SONY VPCP113KX/D درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY VPCP113KX/D در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Alps StickPointer
برای : Windows 7
منتشر شده ها : 2010.05.06
انتشار : 7.­0.­503.­20
اندازه : 2.63 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 65
Find

فایل های پرطرفدار SONY VPCP113KX/D

 • SONY VPCP113KX/D درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.13   انتشار : 8.­0.­1.­2

  اندازه : 1.07 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  94 جستجوها
 • Memory Card Reader/­Writer

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.13   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 759 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  77 جستجوها
 • VAIO Transfer Support Update

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­2.­06030

  اندازه : 11.81 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  71 جستجوها
 • Programmable I/­O Control Device

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.13   انتشار : 8.­0.­1.­2

  اندازه : 1.07 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  68 جستجوها
 • VAIO Care Update

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.31   انتشار : 8.­1.­0.­10120

  اندازه : 163.71 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  66 جستجوها
 • Alps StickPointer

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.06   انتشار : 7.­0.­503.­20

  اندازه : 2.63 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  65 جستجوها
 • Intel Chipset

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 8.­8.­0.­1014

  اندازه : 2.85 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  61 جستجوها
 • Remote Keyboard Update

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 1.­0.­1.­03020

  اندازه : 23.18 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  61 جستجوها
 • SONY VPCP113KX/D نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­1.­1.­06090

  اندازه : 9.95 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  58 جستجوها
 • SONY VPCP113KX/D نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 5.­5.­2.­11070

  اندازه : 24.49 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  56 جستجوها
 • SONY VPCP113KX/D نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.19   انتشار : 1.­1.­0.­07060

  اندازه : 28.96 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  55 جستجوها
 • VAIO Care Troubleshooter Update

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0

  اندازه : 6.2 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  54 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها