­6 - 2.­6.­23.­40059

  اندازه : 37.87 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  56 جستجوها
 • AMD Radeon HD 7570M - HD 7670 Graphics and Intel HD Graphics 4000 درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 473.34 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  55 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 7.­51.­116.­2012

  اندازه : 1.72 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  55 جستجوها
 • Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 3.4 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  55 جستجوها
 • Remote Keyboard installer درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 1.­2.­0.­09270

  اندازه : 12.78 Mb   (LZX)

  55 جستجوها
 • Intel® 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 11.­0.­0.­1032

  اندازه : 12.28 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  54 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.17   انتشار : 16.­0.­1.­0

  اندازه : 100.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  54 جستجوها
 • SONY VPCCA2S1E/P سیستمعامل

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 1.35 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  54 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 129.46 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  53 جستجوها
 • Graphics for D2 (Intel) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 9.­17 - 9.­17.­10.­2828

  اندازه : 116.35 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  53 جستجوها
 • Intel 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 12.34 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  52 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.15   انتشار : 9.­3.­0.­1020

  اندازه : 3.83 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  52 جستجوها
 • Keyboard Shortcuts Uninstaller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 20120814

  اندازه : 1.39 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  52 جستجوها
 • PlayMemories Home-PMB VAIO Edition Plug-in 3D Theme Data Upgrade Program درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.01   انتشار : 3.­9.­57

  اندازه : 313.59 Mb   (LZX)

  51 جستجوها
 • VAIO Care 8.­0 Updater درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 8.­0.­0.­08150

  اندازه : 160.97 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  51 جستجوها
 • VAIO Image Optimizer درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 3.­0 - 3.­0.­00.­08170

  اندازه : 59.69 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  51 جستجوها
 • Bluetooth Uninstaller for Atheros درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­0

  اندازه : 1.39 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  50 جستجوها
 • Chipset (Intel) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 9.­3 - 9.­3.­0.­1021.­0831

  اندازه : 2.48 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  50 جستجوها
 • VAIO Location Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 2.27 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  49 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 48.96 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  48 جستجوها
 • Microsoft C Runtime Library for PowerDVD درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 2003 - 1.­0.­0.­09200

  اندازه : 1.91 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  48 جستجوها
 • VAIO Gate Default Settings Patch درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.13   انتشار : 3.­0.­1.­09240

  اندازه : 3.36 Mb   (LZX)

  48 جستجوها
 • Hotkey Utilities درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 113.22 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  48 جستجوها
 • Graphics for Discrete NB (AMD) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 8.­982 - 8.­982.­6.­0

  اندازه : 194.54 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  48 جستجوها
 • Audio Registry Patch درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 2012 03/­07

  اندازه : 1 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  48 جستجوها
 • 8UPG_­VU_­Bluetooth (Atheros) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.26  

  اندازه : 182.42 Mb   (LZX)

  48 جستجوها
 • Wireless State Device for 64bit درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­6110

  اندازه : 3.25 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  48 جستجوها
 • VAIO Hardware Diagnostics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 18.76 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  48 جستجوها
 • AMD Radeon HD 7650M درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13   انتشار : 1.­02.­3502

  اندازه : 208.91 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  47 جستجوها
 • Realtek PCIE CardReader درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 11.91 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  47 جستجوها
 • VAIO Care درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.18   انتشار : 7.­3.­0.­14170

  اندازه : 108.51 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  47 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 145.13 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  46 جستجوها
 • VAIO Transfer Support درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.28   انتشار : 1.­1.­2.­06030

  اندازه : 24.02 Mb   (LZX)

  46 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 6.­0.­1.­6564

  اندازه : 147.05 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  46 جستجوها
 • VAIO Peripherals Metadata درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­3 - 1.­3.­1.­07270

  اندازه : 3.98 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  46 جستجوها
 • Intel HD Graphics 4000 درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 153.16 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  46 جستجوها
 • Intel Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.17   انتشار : 15.­0.­0.­75

  اندازه : 69.34 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  45 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 3.84 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  44 جستجوها
 • Wireless LAN (Atheros) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 10.­0 - 10.­0.­0.­75

  اندازه : 34.44 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  44 جستجوها
 • CPU Fan Diagnostic درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 9.31 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  43 جستجوها
 • Gracenote Update Program درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.15   انتشار : 3.­9.­57

  اندازه : 348 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  43 جستجوها
 • Ricoh PCIe Memory Stick Host Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 1.46 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  43 جستجوها
 • 8UPG_­Pointing (Synaptics) Uninstaller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­0

  اندازه : 1.39 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  43 جستجوها
 • PlayMemories Home/­PMB VAIO Edition Plug-in Upgrade Program درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.02   انتشار : 3.­9.­57

  اندازه : 506.67 Mb   (LZX)

  43 جستجوها
 • Intel® HD Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.15   انتشار : 8.­15.­10.­2618

  اندازه : 155.42 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  42 جستجوها
 • Qualcomm Atheros Wireless Network Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 3.4 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  42 جستجوها
 • Unified Uninstall Tool درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 3.­0WU - 3.­0.­0.­09130

  اندازه : 2.11 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  42 جستجوها
 • Shared Library درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 4.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  42 جستجوها
 • CyberLink PowerDVD for Win8Upg درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : BD9.­0 - v5601

  اندازه : 127.22 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  42 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها