دانلود رایگان درایورهایSONY VPCEE25FX

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ SONY VPCEE25FX در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • SmartWi Connection Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­10.­4.­20100121.­2442

  اندازه : 17.8 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  52 جستجوها
 • SONY VPCEE25FX نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.19   انتشار : 6.­3.­0.­09020

  اندازه : 46.91 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  50 جستجوها
 • TouchPad Settings Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.15   انتشار : 1.­0

  اندازه : 1004 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  49 جستجوها
 • ATI Mobility Radeon HD 4200 /­ 5145 /­ 5650 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.10   انتشار : 8.­712.­0.­0

  اندازه : 126.27 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  48 جستجوها
 • AMD USB Filter درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0.­15.­99

  اندازه : 2.4 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  41 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­17.­304.­2010

  اندازه : 1.36 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  37 جستجوها
 • SONY VPCEE25FX نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­1.­1.­06090

  اندازه : 9.95 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  35 جستجوها
 • SONY VPCEE25FX نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­1.­0.­13220

  اندازه : 14.21 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  34 جستجوها
 • VAIO Care Troubleshooter Update درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 2.28 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  33 جستجوها
 • VAIO Care Update درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.31   انتشار : 8.­1.­0.­10120

  اندازه : 163.71 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  33 جستجوها
 • SONY VPCEE25FX درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­1.­2

  اندازه : 1.09 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  33 جستجوها
 • Alps Pointing Device for VAIO درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­107.­505.­102

  اندازه : 6.12 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  32 جستجوها
 • SONY VPCEE25FX نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.25   انتشار : 3.­0.­21.­278

  اندازه : 49.05 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  28 جستجوها
 • SONY VPCEE25FX نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 6.­4.­2.­11150

  اندازه : 58.76 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  27 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio درایور

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­0.­1.­6069

  اندازه : 77.46 Mb  

  27 جستجوها
 • Remote Keyboard Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 1.­0.­1.­03020

  اندازه : 23.18 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  26 جستجوها
 • VAIO Care Troubleshooter Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0

  اندازه : 6.2 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  25 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­0.­258

  اندازه : 2.07 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  25 جستجوها
 • SONY VPCEE25FX نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.08   انتشار : 6.­1.­1.­10250

  اندازه : 37.13 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  24 جستجوها
 • SONY VPCEE25FX نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 5.­5.­2.­11070

  اندازه : 24.49 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  23 جستجوها
 • SONY VPCEE25FX نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.19   انتشار : 1.­1.­0.­07060

  اندازه : 28.96 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  23 جستجوها
 • SONY VPCEE25FX نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.06   انتشار : 5.­4.­1.­04200

  اندازه : 19.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  23 جستجوها
 • VAIO Event Service Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­2.­1.­05130

  اندازه : 2.8 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  23 جستجوها
 • Realtek ATI HDMI Audio درایور

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­0.­1.­6034

  اندازه : 15.12 Mb  

  23 جستجوها
 • Notebook Utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.21   انتشار : 1.­0

  اندازه : 24.71 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  22 جستجوها
 • AMD SATA Controller Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.23   انتشار : 1.­2.­1.­210

  اندازه : 943 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  22 جستجوها
 • SONY VPCEE25FX BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.01.22   انتشار : R0200Z5

  اندازه : 3.9 Mb  

  21 جستجوها
 • SONY VPCEE25FX نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.30   انتشار : 3.­9.­1.­110314.­0

  اندازه : 29.82 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  20 جستجوها
 • Media Gallery™ Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.24   انتشار : 1.­4.­2.­13250

  اندازه : 297.66 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  20 جستجوها
 • SONY VPCEE25FX نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 6.­4.­1.­05290

  اندازه : 48.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  19 جستجوها
 • VAIO Transfer Support Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­2.­06030

  اندازه : 11.81 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  18 جستجوها
 • Wireless Component Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 1.­0.­0.­12220

  اندازه : 3.69 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  18 جستجوها
 • SONY VPCEE25FX نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 2.­4.­2.­02200

  اندازه : 34.56 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  18 جستجوها
 • SONY VPCEE25FX نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 3.­9.­1.­101325.­0

  اندازه : 29.22 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  18 جستجوها
 • VAIO Location Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­00.­06060

  اندازه : 1.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  17 جستجوها
 • SONY VPCEE25FX نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­0.­0.­15080

  اندازه : 23.38 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  16 جستجوها
 • CardReader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­1.­7600.­30116

  اندازه : 8.75 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  15 جستجوها
 • VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.07   انتشار : 3.­9.­57.­09110

  اندازه : 1.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  13 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها