دانلود رایگان درایورهایSONY VPCEA24FM/W

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ SONY VPCEA24FM/W در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • SONY VPCEA24FM/W نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 6.­4.­1.­05290

  اندازه : 48.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  126 جستجوها
 • SONY VPCEA24FM/W سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­2.­3.­593.­596a

  اندازه : 2.25 Mb  

  92 جستجوها
 • Ricoh PCIe Memory Stick Host Controller درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.14   انتشار : 6.­13.­2.­11

  اندازه : 1.09 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  88 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.20   انتشار : 6.­0.­1.­5992

  اندازه : 114.86 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  83 جستجوها
 • VAIO Peripherals Metadata Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0.­1.­12090

  اندازه : 3.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  81 جستجوها
 • TouchPad Settings Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.15   انتشار : 1.­0

  اندازه : 1004 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  79 جستجوها
 • VAIO Care Troubleshooter Update درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 2.28 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  76 جستجوها
 • VAIO Power Management Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.30   انتشار : 5.­1.­1.­06180

  اندازه : 3.78 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  76 جستجوها
 • SONY VPCEA24FM/W نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 5.­5.­2.­11070

  اندازه : 24.49 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  75 جستجوها
 • SONY VPCEA24FM/W نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.06   انتشار : 5.­4.­1.­04200

  اندازه : 19.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  71 جستجوها
 • SONY VPCEA24FM/W نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.19   انتشار : 6.­3.­0.­09020

  اندازه : 46.91 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  69 جستجوها
 • SONY VPCEA24FM/W سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2011.01.12   انتشار : 1.­02

  اندازه : 2.77 Mb  

  66 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.30   انتشار : 9.­1.­1.­1023

  اندازه : 2.73 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  61 جستجوها
 • VAIO Care Troubleshooter Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0

  اندازه : 6.2 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  59 جستجوها
 • Shared Library درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­5.­0.­10160

  اندازه : 1.81 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  59 جستجوها
 • Broadcom Bluetooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.20   انتشار : 6.­2.­1.­500

  اندازه : 32.54 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  58 جستجوها
 • Ricoh SD CPRM Memory Card Reader/­Writer درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.20   انتشار : 3.­1.­0.­4

  اندازه : 469 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  57 جستجوها
 • Intel 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 9.­5.­4.­1001

  اندازه : 10.43 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  54 جستجوها
 • Marvell Yukon 88E8057 PCI-E Gigabit Ethernet Controller درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.14   انتشار : 11.­22.­4.­3

  اندازه : 1.41 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  52 جستجوها
 • Ricoh PCIe SD Bus Host Adapter درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.14   انتشار : 6.­13.­2.­6

  اندازه : 1020 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  52 جستجوها
 • SONY VPCEA24FM/W درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.20   انتشار : 8.­0.­1.­1

  اندازه : 1006 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  49 جستجوها
 • SONY VPCEA24FM/W نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.08   انتشار : 6.­1.­1.­10250

  اندازه : 37.13 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  47 جستجوها
 • SONY VPCEA24FM/W نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­0.­0.­10300

  اندازه : 12.48 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  46 جستجوها
 • Intel Centrino Advanced-N 6200 /­ 6250 AGN /­ Intel WiFi® Link 1000 BGN Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.02   انتشار : 13.­3.­0.­24

  اندازه : 39.5 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  45 جستجوها
 • SONY VPCEA24FM/W نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­1.­1.­07160

  اندازه : 4.55 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  42 جستجوها
 • VAIO Care Update درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.31   انتشار : 8.­1.­0.­10120

  اندازه : 163.71 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  42 جستجوها
 • Wireless Component Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 1.­0.­0.­12220

  اندازه : 3.69 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  42 جستجوها
 • Remote Keyboard Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 1.­0.­1.­03020

  اندازه : 23.18 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  42 جستجوها
 • Media Gallery™ Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.24   انتشار : 1.­4.­2.­13250

  اندازه : 297.66 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  41 جستجوها
 • SONY VPCEA24FM/W نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 6.­4.­2.­11150

  اندازه : 58.76 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  41 جستجوها
 • SONY VPCEA24FM/W نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.19   انتشار : 1.­1.­0.­07060

  اندازه : 28.96 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  40 جستجوها
 • VAIO Location Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­00.­06060

  اندازه : 1.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  39 جستجوها
 • VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.07   انتشار : 3.­9.­57.­09110

  اندازه : 1.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  39 جستجوها
 • SONY VPCEA24FM/W نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­1.­1.­06090

  اندازه : 9.95 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  38 جستجوها
 • VAIO Event Service Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­1.­3.­05260

  اندازه : 2.87 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  38 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.21   انتشار : 6.­0.­0.­1179

  اندازه : 5.72 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  37 جستجوها
 • VAIO Transfer Support Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­2.­06030

  اندازه : 11.81 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  35 جستجوها
 • SmartWi Connection Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­10.­4.­20100121.­2442

  اندازه : 17.8 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  34 جستجوها
 • VAIO Application Data Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 1.­0.­0.­04130

  اندازه : 1.03 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  34 جستجوها
 • SONY VPCEA24FM/W نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­2.­15.­0

  اندازه : 93.66 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  33 جستجوها
 • SONY VPCEA24FM/W نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.25   انتشار : 3.­0.­21.­278

  اندازه : 49.05 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  29 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها