SONY VPCEA2JFX/W درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY VPCEA2JFX/W در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Intel Chipset
برای : Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2009.11.30
انتشار : 9.­1.­1.­1023
اندازه : 2.73 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 66
Find

فایل های پرطرفدار SONY VPCEA2JFX/W

 • Intel Chipset

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.30   انتشار : 9.­1.­1.­1023

  اندازه : 2.73 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  66 جستجوها
 • TouchPad Settings Update

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.15   انتشار : 1.­0

  اندازه : 1004 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  48 جستجوها
 • VAIO Event Service Update

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­1.­3.­05260

  اندازه : 2.87 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  42 جستجوها
 • Ricoh PCIe SD Bus Host Adapter

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.14   انتشار : 6.­13.­2.­6

  اندازه : 1020 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  36 جستجوها
 • SONY VPCEA2JFX/W نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.19   انتشار : 6.­3.­0.­09020

  اندازه : 46.91 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  35 جستجوها
 • SONY VPCEA2JFX/W سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2011.01.12   انتشار : 1.­02

  اندازه : 2.77 Mb  

  35 جستجوها
 • VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager Update

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.07   انتشار : 3.­9.­57.­09110

  اندازه : 1.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  33 جستجوها
 • SONY VPCEA2JFX/W نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.06   انتشار : 5.­4.­1.­04200

  اندازه : 19.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  32 جستجوها
 • SONY VPCEA2JFX/W نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.08   انتشار : 6.­1.­1.­10250

  اندازه : 37.13 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  31 جستجوها
 • Intel Centrino Advanced-N 6200 /­ 6250 AGN /­ Intel WiFi® Link 1000 BGN Update

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.02   انتشار : 13.­3.­0.­24

  اندازه : 39.5 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  30 جستجوها
 • VAIO Application Data Update

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 1.­0.­0.­04130

  اندازه : 1.03 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  30 جستجوها
 • SmartWi Connection Utility

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­10.­4.­20100121.­2442

  اندازه : 17.8 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  29 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها