دانلود رایگان درایورهایSONY VPCS13CGX

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ SONY VPCS13CGX در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • VAIO Care Update درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.31   انتشار : 8.­1.­0.­10120

  اندازه : 163.71 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  77 جستجوها
 • VAIO Care Troubleshooter Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0

  اندازه : 6.2 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  71 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.05   انتشار : 6.­0.­1.­6077

  اندازه : 77.98 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  61 جستجوها
 • Intel 5 Series 4/­6 Port SATA AHCI Controller درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.05   انتشار : 9.­6.­0.­1014

  اندازه : 11.09 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  51 جستجوها
 • Wireless Component Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 1.­0.­0.­12220

  اندازه : 3.69 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  49 جستجوها
 • SONY VPCS13CGX نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 6.­4.­2.­11150

  اندازه : 58.76 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  49 جستجوها
 • Ricoh SD CPRM Memory Card Reader/­Writer درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.05   انتشار : 3.­1.­0.­7

  اندازه : 984 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  48 جستجوها
 • VAIO Location Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­00.­06060

  اندازه : 1.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  46 جستجوها
 • Ricoh PCIe Memory Stick Host Controller درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.05   انتشار : 6.­13.­3.­3

  اندازه : 1.39 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  46 جستجوها
 • SONY VPCS13CGX نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.06   انتشار : 5.­4.­1.­04200

  اندازه : 19.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  44 جستجوها
 • SONY VPCS13CGX نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.19   انتشار : 1.­1.­0.­07060

  اندازه : 28.96 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  43 جستجوها
 • Remote Keyboard Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 1.­0.­1.­03020

  اندازه : 23.18 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  39 جستجوها
 • Media Gallery™ Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.24   انتشار : 1.­4.­2.­13250

  اندازه : 297.66 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  38 جستجوها
 • SONY VPCS13CGX نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 6.­4.­1.­05290

  اندازه : 48.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  38 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.18   انتشار : 8.­15.­10.­2182

  اندازه : 41.6 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  37 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.05   انتشار : 9.­1.­1.­1025

  اندازه : 3.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  36 جستجوها
 • VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.07   انتشار : 3.­9.­57.­09110

  اندازه : 1.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  36 جستجوها
 • SONY VPCS13CGX نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­2.­0.­05310

  اندازه : 16.68 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  35 جستجوها
 • SONY VPCS13CGX نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­2.­2.­07150

  اندازه : 21.97 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  35 جستجوها
 • SONY VPCS13CGX نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 5.­5.­2.­11070

  اندازه : 24.49 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  34 جستجوها
 • SONY VPCS13CGX درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­1.­2

  اندازه : 1.29 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  34 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.16   انتشار : 6.­0.­0.­1179

  اندازه : 6.94 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  34 جستجوها
 • Intel Centrino Advanced-N 6200 /­ 6250 AGN /­ Intel WiFi® Link 1000 BGN Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.02   انتشار : 13.­3.­0.­24

  اندازه : 39.5 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  34 جستجوها
 • SONY VPCS13CGX نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 2.­4.­2.­02200

  اندازه : 34.56 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  33 جستجوها
 • SONY VPCS13CGX نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­0.­0.­0623000

  اندازه : 28.85 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  32 جستجوها
 • TouchPad Settings Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.15   انتشار : 1.­0

  اندازه : 1004 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  31 جستجوها
 • SONY VPCS13CGX نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.19   انتشار : 6.­3.­0.­09020

  اندازه : 46.91 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  31 جستجوها
 • VAIO Care Troubleshooter Update درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 2.28 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  28 جستجوها
 • Marvell Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.05   انتشار : 1.­0.­0.­26

  اندازه : 1.33 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  27 جستجوها
 • VAIO Application Data Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 1.­0.­0.­04130

  اندازه : 1.03 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  26 جستجوها
 • SONY VPCS13CGX نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.08   انتشار : 6.­1.­1.­10250

  اندازه : 37.13 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  25 جستجوها
 • Synaptics PS/­2 Port TouchPad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.05   انتشار : 15.­0.­9.­0

  اندازه : 29.25 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  24 جستجوها
 • Broadcom Bluetooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.06   انتشار : 6.­3.­0.­5600

  اندازه : 59.61 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  24 جستجوها
 • Ricoh PCIe SD Bus Host Adapter درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.05   انتشار : 6.­13.­3.­4

  اندازه : 1.3 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  21 جستجوها
 • WebCam درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 3.­0.­21.­368

  اندازه : 47.82 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  14 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها